Odbor sociálnych vecí

Náplň činností odbor sociálnych vecí

Odbor sociálnych vecí riadi riaditeľ odboru.

 • tvorí koncepciu rozvoja sociálnych služieb poskytovaných právnickými osobami, fyzickými osobami alebo neštátnymi subjektami na úrovni vyššieho územného celku,
 • prijíma žiadosti o registráciu právnických a fyzických osôb na poskytovanie sociálnych služieb,
 • vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vykonáva výmaz z registra a oznamuje vykonanie výmazu z registra,
 • rozhoduje o zamietnutí žiadosti právnických a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona o sociálnej pomoci,
 • rozhoduje o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby,
 • rozhoduje o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
 • vedie register subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci,
 • sumarizuje a odborne spracováva podklady na uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku právnickým a fyzickým osobám, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci na úrovni samosprávneho kraja,
 • pripravuje návrhy zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo, zmluvu o poskytovaní príspevku obci a zmluvu o poskytovaní jednorázového účelového finančného príspevku,
 • kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorí poskytujú sociálnu pomoc,
 • kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona , a obci a kontroluje hospodárenie s jednorázovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc.
 • vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych služieb v samosprávnej pôsobnosti,
 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktorého je zriaďovateľom,
 • zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnej pomoci,
 • metodicky usmerňuje a kontroluje výchovné, psychologické a sociálne činnosti v zariadeniach sociálnych služieb,
 • metodicky usmerňuje a kontroluje vedľajšie hospodárstvo, stravovanie a liečebnú výživu v zariadeniach sociálnych služieb,
 • kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb, vybavuje podania a sťažnosti vo veciach poskytovaných sociálnych služieb,
 • vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych služieb v samosprávnej pôsobnosti,
 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktorého je zriaďovateľom,
 • zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnej pomoci,
 • metodicky usmerňuje a kontroluje výchovné, psychologické a sociálne činnosti v zariadeniach sociálnych služieb,
 • metodicky usmerňuje a kontroluje vedľajšie hospodárstvo, stravovanie a liečebnú výživu v zariadeniach sociálnych služieb,
 • kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb, vybavuje podania a sťažnosti vo veciach poskytovaných sociálnych služieb,
 • vedie evidenciu zariadení sociálnych služieb,
 • rozhoduje o právach a povinnostiach občanov v ďalších veciach poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnej pomoci,
 • plní ďalšie úlohy v oblasti poskytovania sociálnych služieb v samosprávnej pôsobnosti kraja,
 • rozhoduje v prvom stupni správneho konania o poskytovaní, skončení a úhrade za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
 • rozhoduje o povinnosti osôb s vyživovacou povinnosťou platiť úhradu za sociálnu službu,
 • organizuje spoločné stravovanie,
 • koordinuje a spolupracuje s jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja pri zostavovaní návrhu rozpočtu,
 • spracováva návrh rozpočtu odboru sociálnych vecí,
 • prostredníctvom finančného odboru predkladá zastupiteľstvu návrh rozpočtu za sociálnu oblasť, návrh na úpravy rozpočtu a čerpanie rozpočtu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ako aj za subjekty poskytujúce sociálnu pomoc,
 • spracováva návrh rozpočtu zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
 • navrhuje spôsob zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov,
 • spracováva záverečný účet za sociálnu oblasť,
 • otvára limitné oznámenia za zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK,
 • zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva, štatistiky,
 • zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu finančných prostriedkov v príslušnom roku vrátane rozpočtových opatrení v priebehu roka zariadeniam sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK,
 • zabezpečuje rozborovú činnosť,
 • vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v oblasti rozpočtovania,
 • mesačne a štvrťročne kontroluje poukázané čerpanie finančných prostriedkov,
 • sústreďuje požiadavky na začaté a rozostavané akcie investičného charakteru,
 • metodicky usmerňuje zariadenia sociálnych služieb v oblasti investícií,
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu majetku v zariadeniach sociálnych služieb,
 • zabezpečuje rozpočtovací proces investícií v pôsobnosti ŽSK za sociálnu oblasť,
 • zabezpečuje presun investičných prostriedkov na investičné akcie v sociálnej oblasti,
 • metodicky usmerňuje zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v oblasti verejného obstarávania .