Odbor vnútornej správy

Náplň činnosti odbor vnútornej správy

Oddelenie správy majetku:

 • vykonáva činnosti súvisiace so správou nehnuteľného majetku ŽSK a majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
 • vedie operatívnu evidenciu majetku v správe Úradu ŽSK, zabezpečuje jeho ochranu a efektívne využitie,
 • metodicky usmerňuje a rieši problémy v oblasti nehnuteľného majetku,
 • pripravuje a spracováva materiály vo veci odpredaja majetku a zriadenia vecného bremena do jednotlivých komisií pri zastupiteľstve ŽSK a následne do Zastupiteľstva ŽSK v záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami,
 • sleduje platné právne predpisy súvisiace s nakladaním majetku vyšších územných celkov,
 • podieľa sa na delimitácií majetku v pôsobnosti ŽSK,
 • eviduje a aktualizuje evidenciu majetku ŽSK a pripravuje návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku ŽSK,
 • organizuje a zabezpečuje dodávky tovarov, prác a služieb pre materiálno-technické zabezpečenie činnosti Úradu ŽSK, zároveň zodpovedá za inventarizáciu skladového hospodárstva,
 • zabezpečuje hlasové a datové služby pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
 • zabezpečuje a riadi autoprevádzku , vrátane kontroly technického stavu motorových vozidiel a zodpovedá za hospodárne nakladanie finančných. prostriedkov za energie,
 • vykonáva úlohy súvisiace so závodným stravovaním,
 • zodpovedá za skladové hospodárstvo nevyhnutných materiálov, techniky a ostatných spotrebných tovarov,
 • rieši priestorové a technické vybavenie organizačných útvarov ŽSK,
 • zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku ŽSK,
 • zabezpečuje úlohy podľa pokynov predsedu a riaditeľa Úradu ŽSK.

Oddelenie investícií a obstarávania:

 • sústreďuje požiadavky na akcie investičného charakteru a ich vyhodnocovanie,
 • zodpovedá za posudzovanie a vyhodnocovanie stavebných investícií, alebo jednotlivých častí investičných celkov,
 • zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti školstva, sociálnej, kultúry a zdravotníctva,
 • zodpovedá za vedenie registra investícií a vedie štatistické výkazy investícií,
 • pripravuje podklady k rozpočtu ŽSK,
 • zabezpečuje investičnú činnosť pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
 • pripravuje a zabezpečuje realizáciu stavieb, alebo technologické časti stavieb ŽSK a vykonáva dohľad nad realizáciou prebiehajúcich stavieb,
 • eviduje a sleduje plnenie investičných akcií v priebehu realizácie,
 • predkladá návrhy na technické, vecné, ekonomické a právne riešenie zmien a doplnkov rozostavaných stavieb,
 • zúčastňuje sa na spracovaní a príprave projektovej dokumentácie stavieb,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie dodávok tovarov, služieb a prác potrebných pre činnosť Úradu ŽSK a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (www.uvo.gov.sk),  
 • vykonáva metodickú činnosť a usmerňuje pri realizácii verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.