Odbor informácií a zahraničných vzťahov

Náplň činnosti odboru informácií a zahraničných vzťahov

 • participuje na príprave a tvorbe medziregionálnych dohôd o spolupráci,
 • zabezpečuje realizáciu uzatvorených dohôd o spolupráci a koordinuje všetky aktivity medzi zainteresovanými,
 • koncepčne participuje na činnostiach súvisiacich s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni vyššieho územného celku,
 • organizuje a zabezpečuje rokovania predstaviteľov kraja a úradu so zástupcami štátnych orgánov, organizácií, inštitúcií, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektami Slovenskej republiky,
 • protokolárne zabezpečuje všetky potrebné záležitosti spojené s prijímaním oficiálnych domácich a zahraničných návštev,
 • zabezpečuje preklady, tlmočenie a podkladové a informačné materiály podľa požiadaviek predsedu a ostatných zamestnancov úradu,
 • vybavuje priamy aj písomný styk predsedu a zamestnancov úradu so zahraničím,
 • spracúva informácie o medzinárodných konferenciách a zabezpečuje účasť samosprávneho kraja na týchto konferenciách,
 • vedie evidenciu o aktivitách kraja pri spolupráci s ostatnými krajmi a s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie,
 • zabezpečuje zahraničné pracovné cesty členov zastupiteľstva, predsedu kraja a ostatných zamestnancov úradu a vedie prehľad o zahraničných pracovných cestách,
 • eviduje a archivuje všetky zmluvy o medziregionálnej spolupráci uzavreté krajom.
 • zabezpečuje spoluprácu úradu so zástupcami masmédií, propaguje kraj v masovokomunikačných prostriedkoch, podáva reakcie a stanoviská k závažným publikovaným materiálom, ktoré súvisia s činnosťou úradu, resp. kraja,
 • zabezpečuje vzťahy s verejnosťou z globálneho pohľadu a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • zabezpečuje využívanie všetkých nástrojov marketingovej komunikácie v podmienkach samosprávy,
 • zodpovedá za mediálnu politiku, printové výstupy, s dôrazom ako na kvantitatívnu, tak aj kvalitatívnu stránku a celkovú publikačnú činnosť,
 • zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom internetu s dôrazom na aktuálnosť informácií,
 • participuje na príprave propagačných materiálov za Úrad ŽSK a Žilinský kraj,
 • zabezpečuje prezentovanie Žilinského samosprávneho kraja, predsedu kraja, Úradu ŽSK a všetkých jeho zamestnancov, prípadne jednotlivých aktivít,
 • spolupracuje s externými marketingovými agentúrami podľa potreby Úradu ŽSK,
 • zabezpečuje agendu spojenú s udeľovaním ocenení ŽSK,
 • zabezpečuje riadne a včasné vyvesovanie a zvesovanie písomností určených pre obyvateľov kraja na informačnej tabuli úradu, vedie evidenciu o oznamovaných písomnostiach a archivuje ich.