Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Odbor školstva a športu

Náplň činnosti odboru školstva a športu

Odbor školstva a športu riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení.

Oddelenie metodiky a športu:

 • spracováva informácie a poskytuje ich v oblasti výchovy a vzdelávania v pôsobnosti kraja,
 • pripravuje návrhy na zriaďovanie a zrušovanie tých škôl a školských zariadení, ktoré na základe zákona č. 416/2001 Z. z. prešli do pôsobnosti kraja,
 • predkladá návrhy na vykonanie kontroly a vykonáva kontrolu hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými prostriedkami, príp. inými materiálnymi prostriedkami, ktoré im kraj pridelil a účelovosť vynakladania týchto prostriedkov alebo majetku,
 • zabezpečuje vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • navrhuje určenie školy alebo školského zariadenia, ktoré bude plniť ďalšie úlohy školy alebo školského zariadenia, ktoré boli zrušené,
 • rieši počty tried, skupín a oddelení, priznanie výnimiek z počtu v skupinách a triedach a návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
 • prerokováva koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení,
 • predkladá návrhy na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti kraja,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré pre kraj v tejto oblasti vyplývajú z príslušných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych noriem.
 • navrhuje a rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry v rámci možností a podmienok kraja a jeho jednotlivých oblastí,
 • riadi výkon štátnej správy uskutočňovaný obcami,
 • na základe požiadaviek usiluje o vytváranie podmienok na rozvoj športu najmä detí a dospievajúcej mládeže,
 • získava informácie o aktivitách vyvíjaných v oblasti telesnej kultúry obcami, individuálnymi zariadeniami, resp. právnickými alebo fyzickými osobami; za tým účelom spolupracuje s občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa problematikou športu, resp. výchovou mládeže,
 • predkladá návrhy na podporu rozvoj športovej aktivity vyvíjanej zdravotne postihnutými občanmi,
 • navrhuje spôsob kontroly hospodárnosti a účelnosť využívania finančných prostriedkov účelovo poskytnutých krajom na telesnú kultúru,
 • podieľa sa na zabezpečovaní rozvoja športu a telesnej kultúry v školách a školských zariadeniach,
 • v spolupráci s finančným odborom a odborom vnútornej správy prerokováva investičné havarijné situácie, opravy, revízie, rekonštrukcie,
 • spracováva a poskytuje požadované informácie v oblasti športu a telesnej kultúry mládeže.

Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi odboru školstva a športu.

Oddelenie ekonomiky:

 • vykonáva činnosti spojené so správou majetku škôl a školských zariadení,
 • predkladá na schválenie návrhy zmlúv o nájme školských budov, nebytových priestorov a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
 • spolupracuje s odborom financií ŽSK pri zostavovaní návrhu rozpočtu ŽSK,
 • spracováva návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, vykonáva jeho rozpis, kontroluje a vyhodnocuje jeho čerpanie,
 • zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva, účtovníctva a štatistiky,
 • zabezpečuje rozborovú činnosť,
 • vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v oblasti rozpočtovania,
 • vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov za príslušný rok so štátnym rozpočtom,
 • sleduje stav záväzkov a iných štatistických výkazov,
 • poukazuje príspevkovým organizáciám finančné príspevky, sleduje a kontroluje ich čerpanie,
 • jeho úlohou je koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania,
 • podieľa sa na delimitácií majetku do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje vykonanie stavebného a technického dozoru nad investičnými akciami ŽSK,
 • metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v pôsobnosti kraja v oblasti verejného obstarávania,
 • sústreďuje požiadavky na začaté a rozostavané akcie investičného charakteru,
 • zodpovedá za posudzovanie a vyhodnocovanie stavebných a strojných investícii alebo jednotlivých častí investičných celkov,
 • zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti školstva,
 • zabezpečuje presun investičných prostriedkov na investičné akcie v pôsobnosti ŽSK,
 • metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v pôsobnosti kraja v oblasti investícií,
 • zodpovedá za vedenie registra investícií MF SR týkajúceho sa škôl a školských zariadení v pôsobnosti kraja,
 • vedie štatistické výkazy investícií,
 • zabezpečuje rozpočtovací proces investícií v pôsobnosti kraja.

Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi odboru školstva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky