Odbor dopravy a územného plánovania

Náplň činností odboru dopravy a Územného plánovania

(1) Odbor dopravy a regionálneho rozvoja riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení zamestnanci odboru v jeho priamom riadení a vedúci oddelenia.

(2) Odbor dopravy a regionálneho rozvoja na úseku dopravy najmä:
a) plánuje a pripravuje výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
b) poskytuje stanoviská, informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“),
c) vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady,
d) poskytuje údaje o zjazdnosti ciest MDVRR SR a údajov z technickej evidencie ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja,
e) zabezpečuje kontrolu výkonu letnej a zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja v riadených organizáciách,
f) zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
g) pripravuje návrhy na zriaďovanie a zrušovanie tých organizácií zabezpečujúcich majetkovú správu a údržbu ciest, ktoré zriadi v súlade s príslušnou platnou legislatívou,
h) schvaľuje štatút a organizačný poriadok organizácií zriadených na majetkovú správu a údržbu ciest,
i) predkladá návrhy na vykonanie kontroly a vykonáva kontrolu hospodárenia v zriadených organizáciách zabezpečujúcich majetkovú správu a údržbu ciest v samosprávnom kraji s finančnými prostriedkami, príp. inými materiálnymi prostriedkami, ktoré im samosprávny kraj pridelil a kontroluje účelovosť vynakladania týchto prostriedkov alebo majetku,
j) navrhuje prideľovanie finančných prostriedkov zriadeným organizáciám zabezpečujúcich majetkovú správu a údržbu ciest,
k) predkladá návrhy na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov zriadených organizácií zabezpečujúcich majetkovú správu a údržbu ciest v samosprávnom kraji,
l) udeľuje, odníma a vykonáva zmeny dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, vedie evidenciu jednotlivých licencií a kontroluje dodržiavanie ustanovení rozhodnutí udelených licencií,
m) schvaľuje cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy, vykonáva odborný dozor v cestnej doprave, kontroluje dodržiavanie schválených cestovných poriadkov a sleduje frekvenciu cestujúcich na jednotlivých spojoch a na základe toho vykonáva opatrenia na zabezpečenie prepravy cestujúcich,
n) ukladá pokuty dopravcom za porušenie povinností,
o) vedie evidenciu dopravcov, ktorým samosprávny kraj udelil licenciu,
p) vypracúva návrhy zmlúv o službách vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území samosprávneho kraja a kontroluje ich plnenia,
q) spolupracuje so všetkými zainteresovanými organizáciami pri realizácii integrovanej dopravy v regióne, príp. aj s organizáciami v susedných regiónoch (aj zahraničných) a pri optimalizácii verejnej hromadnej dopravy,
r) vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
s) ako prenesený výkon štátnej správy:
- plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh,
- plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach,
- vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
- zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
- vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
- vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
- vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu (vydáva, pozastavuje a odníma licencie pre mestskú dopravu)
- vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
- vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
- rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
- prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh,
- ukladá pokuty za priestupky a za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a ukladá pokuty za porušenie povinnosti v mestskej doprave (zákony 513/2009 Z. z. a 514/2009 Z. z.)

(3) Oddelenie regionálneho rozvoja a územného plánovania najmä:
a) zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni samosprávneho kraja,
b) navrhuje základné priority rozvoja kraja v oblastiach, ktoré je nevyhnutné podporovať s ohľadom na vyváženosť rozvoja samosprávneho kraja,
c) zabezpečuje vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia samosprávneho kraja v zmysle Zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
d) zabezpečuje priebežný monitoring plnenia, priebežné hodnotenie a aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia samosprávneho kraja,
e) vedie elektronickú databázu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na území kraja
f) plní úlohy súvisiace s prípravou programových dokumentov na národnej úrovni a koordinuje programové riadenie
g) zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja inovácií a inovačného potenciálu samosprávneho kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít, za týmto účelom spolupracuje s univerzitami, podnikateľskými subjektmi, miestnou samosprávou, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území,
h) zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja ľudských zdrojov na území samosprávneho kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít, za týmto účelom spolupracuje s miestnou samosprávou, univerzitami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území,
i) zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja vidieka na území samosprávneho kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít, za týmto účelom spolupracuje s miestnou samosprávnou, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území,
j) zabezpečuje kontakty a spolupracuje s miestnou samosprávou, univerzitami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi v území za účelom ochrany prírody a životného prostredia v území samosprávneho kraja,
k) zabezpečuje kontakty a spolupracuje s podnikateľskými subjektmi, orgánmi samosprávy, štátnej správy, vysokými školami, výskumnými a vedeckými ústavmi a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi v území s cieľom dosiahnuť čo najvýraznejší sociálno – ekonomický rozvoj a minimalizovať disparity rozvoja v území samosprávneho kraja,
l) zabezpečuje kontakty a spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave dokumentov týkajúcich sa regionálneho rozvoja a územného plánovania, za týmto účelom spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a s ostatnými sociálno - ekonomickými partnermi pôsobiacimi v území,
m) iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných seminárov, workshopov a konferencií zameraných na problematiku regionálneho rozvoja a územného plánovania,
n) zabezpečuje kontakty a spoluprácu so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúsenosti a koordinácie samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania,
o) eviduje vhodné lokality na podnikanie, poskytuje o nich informácie záujemcom o investovanie v kraji a pripravuje podklady pre rokovanie orgánov samosprávneho kraja s prípadnými investormi,
p) navrhuje a koordinuje stratégiu rozvoja kraja z hľadiska územného plánovania a urbanizmu,
q) vyhodnocuje stav kraja z hľadiska regionálnych záujmov, konzultuje rozvojové zámery z hľadiska územného plánovania s príslušnými štátnymi orgánmi, resp. orgánmi samosprávy, ktorých sa tieto záujmy kraja dotýkajú,
r) obstaráva územno-plánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady potrebné pre činnosť kraja,
s) navrhuje riešenie prípadných rozporov pri prejednávaní územno-plánovacej dokumentácie.

(4) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(5) Odbor dopravy a regionálneho rozvoja v spolupráci s odborom centrálnej koordinačnej jednotky plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a iných zdrojov za oblasť týkajúcu sa dopravy.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky