Odbor dopravy

Náplň činností odboru dopravy

(1) Odbor dopravy riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení zamestnanci odboru.

(2) Odbor dopravy v spolupráci s ďalšími organizačnými útvarmi úradu vykonáva činnosť metodického a kontrolného orgánu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku dopravy v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, kvality služieb a ekonomiky.

(3) Odbor dopravy najmä:
a) zabezpečuje podklady na zasadnutia Komisie dopravy a Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
b) pripravuje a pripomienkuje návrhy k legislatívnym úpravám v rezorte dopravy,
a) rieši sťažnosti a petície,
b) spolupracuje s ostatnými odbormi Úradu Žilinského samosprávneho kraja, s orgánmi samosprávy, štátnej správy, ako aj inými subjektmi v oblasti dopravy v Slovenskej republike i v zahraničí.

(4) Pracovisko výkonu správy v doprave najmä:
a) plánuje a pripravuje výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
b) poskytuje stanoviská, informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne Ministerstvu dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“),
c) vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady,
d) poskytuje údaje o zjazdnosti ciest a údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja, 
e) zabezpečuje kontrolu výkonu letnej a zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja v riadených organizáciách,
f) zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu, 
g) pripravuje návrhy na zriaďovanie a zrušovanie tých organizácií zabezpečujúcich majetkovú správu a údržbu ciest, ktoré zriadi v súlade s príslušnou platnou legislatívou,
h) schvaľuje štatút a organizačný poriadok organizácií zriadených na majetkovú správu a údržbu ciest, 
i) vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám, ktoré sa týkajú ciest II. a III. triedy (k štúdiám, k projektovým zámerom, k územným plánom, k stavebným povoleniam, k územným rozhodnutiam, k realizáciám stavieb), tiež k nadrozmernej preprave po cestách vo vlastníctve kraja,
j) udeľuje, odníma a vykonáva zmeny dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, vedie evidenciu jednotlivých udelených dopravných licencií a kontroluje dodržiavanie ustanovení v udelených dopravných licenciách,
k) schvaľuje cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy, vykonáva odborný dozor v cestnej doprave, kontroluje dodržiavanie schválených cestovných poriadkov a  sleduje frekvenciu cestujúcich na jednotlivých spojoch a na základe toho vykonáva opatrenia na zabezpečenie prepravy cestujúcich,
l) vyjadruje sa k dopravným licenciám a k schvaľovaniu cestovných poriadkov na pravidelných autobusových linkách, ktoré prechádzajú územím kraja, 
m) vedie evidenciu dopravcov, ktorým samosprávny kraj udelil licenciu, 
n) v spolupráci s ďalšími organizačnými útvarmi vypracúva návrhy zmlúv o  službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území samosprávneho kraja , kontroluje ich plnenie a poskytuje na základe zmlúv príspevok,
o) spolupracuje so všetkými zainteresovanými organizáciami pri realizácii integrovanej dopravy v regióne, príp. aj s organizáciami v susedných regiónoch (aj zahraničných) a pri optimalizácii verejnej hromadnej dopravy,
p) vydáva preukazy kontrolóra povereného vykonávať odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji,
q) vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
r) vykonáva prenesený výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh v zmysle platnej legislatívy. :

(5) Pracovisko analýz a kontroly najmä:
a) predkladá návrhy na vykonanie kontroly a vykonáva kontrolu hospodárenia v zriadených organizáciách zabezpečujúcich majetkovú správu a údržbu ciest v samosprávnom kraji s finančnými prostriedkami, príp. inými materiálnymi prostriedkami, ktoré im samosprávny kraj pridelil a kontroluje účelovosť vynakladania týchto prostriedkov alebo majetku,
b) navrhuje prideľovanie finančných prostriedkov zriadeným organizáciám zabezpečujúcich majetkovú správu a údržbu ciest,
c) prerokováva priestupky v cestnej doprave, príp. ukladá pokuty dopravcom za porušenie povinností,
d) spolupracuje s odborom financií a ostatnými zložkami za účelom vypracovania analýz,
e) vykonáva komplexnú analytickú činnosť a predkladá podklady a návrhy riešení pre strategickú, rozhodovaciu a investičnú činnosť odboru dopravy.

(6) Odbor v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť týkajúcu sa dopravy.
.