Pokyny pre žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - 362/2011


OZNAM


Na základe súčasnej platnej legislatívy zákona NR SR č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, samosprávny kraj prostredníctvom portálu oversi.gov.sk (zákon proti byrokracii) získava výpisy z registra trestov, výpisy z listov vlastníctva, výpisy z obchodného registra v oblasti svojej pôsobnosti zo zákonných dôvodov pre „účely žiadostí“ svojich používateľov.

V zmysle platnej legislatívy pre získanie výpisu z registra trestov je nevyhnutné v žiadosti za účelom vydania rozhodnutia uviesť : 

fyzická osoba - § 10 ods. 4) písm.a) zákona č. 330/2007 Z.z.

  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • pohlavie
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
  • číslo občianskeho preukazu / číslo pasu

právnická osoba - § 10 ods. 4) písm.b) zákona č. 330/2007 Z.z.

  • obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby
  • identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené
  • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby
  • označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky