Primárna zdravotná starostlivosť

Primárna zdravotná starostlivosť

Pod primárnou zdravotnou starostlivosťou rozumieme zdravotnú starostlivosť v ambulanciách v odbore všeobecné lekárstvo ako praktický lekár pre dospelých, v odbore pediatria(príp. dorastové lekárstvo) ako praktický lekár pre deti a dorast, v odbore gynekológia a pôrodníctvo a v odbore stomatológia. Sieť ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti je určená nasledovne:

  • praktický lekár pre dospelých: počtom LM na 10 000 obyvateľov vo veku nad 19 rokov
  • praktický lekár pre deti a dorast : počtom LM na 10 000 obyvateľov vo veku do 18 rokov vrátane
  • gynekológ: počtom LM na 10 000 žien vo veku nad 15 rokov
  • stomatológ: počtom LM na 10 000 obyvateľov

Porovnanie počtu LM v ambulanciách primárnej zdravotnej starostlivosti

Odbor Počet LM Norma počtu LM Rozdiel
Praktický lekár pre dospelých 277,26 267,00 10,26
Praktický lekár pre deti a dorast 166,65 154,70 11,95
Gynekológia a pôrodníctvo 61,37 60,60 0,77
Stomatológia 282,20 277,22 4,98
Spolu 786,99 759,52 27,46

Súčasný stav počtu lekárskych miest v primárnej zdravotnej starostlivosti predstavuje 786,99 lekárskeho miesta, čo predstavuje prekročenie normy pre Žilinský kraj o 27,46 LM. Z grafu je zrejmé, že sieť ambulancií gynekológia a pôrodníctvo a stomatológia mierne prevyšuje odporúčanú normu. Prekročenie normy počtu lekárskych miest oproti stanovenej norme sme zaznamenali u praktických lekárov pre deti a dorast a praktický lekár pre dospelých.


Sieť ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti
Sieť ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti

Počet LM na 10 000 obyvateľov.