Oddelenie zdravotníctva

Oddelenie zdravotníctva

 • pripravuje zásady tvorenia siete zdravotníckych zariadení v kraji pri maximálnom využití existujúcich zdravotníckych kapacít,
 • vedie prehľad existujúcich štátnych, neštátnych prípadne iných zdravotníckych zariadení za účelom ich využitia pre prípadné potreby a nemožnosti využitia zdravotníckych zariadení pod správou samosprávneho kraja,
 • určuje obvody zdravotníckych zariadení a ich sídla s ohľadom na potreby obyvateľov kraja i čo najvýhodnejšiu a najhospodárnejšiu dostupnosť,
 • určuje zdravotnícke obvody a ich sídla pri vykonávaní zmien zdravotníckych obvodov,
 • navrhuje rozhodnutia o vydaní, zmene alebo zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ,
 • predkladá návrh príslušnej stavovskej organizácii na uloženie povinnosti zdravotníckemu pracovníkovi podrobiť sa posúdeniu odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti pri zistení závažných nedostatkov pri výkone povolania,
 • zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva,
 • spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu,
 • spolupracuje s príslušnou stavovskou organizáciou pri obsadzovaní volného zdravotníckeho obvodu neštátnym zdravotníckym zariadením v prípade potreby zastupovania zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo neštátnym zdravotníckym zariadením,
 • koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie,
 • vydáva povolenie na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, k) vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti,
 • schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,
 • vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
 • vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty,
 • rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok v prípade rozhodnutia vydaného podľa § 11 ods.4 v spolupráci s orgánom štátnej správy,
 • kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok v spolupráci s orgánom štátnej správy,
 • zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu alebo z prevádzky,
 • rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,
 • zabezpečuje plnenie úloh uložených orgánom štátnej správy, týkajúcich sa humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie
 • kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území
 • navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom
 • posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok, v prípade zistenia strát omamných a psychotropných látok oznamuje túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní,
 • oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných látkach.

Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci, ktorý je priamo podriadený vedúcemu odboru zdravotníctva.