Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Odbor vnútornej správy

Náplň činnosti odbor vnútornej správy

Oddelenie správy majetku:

 • vykonáva činnosti súvisiace so správou nehnuteľného majetku ŽSK a majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
 • vedie operatívnu evidenciu majetku v správe Úradu ŽSK, zabezpečuje jeho ochranu a efektívne využitie,
 • metodicky usmerňuje a rieši problémy v oblasti nehnuteľného majetku,
 • pripravuje a spracováva materiály vo veci odpredaja majetku a zriadenia vecného bremena do jednotlivých komisií pri zastupiteľstve ŽSK a následne do Zastupiteľstva ŽSK v záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami,
 • sleduje platné právne predpisy súvisiace s nakladaním majetku vyšších územných celkov,
 • podieľa sa na delimitácií majetku v pôsobnosti ŽSK,
 • eviduje a aktualizuje evidenciu majetku ŽSK a pripravuje návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku ŽSK,
 • organizuje a zabezpečuje dodávky tovarov, prác a služieb pre materiálno-technické zabezpečenie činnosti Úradu ŽSK, zároveň zodpovedá za inventarizáciu skladového hospodárstva,
 • zabezpečuje hlasové a datové služby pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
 • zabezpečuje a riadi autoprevádzku , vrátane kontroly technického stavu motorových vozidiel a zodpovedá za hospodárne nakladanie finančných. prostriedkov za energie,
 • vykonáva úlohy súvisiace so závodným stravovaním,
 • zodpovedá za skladové hospodárstvo nevyhnutných materiálov, techniky a ostatných spotrebných tovarov,
 • rieši priestorové a technické vybavenie organizačných útvarov ŽSK,
 • zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku ŽSK,
 • zabezpečuje úlohy podľa pokynov predsedu a riaditeľa Úradu ŽSK.

Oddelenie investícií a obstarávania:

 • sústreďuje požiadavky na akcie investičného charakteru a ich vyhodnocovanie,
 • zodpovedá za posudzovanie a vyhodnocovanie stavebných investícií, alebo jednotlivých častí investičných celkov,
 • zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti školstva, sociálnej, kultúry a zdravotníctva,
 • zodpovedá za vedenie registra investícií a vedie štatistické výkazy investícií,
 • pripravuje podklady k rozpočtu ŽSK,
 • zabezpečuje investičnú činnosť pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
 • pripravuje a zabezpečuje realizáciu stavieb, alebo technologické časti stavieb ŽSK a vykonáva dohľad nad realizáciou prebiehajúcich stavieb,
 • eviduje a sleduje plnenie investičných akcií v priebehu realizácie,
 • predkladá návrhy na technické, vecné, ekonomické a právne riešenie zmien a doplnkov rozostavaných stavieb,
 • zúčastňuje sa na spracovaní a príprave projektovej dokumentácie stavieb,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie dodávok tovarov, služieb a prác potrebných pre činnosť Úradu ŽSK a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (www.uvo.gov.sk),  
 • vykonáva metodickú činnosť a usmerňuje pri realizácii verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky