Poskytovanie prednostného ošetrenia

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti môže v súlade s ustanovením § 44 ods.2 zákona NR SR č. 577/2004 Z. z o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení, požiadať samosprávny kraj o schválenie prednostného ošetrenia. Lekár samosprávneho kraja žiadosť schváli za predpokladu, že poskytovateľ dodrží nasledovné podmienky:

1.) poskytovanie prednostného ošetrenia nesmie prekročiť ¼ fondu pracovného času týždenne (t.j. 2 hodiny denne, resp. 10 hodín týždenne)
2.) čas vyhradený na poskytovanie prednostného ošetrenia musí byť jasne vyznačený v ordinačných hodinách.
3.) výška poplatku za poskytovanie prednostného ošetrenia v ŽSK je stanovená v rozmedzí 3,3 € - 25 €.