Samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

Samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek podľa zákona NR SR č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov zahŕňajú týchto 14 pracovísk: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická toxikológia , klinická imunológia, nukleárna medicína , klinická mikrobiológia, patologická anatómia, lekárska genetika, rádiodiagnostika, klinická rádiofyzika, rádioterapia, fyziatria , balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika a klinická farmakológia.

Z hľadiska právnej subjektivity rozlišujeme samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (štátne a neštátne) a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky tvoriace súčasť ostatných druhov zdravotníckych zariadení vrátane ordinariátov ( ordinariátmi rozumieme ambulancie tvoriace súčasť lôžkových oddelení).

Prehľad SVaLZ

Odbor Počet zdravotníckych zariadení
  štátne
MT+Ža
inorezortné
ÚVN + ŽPK
neštátne
samostatné
NsP + PK
v pôsob. ŽSK
Funkčná diagnostika 2 3 2
Fyziatria, balneológia a liečebná 2 2 15 6
Hematológia a transfuziológia 2 2 1 5
Klinická biochémia 1 2 4 6
Klinická farmakológia 2
Klinická rádiofyzika 1
Lekárska genetika 2
Lekárska imunológia 1 1
Lekárska mikrobiológia 2 1 1 3
Nukleárna medicína 1 1
Patológia 2 1 2 2
Pracovné lekárstvo a klinická tox. 2 1
Rádiodiagnostika 2 2 2 8
Rádioterapia 2 1
Spolu 24 17 25 32