Oddelenie dohľadu, riadenia a ekonomiky

Oddelenie dohľadu, riadenia a ekonomiky

 • rieši problémy a sťažnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a riadi zdravotnícke organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
 • v spolupráci s odborom školstva sa podieľa na metodickom usmerňovaní a kontrole zdravotníckych škôl a nemocníc, ktorých správa prešla do právomoci samosprávneho kraja,
 • vydáva rozhodnutia v prípade odvolania platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • spracováva stanoviská k odvolaniam rozhodnutí riaditeľov zdravotníckych zariadení,
 • spolupracuje s miestnou štátnou správou pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu CO,
 • spolupracuje so stavovskými organizáciami v zdravotníctve a občianskymi združeniami v regióne,
 • vypracováva návrhy, koncepcie rozvoja priorít zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a pri vybavovaní podnetov a sťažností občanov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na území samosprávneho kraja,
 • vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi upravujúcimi výkon zdravotníckeho povolania,
 • spolupracuje s odborom financií pri zostavovaní návrhu rozpočtu pre zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ŽSK,
 • zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu finančných prostriedkov v príslušnom roku na úseku zdravotníctva,
 • pripravuje podklady pre spracovanie návrhu rozpočtu na príslušný rok,
 • zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti zdravotníctva,
 • sústreďuje požiadavky na začaté a rozostavané akcie investičného charakteru,
 • zabezpečuje vykonanie stavebného a technického dozoru nad investičnými akciami v zdravotníckych zariadeniach,
 • spolupracuje s odborom regionálneho rozvoja pri príprave projektov a usmerňovaní zdravotníckych zariadení v oblasti čerpania financií z fondov EÚ,
 • vykonáva ekonomickú analýzu zdravotníckych zariadení, ktoré sú v pôsobnosti samosprávneho kraja.

Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci, ktorý je priamo podriadený vedúcemu odboru zdravotníctva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky