Odbor organizačný

(1) Organizačný odbor riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení..

(2) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(3) Oddelenie personálne, PaM najmä:

a) spolupracuje s vedením úradu pri riadení ľudských zdrojov – plánovanie, výber, prijímanie, preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov samosprávneho kraja,

b) vypracováva interné predpisy, pokyny, príp. informácie týkajúce sa pracovnoprávnej agendy úradu,

c) organizačne zabezpečuje proces výberu riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, realizuje rozhodnutia zastupiteľstva a rád škôl, súvisiace s ich menovaním a odvolávaním,

d) so súhlasom predsedu samosprávneho kraja vyhotovuje a uzatvára pracovné zmluvy, zmeny obsahu pracovných zmlúv so zamestnancami samosprávneho kraja a riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

e) vypracováva návrhy na mzdové a pracovné zaradenie zamestnancov samosprávneho kraja a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja s ohľadom na splnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov v súlade s platnou legislatívou,

f) vedie personálnu agendu zamestnancov samosprávneho kraja, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a externých zamestnancov samosprávneho kraja, poslancov zastupiteľstva, členov komisií zastupiteľstva a pod.,

g) vypracováva dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie centrálnu evidenciu týchto dohôd, dohôd o zabezpečení praxe študentov a absolventskej praxe,

h) vedie evidenciu vzdelávania zamestnancov samosprávneho kraja, spracováva koncepciu vzdelávania a pripravuje analýzy potrebné k realizácii plánov vzdelávania,

i) spolupracuje s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov pri hodnotení pracovného výkonu zamestnancov samosprávneho kraja,

j) spolupracuje s inými organizačnými útvarmi pri vykonávaní kontrol a prešetrovaní sťažností,

k) komplexne zabezpečuje mzdovú agendu pre zamestnancov samosprávneho kraja, poslancov zastupiteľstva a ostatných zamestnancov, ktorí majú uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

l) vedie prehľad o neprítomnosti zamestnancov samosprávneho kraja v práci, čerpaní dovolenky, pracovnej neschopnosti a pod.,

m) spracováva podklady potrebné k prerokovaniu a schváleniu rozpočtu pre oblasť odmeňovania a miezd,

n) analyzuje a pravidelne vyhodnocuje objem skutočne čerpaných mzdových prostriedkov úradu,

o) komunikuje a spolupracuje s poisťovňami, daňovým úradom, štatistickým úradom a úradom práce pri plnení povinností za zamestnávateľa,

p) vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s činnosťou oddelenia.

(4) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(5) Oddelenie informatiky najmä:

a) zabezpečuje budovanie komplexného informačného systému,

b) definuje a realizuje koncepciu návrhu počítačovej siete, hardwarového a základného softwarového vybavenia,

c) riadi, kontroluje a zabezpečuje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,

d) navrhuje a vykonáva opatrenia na ochranu výpočtovej techniky a s ňou spojenej komunikačnej techniky,

e) zabezpečuje technické pripojenie úradu do siete Internet pri dodržaní opatrení na ochranu dát informačného systému úradu,

f) zabezpečuje administráciu e-mailovej komunikácie úradu a všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti,

g) zabezpečuje servis hardvérového a softvérového vybavenia úradu, ich profylaktiku a údržbu,

h) poskytuje iné odborné informácie zamestnancom samosprávneho kraja súvisiace s používaním výpočtovej techniky,

i) koordinuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace so systémom a starostlivosťou oň, riadi a spravuje počítačovú sieť inštalovanú v úrade, najmä zabezpečuje kompatibilitu všetkých počítačových zariadení a ich periférií,

j) zabezpečuje prevádzku a technické vybavenie v kongresovej sále,

k) zabezpečuje budovanie komplexného geografického informačného systému (ďalej len „GIS“),

l) zabezpečuje správu užívateľov GIS,

m) realizuje tvorbu a aktualizáciu projektov pre jednotlivé moduly GIS,

n) realizuje pravidelnú aktualizáciu grafických a popisných údajov katastra nehnuteľností z aktuálnych podkladov Geodetického a kartografického ústavu Bratislava,

(6) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(7) Oddelenie krízového riadenia, BOZP a správy registratúry najmä:

1. v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva najmä:

a) plní povinnosti a úlohy civilnej ochrany v zmysle súvisiacej platnej legislatívy,

b) poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

c) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a vytvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,

d) poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva,

e) metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,

f) podieľa sa na preventívnej, výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,

2. v oblasti obrany a hospodárskej mobilizácie najmä:

a) zodpovedá v rozsahu svojej pôsobnosti za prípravu obranného plánovania a za plnenie opatrení, ktorými sa určuje nevyhnutný stupeň obranných schopností štátu a v čase mieru za organizáciu prípravy SR na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu,

b) zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti plnenie úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu a preveruje prijaté opatrenia potrebné na obranu štátu najmä vykonávaním kontrol a mobilizačných cvičení,

c) spolupracuje s územnou vojenskou správou na príprave a zabezpečovaní úloh obrany štátu v pôsobnosti samosprávneho kraja,

d) metodicky usmerňuje a kontroluje ochranu utajovaných skutočností v súlade s príslušnou platnou legislatívou,

e) zabezpečuje vykonávanie bezpečnostnej previerky I. stupňa „VYHRADENÉ“ a realizuje predkladanie návrhov na určenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,

f) v súčinnosti s obvodným úradom v sídle kraja a obcami sa podieľa na príprave a kontrole zabezpečenia úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti,

g) spracováva podklady a potrebné materiály na rokovanie a činnosť Bezpečnostnej rady kraja podľa ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,

h) zabezpečuje a plní úlohy subjektu hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,

i) vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie pri organizácií dopravného zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia, redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu a ochrane kultúrneho dedičstva,

j) vypracováva a vedie agendu hospodárskej mobilizácie,

3. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov najmä:

a) zabezpečuje a plní úlohy na úrade vyplývajúce z platnej legislatívy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov,

b) na základe požiadaviek organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja vykonáva metodické usmerňovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,

c) vykonáva kontrolnú činnosť v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

4. v oblasti správy registratúry najmä:

a) zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu pochádzajúcej z činnosti úradu, metodicky sa stará o riadnu evidenciu záznamov a o obsah písomností,

b) starostlivosť o riadnu evidenciu záznamov a o obsah spisov,

c) ukladanie spisov, ich ochrana, zabezpečovanie prístupu k nim a ich vyraďovanie,

d) spolupráca so štátnym archívom pri zabezpečovaní výkonu verejnej služby,

e) spracovanie a aktualizácia Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu Úradu ŽSK,

f) centrálne spracováva a eviduje došlú a odoslanú poštu v podateľni a následne ju rozdeľuje organizačným útvarom na vybavenie,

g) organizuje prípravu poštového styku s poštovým úradom.

(8) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia, ktorý je priamo podriadený pri realizácii úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy predsedovi samosprávneho kraja. V ostatných činnostiach je priamo podriadený riaditeľovi odboru organizačného.

(9) Odbor organizačný v spolupráci s odborom centrálnej koordinačnej jednotky plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť týkajúcu sa rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania a informatizácie spoločnosti.