Odbor ekonomický

Náplň činností odboru ekonomický

(1) Odbor ekonomický riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení a ostatní zamestnanci odboru, pokiaľ nie sú riadení príslušným vedúcim oddelenia.

(2) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia, ktorému sú podriadení zamestnanci zaradení do tohto oddelenia.

(3) Prácu pracoviska riadi a organizuje riaditeľ odboru, ktorému sú podriadení zamestnanci zaradení do tohto pracoviska.

(4) Predmetom činnosti odboru sú ekonomické a finančné aspekty samosprávneho kraja.

(5) Implementuje ekonomické nástroje zefektívňujúcich strategické plánovanie, riadenie, finančný manažment, nákladové účtovníctvo, rozpočtovanie a kalkulácie úradu ako aj v priamo riadených OvZP.

(6) Vykonáva činnosť súvisiacu s agendou týkajúcou sa inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania.

(7) Odbor v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť týkajúcu sa financií.

(8) Metodicky riadi a usmerňuje všetky OvZP v oblasti účtovníctva, financovania, rozpočtovníctva a kalkulácií.

(9) Oddelenie financií, rozpočtu a cien najmä:
1. v oblasti financií:
a) v nadväznosti na finančný plán vypracováva operatívne plány toku finančných prostriedkov a finančnej situácie, zabezpečuje ich naplnenie a vyhodnocuje ich splnenie,
b) sleduje a zabezpečuje optimalizáciu hotovostných a bezhotovostných peňažných prostriedkov, čerpania úverov, pôžičiek, eurofondov, atď. za účelom zabezpečenia čo najpriaznivejšieho hospodárskeho výsledku z finančných operácií,
c) zabezpečuje financovanie a úverovanie spoločnosti v investičnej a prevádzkovej oblasti s využitím všetkých foriem financovania – vlastné prostriedky, úvery, finančné výpomoci, eurofondy, a iné,
d) navrhuje spôsob zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov,
e) v súvislosti s platobným portálom v prostredí Štátnej pokladnice zabezpečuje metodickú podporu pre úrad a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja (podávanie žiadosti o zriadenie, zmenu alebo zrušenie bežných účtov a hotovostných účtov, zriadenie inkasa, podávanie žiadosti o zriadenie, zmenu alebo zrušenie používateľa, atď.),
f) vykonáva pokladničnú službu, vedie pokladňu slovenskú a valutovú,
g) navrhuje spôsob zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov, zabezpečuje zmluvné vzťahy s bankami, vedie agendu prijatých bankových úverov,
h) zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankami,
i) vedie evidenciu cestovných príkazov, kontroluje vyúčtovanie tuzemských a zahraničných cestovných príkazov v zmysle zákona o cestovných náhradách.

2. v oblasti rozpočtu:
a) v spolupráci s príslušnými riaditeľmi odborov zostavuje návrh rozpočtu samosprávneho kraja v súlade s rozpočtovými pravidlami, vrátane programového rozpočtu,
b) spolupracuje s oddelením hodnoty za peniaze pri vytváraní a realizovaní najlepších alternatív na dosiahnutie ekonomických výsledkov,
c) zodpovedá za finančné výkazníctvo verejnej správy podľa legislatívneho rámca Opatrení vydávaných MF SR v aktuálnom období,
d) spravuje a kontroluje rozpočtové prostriedky samosprávneho kraja, 
e) spracováva záverečný účet, 
f) zabezpečuje práce finančného riadenia pre projekty financované z eurofondov,
g) zabezpečuje styk úradu s MF SR vo veciach týkajúcich sa predkladania údajov, informácií a podkladových materiálov pre potreby zostavenia štátneho rozpočtu,
h) spracováva vyhodnotenia daňových príjmov samosprávneho kraja v mesačných intervaloch,
i) vykonáva základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu účtovných dokladov v súlade s platným zákonom o finančnej kontrole a audite,
j) spracováva podklady pre prijatie alebo poskytnutie úverov, predkladá do banky podklady k čerpaniu úveru,
k) organizuje konanie verejných zbierok, ak o jej vykonaní rozhodne zastupiteľstvo a vyúčtováva ich,
l) pripravuje podklady na rokovanie komisií a zastupiteľstva a zabezpečuje realizáciu uznesení zastupiteľstva.

3. na úseku cien plní všetky úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy stanovenej zákonmi a ostatnými vykonávajúcimi predpismi, napr.:
a) určuje maximálne ceny tovaru v pôsobnosti samosprávneho kraja v rozsahu opatrenia MF SR,
b) zabezpečuje výkon cenovej kontroly a uskutočňuje konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak k porušeniu cenovej disciplíny došlo na území ich pôsobnosti fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi výlučne v ich územnom obvode, alebo ak ide o rozhodnutieo regulácií cien.

(10) Oddelenie účtovníctva najmä:
a) vedie účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou,
b) účtuje o stave a pohybe majetku, záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia,
c) vedie účtovnú evidenciu pohľadávok a záväzkov, vedie evidenciu dodávateľských faktúr,
d) zostavuje účtovné závierky, výročné správy, záverečný účet, zabezpečuje overenie účtovných závierok audítorom, 
e) vykonáva dokladovú inventarizáciu majetku a záväzkov za úrad, 
f) vykonáva základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu účtovných dokladov v súlade s platným zákonom o finančnej kontrole a audite,
g) zabezpečuje metodickú činnosť v oblasti účtovníctva, výkazníctva a konsolidácie vo vzťahu k OvZP, spracováva interné predpisy a pokyny,
h) pripravuje podklady na rokovanie komisií a zastupiteľstva a zabezpečuje realizáciu uznesení zastupiteľstva.

(11) Pracovisko analýz a kontroly najmä:
a) vypracováva, realizuje a vyhodnocuje koncepciu ekonomickej a finančnej politiky v súlade so stratégiou rozvoja samosprávneho kraja v spolupráci s oddelením hodnoty za peniaze,
b) vypracováva, realizuje a vyhodnocuje príslušné časti finančného plánu, ako napr. finančné ciele, finančný rozpočet, plán rozdelenia zisku, plán toku peňažných prostriedkov,
c) vykonáva rozbory nákladov a finančnej situácie spoločnosti vrátane analýzy tvorby a použitia peňažného toku podľa oblastí (prevádzková, finančná, investičná),
d) analyzuje nákladovosť a prínosy (benefity) jednotlivých služieb hlavných odvetví a oblastí kompetenčného rámca samosprávneho kraja (regionálny rozvoj, školstvo, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo, kultúra a doprava),
e) spracováva interné predpisy, pokyny a metodické materiály na úseku financovania, rozpočtu a účtovníctva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky