Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Náplň činnosti odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení.

Oddelenie regionálneho rozvoja a územného plánu najmä:

 • zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni samosprávneho kraja,
 • navrhuje základné priority rozvoja kraja v oblastiach, ktoré je nevyhnutné podporovať s ohľadom na vyváženosť rozvoja samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia samosprávneho kraja, ktorý obsahuje:
  - analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na území samosprávneho kraja,
  - hlavné smery jeho vývoja a určenie jeho cieľov a prvoradých potrieb,
  - ciele a opatrenia v rozvoji samosprávneho kraja,
  - Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje priebežný monitoring plnenia, priebežné hodnotenie a aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja inovácií a inovačného potenciálu samosprávneho kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít, za týmto účelom spolupracuje s univerzitami, podnikateľskými subjektmi, miestnou samosprávou, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území,
 • zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja ľudských zdrojov na území samosprávneho kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít, za týmto účelom spolupracuje s miestnou samosprávou, univerzitami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území,
 • zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja vidieka na území samosprávneho kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít, za týmto účelom spolupracuje s miestnou samosprávnou, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území,
 • zabezpečuje kontakty a spolupracuje s miestnou samosprávou, univerzitami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území za účelom ochrany prírody a životného prostredia v území samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje kontakty a spolupracuje s podnikateľskými subjektmi, orgánmi samosprávy, štátnej správy, vysokými školami, výskumnými a vedeckými ústavmi, a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi v území s cieľom dosiahnuť čo najvýraznejší sociálno – ekonomický rozvoj a minimalizovať disparity rozvoja v území samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje kontakty a spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave dokumentov týkajúcich sa regionálneho rozvoja a územného plánu, za týmto účelom spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi pôsobiacimi v území,
 • iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných seminárov, workshopov a konferencií zameraných na problematiku regionálneho rozvoja a územného plánovania,
 • zabezpečuje kontakty a spoluprácu so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúsenosti a koordinácie samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania,
 • eviduje vhodné lokality na podnikanie, poskytuje o nich informácie záujemcom o investovanie v kraji a pripravuje podklady pre rokovanie orgánov samosprávneho kraja s prípadnými investormi,
 • navrhuje a koordinuje stratégiu rozvoja kraja z hľadiska územného plánovania a urbanizmu,
 • vyhodnocuje v spolupráci s oddelením cestovného ruchu stav kraja z hľadiska regionálnych záujmov, konzultuje rozvojové zámery z hľadiska územného plánovania s príslušnými štátnymi orgánmi, resp. orgánmi samosprávy, ktorých sa tieto záujmy kraja dotýkajú,
 • spracováva územno-plánovacie podklady potrebné pre činnosť kraja,
 • navrhuje riešenie prípadných rozporov pri prejednávaní územno-plánovacej dokumentácie.

Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi odboru regionálneho rozvoja.

Oddelenie cestovného ruchu najmä:

 • zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s rozvojom cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje spracovanie koncepčných a strategických dokumentov pre oblasť rozvoja cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje kontakty so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúsenosti a koordinácie samosprávnych krajov v cestovného ruchu,
 • zabezpečuje kontakty s miestnou samosprávnou, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území samosprávneho kraja za účelom rozvoja cestovného ruchu,
 • zabezpečuje kontakty a spoluprácu so zahraničnými partnerskými regiónmi pri propagácii cestovného ruchu,
 • zabezpečuje prípravu materiálov určených na prezentáciu samosprávneho kraja,
 • vykonáva koordinačnú činnosť pre miestnu samosprávnu, podnikateľské subjekty, orgány štátnej správy a ostatných sociálno – ekonomickými partnerov v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
 • iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných seminárov, workshopov a konferencií zameraných na rozvoj cestovného ruchu,
 • iniciuje a zabezpečuje organizáciu podujatí propagujúcich možnosti cestovného ruchu v atraktívnych lokalitách na území samosprávneho kraja s možnosťou využitia existujúcich kapacít.

Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi odboru regionálneho rozvoja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky