Dočasná neprítomnosť na ambulancii

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vás upozorňuje, že v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“ ), je každý poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia povinný zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto činnosť oznámiť Žilinskému samosprávnemu kraju. Neprítomnosť na ambulancií môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oznámiť samosprávnemu kraju telefonicky na t.č.: 041 / 5032 323, príp. 041 / 5032 131, alebo e – mailom na adresu , príp.

     V prípade porušenia povinnosti uloží Žilinský samosprávny kraj pokutu držiteľovi povolenia, v súlade s § 82 ods. 1 písm. b) zákona, a to až do výšky 3 319 €.