Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru vnútornej správy

(1) Odbor vnútornej správy riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení.

(2) Oddelenie investícií:

a) sústreďuje požiadavky na akcie investičného charakteru a ich vyhodnocovanie,

b) zodpovedá za posudzovanie a vyhodnocovanie stavebných investícií alebo jednotlivých častí investičných celkov,

c) zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v sociálnej oblasti, v oblasti školstva, kultúry a zdravotníctva,

d) zodpovedá za vedenie registra investícií a vedie štatistické výkazy investícií,

e) pripravuje podklady k rozpočtu samosprávneho kraja,

f) zabezpečuje investičnú činnosť pre úrad a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

g) pripravuje a zabezpečuje realizáciu stavieb alebo technologické časti stavieb samosprávneho kraja a vykonáva dohľad nad realizáciou prebiehajúcich stavieb,

h) eviduje a sleduje plnenie investičných akcií v priebehu realizácie,

i) predkladá návrhy na technické, vecné, ekonomické a právne riešenie zmien a doplnkov rozostavaných stavieb,

j) zúčastňuje sa na spracovaní a príprave projektovej dokumentácie stavieb,

k) v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu plní úlohy súvisiace s prípravou a čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť investícií a verejného obstarávania.

(3) Oddelenie verejného obstarávania:

a) zabezpečuje verejné obstarávanie dodávok tovarov, služieb a prác potrebných pre činnosť úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

b) koordinuje prípravu a vykonáva činnosti spojené s centrálnym verejným obstarávaním v podmienkach samosprávneho kraja.

c) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(4) Oddelenie nakladania s majetkom najmä:

a) vykonáva činnosti súvisiace so správou nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

b) metodicky usmerňuje a rieši problémy v oblasti nehnuteľného majetku,

c) pripravuje a spracováva materiály vo veci zámeny majetku, odpredaja majetku a zriadenia vecného bremena na rokovanie jednotlivých komisií zastupiteľstva a následne na rokovanie zastupiteľstva v záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami,

d) podieľa sa na delimitácii majetku v pôsobnosti samosprávneho kraja,

e) eviduje a aktualizuje evidenciu nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a pripravuje návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku samosprávneho kraja a návrhy na efektívne nakladanie s nehnuteľným majetkom,

f) vykonáva obhliadky nehnuteľného majetku, zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností,

g) pripravuje verejnoobchodné súťaže a priame predaje majetku samosprávneho kraja.

(5) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(6) Oddelenie vnútornej prevádzky najmä:

a) organizuje a zabezpečuje dodávky tovarov, prác a služieb pre materiálno-technické zabezpečenie činnosti úradu a zodpovedá za inventarizáciu skladového hospodárstva,

b) zabezpečuje hlasové a dátové služby pre úrad a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

c) zabezpečuje a riadi autoprevádzku, vrátane kontroly technického stavu motorových vozidiel a zodpovedá za hospodárne nakladanie finančných prostriedkov za energie,

d) vykonáva úlohy súvisiace so závodným stravovaním,

e) zodpovedá za skladové hospodárstvo nevyhnutných materiálov, techniky a ostatných spotrebných tovarov,

f) rieši priestorové a technické vybavenie organizačných útvarov úradu,

g) zabezpečuje evidenciu hmotného majetku, jeho servis, reklamácie, vyraďovanie, skladovanie.

(7) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky