Odbor organizačný

(1) Organizačný odbor riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení..

(2) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(3) Oddelenie personálne, PaM najmä:

a) spolupracuje s vedením úradu pri riadení ľudských zdrojov – plánovanie, výber, prijímanie, preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov samosprávneho kraja,

b) vypracováva interné predpisy, pokyny, príp. informácie týkajúce sa pracovnoprávnej agendy úradu,

c) organizačne zabezpečuje proces výberu riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, realizuje rozhodnutia zastupiteľstva a rád škôl, súvisiace s ich menovaním a odvolávaním,

d) so súhlasom predsedu samosprávneho kraja vyhotovuje a uzatvára pracovné zmluvy, zmeny obsahu pracovných zmlúv so zamestnancami samosprávneho kraja a riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

e) vypracováva návrhy na mzdové a pracovné zaradenie zamestnancov samosprávneho kraja a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja s ohľadom na splnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov v súlade s platnou legislatívou,

f) vedie personálnu agendu zamestnancov samosprávneho kraja, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a externých zamestnancov samosprávneho kraja, poslancov zastupiteľstva, členov komisií zastupiteľstva a pod.,

g) vypracováva dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie centrálnu evidenciu týchto dohôd, dohôd o zabezpečení praxe študentov a absolventskej praxe,

h) vedie evidenciu vzdelávania zamestnancov samosprávneho kraja, spracováva koncepciu vzdelávania a pripravuje analýzy potrebné k realizácii plánov vzdelávania,

i) spolupracuje s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov pri hodnotení pracovného výkonu zamestnancov samosprávneho kraja,

j) spolupracuje s inými organizačnými útvarmi pri vykonávaní kontrol a prešetrovaní sťažností,

k) komplexne zabezpečuje mzdovú agendu pre zamestnancov samosprávneho kraja, poslancov zastupiteľstva a ostatných zamestnancov, ktorí majú uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

l) vedie prehľad o neprítomnosti zamestnancov samosprávneho kraja v práci, čerpaní dovolenky, pracovnej neschopnosti a pod.,

m) spracováva podklady potrebné k prerokovaniu a schváleniu rozpočtu pre oblasť odmeňovania a miezd,

n) analyzuje a pravidelne vyhodnocuje objem skutočne čerpaných mzdových prostriedkov úradu,

o) komunikuje a spolupracuje s poisťovňami, daňovým úradom, štatistickým úradom a úradom práce pri plnení povinností za zamestnávateľa,

p) vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s činnosťou oddelenia.

(4) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(5) Oddelenie informatiky najmä:

a) zabezpečuje budovanie komplexného informačného systému,

b) definuje a realizuje koncepciu návrhu počítačovej siete, hardwarového a základného softwarového vybavenia,

c) riadi, kontroluje a zabezpečuje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,

d) navrhuje a vykonáva opatrenia na ochranu výpočtovej techniky a s ňou spojenej komunikačnej techniky,

e) zabezpečuje technické pripojenie úradu do siete Internet pri dodržaní opatrení na ochranu dát informačného systému úradu,

f) zabezpečuje administráciu e-mailovej komunikácie úradu a všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti,

g) zabezpečuje servis hardvérového a softvérového vybavenia úradu, ich profylaktiku a údržbu,

h) poskytuje iné odborné informácie zamestnancom samosprávneho kraja súvisiace s používaním výpočtovej techniky,

i) koordinuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace so systémom a starostlivosťou oň, riadi a spravuje počítačovú sieť inštalovanú v úrade, najmä zabezpečuje kompatibilitu všetkých počítačových zariadení a ich periférií,

j) zabezpečuje prevádzku a technické vybavenie v kongresovej sále,

k) zabezpečuje budovanie komplexného geografického informačného systému (ďalej len „GIS“),

l) zabezpečuje správu užívateľov GIS,

m) realizuje tvorbu a aktualizáciu projektov pre jednotlivé moduly GIS,

n) realizuje pravidelnú aktualizáciu grafických a popisných údajov katastra nehnuteľností z aktuálnych podkladov Geodetického a kartografického ústavu Bratislava,

(6) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(7) Oddelenie krízového riadenia, BOZP a správy registratúry najmä:

1. v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva najmä:

a) plní povinnosti a úlohy civilnej ochrany v zmysle súvisiacej platnej legislatívy,

b) poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

c) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a vytvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,

d) poskytu