Odbor kultúry

Náplň činnosti odboru kultúry

Odbor kultúry plní úlohy, vyplývajúce pre samosprávny kraj v intenciách zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správny na obce a na vyššie územné celky.

Odbor kultúry riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení všetci pracovníci odboru. Pracovníci odboru vykonávajú odborné činnosti na jednotlivých úsekoch kultúrnych činností:

na úseku múzeí a galérií najmä:

 • zriaďuje regionálne múzeá s komplexnou múzejnou dokumentáciou a regionálne galérie s komplexnou galerijnou dokumentáciou podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • určuje vybrané regionálne múzeum a regionálnu galériu s koordinačnou, metodickou a odborno - poradenskou pôsobnosťou pre ostatné múzeá a galérie v územnom obvode kraja a pre vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • zaregistruje múzeum alebo galériu na Ministerstve kultúry SR do 60 dní od jeho zriadenia.
 • na úseku divadelnej činnosti najmä:
 • zriaďuje alebo zakladá a zrušuje profesionálne divadlá za podmienok ustanovených zákonom č. 384/1997Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov,
 • podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít formou účelových prostriedkov,
 • v odbornej oblasti spolupracuje s Ministerstvom kultúry SR.

na úseku osvetovej činnosti najmä:

 • zriaďuje osvetové zariadenia s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja podľa zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti:
  • osvetové zariadenia so všeobecným zameraním,
  • osvetové zariadenia so špecializovaním zameraním, najmä hvezdárne a planetáriá,
 • zabezpečuje a koordinuje osvetovú činnosť prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
 • ustanovuje vybrané osvetové zariadenie, ktoré vykonáva odborno – poradenskú, metodickú a informačno – dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia na území samosprávneho kraja.

na úseku činnosti knižníc najmä:

 • zriaďuje regionálne knižnice, ktoré vo svojom sídle plnia aj funkciu obecných knižníc podľa zákona č. 183/2000 Z. z o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Z. z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej,
 • môže ustanoviť vybranú regionálnu knižnicu, ktorá koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v samosprávnom kraji, zabezpečuje úlohy spojené bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v samosprávnom kraji a zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično – informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji,
 • zaregistruje knižnicu na Ministerstve kultúry SR do 60 dní od jej zriadenia,
 • kontroluje hospodárenie a účelovosť vynaložených prostriedkov v ním zriadených kultúrnych organizáciách v samosprávnom kraji.

na úseku financovania odvetvových činností najmä:

 • zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva a financovania,
 • zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu finančných prostriedkov v príslušnom roku vrátane rozpočtových opatrení v priebehu roka organizáciám na úseku kultúry,
 • odbor kultúry spracováva návrhy rozpočtov a rozpočet na príslušný rok,
 • zabezpečuje rozborovú činnosť , vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov za príslušný rok so štátnym rozpočtom,
 • sleduje stav záväzkov a iných výkazov,
 • otvára a sleduje limity výdavkov pre príspevkové organizácie,
 • poukazuje príspevkovým organizáciám finančné príspevky, sleduje a kontroluje ich čerpanie,
 • spolupracuje v oblasti rozpočtovania a financovania s odborom financií.

na úseku investičnej činnosti najmä:

 • metodicky usmerňuje organizácie kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v oblasti investícií,
 • zabezpečuje rozpočtový proces investícií za oblasť kultúry v pôsobnosti ŽSK, zabezpečuje investičnú činnosť v celom rozsahu organizácií kultúry s rozsiahlou investičnou výstavbou,
 • zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti kultúry,
 • zabezpečuje a vykonáva technický a stavebný dozoru nad investičnými akciami v oblasti kultúry,
 • sústreďuje požiadavky na začaté a rozostavané akcie investičného charakteru,
 • zodpovedá za posudzovanie a vyhodnocovanie stavebných a strojných investícií alebo jednotlivých častí investičných celkov,
 • zabezpečuje presun investičných prostriedkov na investičné akcie v oblasti kultúry,
 • kontroluje plnenie uzatvorených hospodárskych zmlúv,
 • vykonáva kontrolu komplexnej inžinierskej činnosti,
 • zabezpečuje posudzovanie požiadaviek na údržbu a opravy kultúrnych zariadení, technických a technologických zariadení kultúrnych objektov, opráv stavebného charakteru kultúrnych objektov,
 • kontroluje kvalitu realizovanej údržby, fakturáciu údržby a investícií.