Ambulantná zdravotná starostlivosť

  1. všeobecná
  2. špecializovaná

Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje ( ďalej len domáca starostlivosť).
Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len „všeobecný lekár“ ) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Všeobecným lekárom je

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, a
b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určenýlekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky