Odbor školstva a športu

Náplň činnosti odboru školstva a športu

Odbor školstva a športu riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení.

Oddelenie metodiky a športu:

 • spracováva informácie a poskytuje ich v oblasti výchovy a vzdelávania v pôsobnosti kraja,
 • pripravuje návrhy na zriaďovanie a zrušovanie tých škôl a školských zariadení, ktoré na základe zákona č. 416/2001 Z. z. prešli do pôsobnosti kraja,
 • predkladá návrhy na vykonanie kontroly a vykonáva kontrolu hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými prostriedkami, príp. inými materiálnymi prostriedkami, ktoré im kraj pridelil a účelovosť vynakladania týchto prostriedkov alebo majetku,
 • zabezpečuje vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • navrhuje určenie školy alebo školského zariadenia, ktoré bude plniť ďalšie úlohy školy alebo školského zariadenia, ktoré boli zrušené,
 • rieši počty tried, skupín a oddelení, priznanie výnimiek z počtu v skupinách a triedach a návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
 • prerokováva koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení,
 • predkladá návrhy na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti kraja,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré pre kraj v tejto oblasti vyplývajú z príslušných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych noriem.
 • navrhuje a rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry v rámci možností a podmienok kraja a jeho jednotlivých oblastí,
 • riadi výkon štátnej správy uskutočňovaný obcami,
 • na základe požiadaviek usiluje o vytváranie podmienok na rozvoj športu najmä detí a dospievajúcej mládeže,
 • získava informácie o aktivitách vyvíjaných v oblasti telesnej kultúry obcami, individuálnymi zariadeniami, resp. právnickými alebo fyzickými osobami; za tým účelom spolupracuje s občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa problematikou športu, resp. výchovou mládeže,
 • predkladá návrhy na podporu rozvoj športovej aktivity vyvíjanej zdravotne postihnutými občanmi,
 • navrhuje spôsob kontroly hospodárnosti a účelnosť využívania finančných prostriedkov účelovo poskytnutých krajom na telesnú kultúru,
 • podieľa sa na zabezpečovaní rozvoja športu a telesnej kultúry v školách a školských zariadeniach,
 • v spolupráci s finančným odborom a odborom vnútornej správy prerokováva investičné havarijné situácie, opravy, revízie, rekonštrukcie,
 • spracováva a poskytuje požadované informácie v oblasti športu a telesnej kultúry mládeže.

Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi odboru školstva a športu.

Oddelenie ekonomiky:

 • vykonáva činnosti spojené so správou majetku škôl a školských zariadení,
 • predkladá na schválenie návrhy zmlúv o nájme školských budov, nebytových priestorov a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
 • spolupracuje s odborom financií ŽSK pri zostavovaní návrhu rozpočtu ŽSK,
 • spracováva návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, vykonáva jeho rozpis, kontroluje a vyhodnocuje jeho čerpanie,
 • zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva, účtovníctva a štatistiky,
 • zabezpečuje rozborovú činnosť,
 • vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v oblasti rozpočtovania,
 • vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov za príslušný rok so štátnym rozpočtom,
 • sleduje stav záväzkov a iných štatistických výkazov,
 • poukazuje príspevkovým organizáciám finančné príspevky, sleduje a kontroluje ich čerpanie,
 • jeho úlohou je koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania,
 • podieľa sa na delimitácií majetku do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje vykonanie stavebného a technického dozoru nad investičnými akciami ŽSK,
 • metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v pôsobnosti kraja v oblasti verejného obstarávania,
 • sústreďuje požiadavky na začaté a rozostavané akcie investičného charakteru,
 • zodpovedá za posudzovanie a vyhodnocovanie stavebných a strojných investícii alebo jednotlivých častí investičných celkov,
 • zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti školstva,
 • zabezpečuje presun investičných prostriedkov na investičné akcie v pôsobnosti ŽSK,
 • metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v pôsobnosti kraja v oblasti investícií,
 • zodpovedá za vedenie registra investícií MF SR týkajúceho sa škôl a školských zariadení v pôsobnosti kraja,
 • vedie štatistické výkazy investícií,
 • zabezpečuje rozpočtovací proces investícií v pôsobnosti kraja.

Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi odboru školstva.