Centrálna koordinačná jednotka

Náplň činností centrálnej koordinačnej jednotky

Centrálna koordinačná jednotka (CKJ) ako samostatný útvar so špecifickým postavením v rámci Úradu ŽSK je základnou koordinačnou zložkou na úrovni odborného riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov. Jeho úlohou je metodicky usmerňovať a koordinovať ostatné odbory Žilinského samosprávneho kraja, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) a RA ŽSK v rámci systému riadenia.

CKJ plní najmä tieto úlohy:

  • zabezpečuje koncepčnú, metodickú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným riadením čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov v rámci ŽSK a OvZP – prideľuje úlohy jednotlivým manažérom systému riadenia v rámci všetkých odborov, OvZP a RA ŽSK a vkladá ich do Centrálnej komunikačno-informačnej platformy (t.j. centrálne informatizovaného (on-line) systému komunikácie, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení, kontrolách, monitoringu a audite v rámci systému riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov) za účelom sledovania ich plnenia,
  • úzko spolupracuje s odborom financií, právnikmi kancelárie predsedu ŽSK a odborom organizačným pri tvorbe a aktualizácií usmernení, interných predpisov súvisiacich s riadením a finančným manažmentom projektov,
  • usmerňuje ostatné odbory ŽSK, OvZP, stáleho zástupcu ŽSK v Bruseli, RA ŽSK v rámci systému odborného riadenia formou metodických usmernení a vedie ich register,
  • spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave príslušných strategických a programových dokumentoch súvisiacich s využívaním prostriedkov z EÚ, s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi a na ich implementácii,
  • spolupracuje s kanceláriou predsedu ŽSK a s poradcom predsedu ŽSK pre eurofondy pri strategickom riadení,
  • pripravuje aktualizácie dokumentu "Systém riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov v rámci ŽSK" a jeho príloh a predkladá ich riaditeľovi Úradu ŽSK,
  • pripravuje podklady pre finančné alokácie v rámci tvorby rozpočtu ŽSK (rezervy pre spolufinancovanie, prefinancovanie a neoprávnené výdavky projektov a rezerva pre odmeňovanie manažérov systému) na jednotlivé roky a predkladá ich odboru financií.

Centrálna koordinačná jednotka pozostáva z dvoch oddelení:

  • Oddelenie riadenia projektového cyklu (RPC) (primárne koordinuje prípravu všetkých projektových zámerov a následne žiadostí o NFP/grant) a implementáciu schválených projektov ŽSK, OvZP a RA ŽSK,
  • Oddelenie programovej implementácie a informovania (primárne vyhľadáva možnosti ŽSK zapojiť sa do procesov programovania na národnej ale aj medzinárodnej úrovni, podieľa sa na tvorbe a pripomienkovaní dokumentov, participuje na hodnotiacich a výberových komisiách a monitorovacích výborov v rámci operačných programov, resp. rámcových programov, zabezpečuje aktivity zberu, vkladania a uchovávania, šírenie informácií a dokumentov súvisiacich a aktuálnym dianím v EÚ, s EÚ inštitúciami, fondami EÚ, programami EÚ /resp. iných medzinárodných inštitúcií, aktuálnymi výzvami na predkladanie žiadostí o NFP/granty.), realizovanými projektmi ŽSK a implementuje časti operačných programov na základe delegovaných právomocí z RO (infobody, atď.)

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky