Sekundárna zdravotná starostlivosť

Sekundárna zdravotná starostlivosť je starostlivosť presahujúca rámec primárnej zdravotnej starostlivosti. Poskytujú ju odborní lekári – špecialisti a iní vysokoškolskí vzdelaní zdravotnícki pracovníci , ktorí získali odbornú spôsobilosť a špecializáciu podľa zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov (§ 54) a súvisiacich vykonávacích predpisov o odbornej spôsobilosti a ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

V oblasti sekundárnej zdravotnej starostlivosti sú v rámci Žilinského kraja rozdiely medzi súčasným stavom lekárskych miest a stanovenou optimálnou sieťou v jednotlivých špecializačných odboroch. Sieť je poddimenzovaná v odboroch stomatológia a pediatria. Predimenzovaná sieť je najmä v odbore anesteziológia a resuscitácia, klinická logopédia.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky