Legislatíva

Všeobecné zákony:

 • Zákon NR SR č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zdravotnícka legislatíva:

 • Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 577/2004 Z. z o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovňach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a doplnení niektorých zákonov – zákon je v platnosti od 01.12.2011
 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

  Vykonávacie predpisy:
 • Vykonávacie predpisy k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 776/2004 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2004, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov, v znení neskorších predpisov 306/2005 Z.z. vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz
 • Vykonávacie predpisy k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • 777/2004 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2004, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
 • 722/2004 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov
 • Vykonávacie predpisy k zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • 296/2010 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústav certifikovaných pracovných činností
 • 84/2016 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
 • 364/2005 Z.z. vyhláška MZ SR, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení neskorších predpisov
 • 640/2008 Z.z. nariadenie Vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Vykonávacie predpisy k zákonu č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vykonávacie predpisy k zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 548/2005 Z.z. vyhláška MZ SR o poplatku za vydanie európskeho preukazu poistenca v znení neskorších predpisov 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky