Oznámenie

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že z dôvodu zrušenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast spol. AS – MEDICA, s.r.o. – MUDr. Anna Kostrová, bude od 1. septembra 2020 zabezpečené poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov z uvedeného zdravotného obvodu nasledovne:

- Pacienti vo veku do 19 rokov so začiatočným písmenom priezviska A – J (vrátane) boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast spol. PEDIPU s.r.o. – MUDr. Milan Pupik, s miestom výkonu Belanského 1346, 024 01 Kysucké Nové Mesto, telef. kontakt: 041/4000183,

- Pacienti vo veku do 19 rokov so začiatočným písmenom priezviska K - O (vrátane) boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast spol. ŠevčíkPed, s.r.o – MUDr. Iveta Ševčíková, s miestom výkonu Belanského 1346, 024 01 Kysucké Nové Mesto, telef. kontakt: 041/4207354, 0907284709,

- Pacienti vo veku do 19 rokov so začiatočným písmenom priezviska P - Ž (vrátane) boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast spol. JAZMIK - PED, s.r.o., – MUDr. Jana Peterajová, s miestom výkonu 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou, telef. kontakt: 041/4385104,

- Pacienti vo veku nad 19 rokov boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre dospelých spol. KURATÍVA, s.r.o. –MUDr. Jozef Borák, s miestom výkonu 023 34 Kysucký Lieskovec 141, tel. kontakt: 041/4231133.

Zdravotná dokumentácia sa nachádza na ambulanciách uvedených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, v.r.

riaditeľka odboru

Žilinský samosprávny kraj

odbor zdravotníctva:

PhDr. Margita Porubčanská, MPH telef. kontakt 041/5032 162

Mgr. Katarína Cádriková, telef. kontakt 041/5032 118


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky