Odbor zdravotníctva

(1) Odbor riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení a ostatní zamestnanci odboru, pokiaľ nie sú riadení príslušným vedúcim oddelenia.

(2) Odbor zdravotníctva plní úlohy vyplývajúce pre samosprávny kraj z prechodu pôsobnosti z orgánov štátnej správy na vyššie územné celky, úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy za oblasť zdravotníctva (zdravotná starostlivosť, jej rozsah a služby s ňou súvisiace a pod.), dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotným poistením.

(3) Odbor zdravotníctva v spolupráci s ďalšími organizačnými útvarmi úradu vykonáva činnosť riadiaceho, metodického a kontrolného orgánu v zdravotníckych OvZP v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, kvality služieb a ekonomiky.

(4) Odbor zdravotníctva samosprávneho kraja plní úlohy vo svojej pôsobnosti prostredníctvom:
a) lekára samosprávneho kraja na úseku zdravotníctva, 
b) farmaceuta samosprávneho kraja na úseku humánnej farmácie,
c) sestry samosprávneho kraja na úseku ošetrovateľskej starostlivosti.

(5) Odbor sa podieľa na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ a v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť zdravotníctva.

(6) Oddelenie poskytovania zdravotných služieb najmä
a) pripravuje stanoviská k odvolaniam rozhodnutí riaditeľov zdravotníckych OvZP, 
b) riadi zdravotnícke OvZP,
c) vypracováva návrhy, koncepcie rozvoja priorít zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti,
d) spolupracuje s ekonomickým odborom pri zostavovaní návrhu rozpočtu pre zdravotnícke OvZP, zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu finančných prostriedkov v príslušnom roku na úseku zdravotníctva,
e) pripravuje podklady pre spracovanie návrhu rozpočtu na príslušný rok, zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti zdravotníctva,
f) sústreďuje požiadavky na začaté a rozostavané akcie investičného charakteru,
g) rieši nakladanie s majetkom zdravotníckych OvZP,
h) poskytuje právne poradenstvo pre rozhodovaciu činnosť odboru zdravotníctva a zdravotníckych OvzP, 
i) odbor sa podieľa na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ a v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť zdravotníctva.

(7) Pracovisko výkonu správy zdravotníctva najmä:
a) vedie evidenciu existujúcich štátnych, neštátnych, prípadne iných zdravotníckych zariadení,
b) vydáva povolenie na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v súlade s platnou legislatívou,
c) vykonáva dohľad nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a spolupracuje s príslušnou stavovskou organizáciou,
d) zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) týkajúcich sa zdravotníctva, spolupracuje s MZ SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu,
e) zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, schvaľuje medicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti,
f) určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
g) preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi, 
h) zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia,
i) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,
j) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
k) určuje obvody pre všeobecných lekárov pre deti a dorast, všeobecných lekárov pre dospelých, pre stomatológov a gynekológov,
l) schvaľuje ordinačné hodiny a kontroluje ich dodržiavanie, 
m) rieši problémy a sťažnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
n) vydáva rozhodnutia v prípade odvolania platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
o) spolupracuje s miestnou štátnou správou pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu CO,
p) spolupracuje so stavovskými organizáciami v zdravotníctve a občianskymi združeniami v regióne v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie,
q) vypracováva návrhy, koncepcie rozvoja priorít zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti,
r) spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a pri vybavovaní podnetov a sťažností občanov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na území samosprávneho kraja,
s) vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi upravujúcimi výkon zdravotníckeho povolania,
x) vydáva povolenie na činnosť verejných lekární, pobočiek verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok,
y) vykonáva dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti,
z) schvaľuje prevádzkový čas verejných lekární, pobočiek verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok,
aa) organizuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejných lekárňach,
bb) vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
cc) zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu alebo z prevádzky,
dd) rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,
ee) kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území,
ff) spracúva sumarizáciu omamných a psychotropných látok všetkých lekární v kraji pre potreby MZ SR.

(8) Pracovisko analýz a kontroly najmä:
a) spolupracuje s odborom financií a ostatnými zložkami za účelom vypracovania analýz,
b) vykonáva komplexnú analytickú činnosť a predkladá podklady a návrhy riešení pre strategickú, rozhodovaciu a investičnú činnosť odboru zdravotníctva.

(9) Pracovisko správy majetku zdravotníckych zariadení najmä:
a) vykonáva činnosti súvisiace so správou majetku zdravotníckych zariadení samosprávneho kraja,
b) zabezpečuje prevádzku správy majetku zdravotníckych zariadení,
c) spracúva výsledky hospodárenia v týchto zariadeniach,
d) zabezpečuje vystavovanie, účtovanie, evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, účtovanie príjmových a výdavkových bankových výpisov,
e) vykonáva kontrolu platieb pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
f) zabezpečuje vystavovanie dokladov k zmluvám za prenájom nebytových priestorov a za poskytované služby.