Ordinačné hodiny

V súlade s ustanovením § 79 ods. 1 písm. j zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení, je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

- povinný umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom. Schválené ordinačné hodiny sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní dodržiavať!

- v zmysle Nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa lekárskym miestom rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času týždenne.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie