Náplň činnosti

(1) Odbor verejného obstarávania, investícií a správy majetku riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení a ostatní zamestnanci odboru, pokiaľ nie sú riadení príslušným vedúcim oddelenia.

(2) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia, ktorému sú podriadení zamestnanci zaradení do tohto oddelenia.

(3) Prácu pracoviska riadi a organizuje riaditeľ odboru, ktorému sú podriadení zamestnanci zaradení do tohto pracoviska.

(4) Pri rozhodovaní o investíciách a správe majetku úzko spolupracuje s oddelením hodnoty za peniaze a ostatnými odbormi. Cieľom spolupráce je zvyšovať hodnotu majetku orientovanú na výsledky pri tvorbe rozpočtu, pri hodnotení investícií a budovaní analytických postupov.

(5) Odbor usmerňuje ostatné organizačné útvary v činnostiach súvisiacich s nakladaním s majetkom samosprávneho kraja, ktorý je zverený do správy OvZP v príslušných rezortoch. 

(6) Oddelenieverejného obstarávania najmä:
a) pripravuje a realizuje verejné obstarávania v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní, pripravuje a realizuje verejné obstarávania pre zákazky financované z fondov EÚ, 
b) zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, a  súťaž návrhov v súlade s ustanoveniami zákona potrebných pre činnosť úradu a OvZP,
c) zabezpečuje v spolupráci s ďalšími odbormi úradu a štátnymi inštitúciami plnenie si povinnosti elektronického obstarávania a elektronickej komunikácie v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky, zabezpečuje elektronické obstarávanie dynamickým nákupným systémom, 
d) realizuje verejné obstarávania elektronickým kontraktačným systémom, EVO systémom úradu a externým dodávateľským systémom, ktorý má povolenia vykonávať takúto činnosť Úradom pre verejné obstarávanie,
e) koordinuje prípravu a vykonáva činnosti spojené s centralizovanou činnosťou samosprávneho kraja v jeho podmienkach, 
f) vykonáva úkony a koordinuje procesy spojené s cezhraničným obstarávaním alebo príležitostným spoločným obstarávaním, postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
g) realizuje poradenskú činnosť vo verejnom obstarávaní v rámci úradu a pre OvZP,
h) koordinuje činnosti s realizáciou in-hose zákaziek formou vnútorného obstarávania,
i) vypracováva a vyhodnocuje plán verejného obstarávania na príslušný hospodársky rok v súlade s požiadavkami a rozpočtami OvZP a príslušných odborov úradu, 
j) spracováva a zverejňuje štvrťročnú súhrnnú správu o zákazkách, vedie evidenciu referencií v súlade so zákonom, zverejňuje oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní v elektronickom Vestníku verejného obstarávania alebo na webovom sídle úradu, 
k) analyzuje a štatisticky vyhodnocuje procesy verejného obstarávania plánovanie obstarávania, každoročne vyhotovuje správu o činnosti a predkladá na rokovanie zastupiteľstva ako informatívny materiál,
l) zabezpečuje poskytovanie informácií záujemcom,
m) spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie, jednotlivými ministerstvami SR ako riadiacimi orgánmi, Úradom vlády SR, Koordinačným výborom pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania, spolupracuje pri tvorbe jednotných systémových a metodických materiálov na úrovni Systému riadenia EŠIF v oblasti verejného obstarávania, spolupracuje so samosprávnymi krajmi, regionálnou samosprávou, zriaďuje pracovné skupiny v rámci centrálneho obstarávania a ďalších ad-hoc úloh v oblasti verejného obstarávania, určuje ich úlohy a vyhodnocuje ich činností, 
n) spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie, Protimonopolným úradom, NAKA a ďalšími relevantnými zložkami štátu, pri podozreniach z nekalých praktík vo verejnom obstarávaní a  plní úlohy vyplývajúce z overovania dodržiavania princípov verejného obstarávania v preventívnej a kontrolnej činnosti pre  činnosť úradu a OvZP, 
o) vypracováva interné právne predpisy a metodické pokyny o verejnom obstarávaní v podmienkach samosprávneho kraja a OvZP.

(7) Oddelenie investícií najmä:
a) na základe písomných podnetov OvZP a príslušných odborov úradu sústreďuje požiadavky na akcie investičného charakteru a vyhodnocuje ich,
b) zodpovedá za posudzovanie a vyhodnocovanie stavebných investícií alebo jednotlivých častí investičných celkov,
c) zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v sociálnej oblasti, v oblasti školstva, kultúry, zdravotníctva, dopravy a regionálneho rozvoja,
d) zodpovedá za vedenie registra investícií a vedie štatistické výkazy investícií,
e) pripravuje podklady k rozpočtu samosprávneho kraja,
f) zabezpečuje investičnú činnosť pre úrad a pre OvZP, 
g) v rámci investičnej činnosti zabezpečuje vydanie príslušných povolení pre realizácie stavieb,
h) zabezpečuje prípravu predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb,
i) pripravuje a zabezpečuje realizáciu stavieb alebo technologických častí stavieb a vykonáva dohľad nad realizáciou prebiehajúcich stavieb,
j) eviduje a sleduje plnenie investičných akcií v priebehu realizácie,
k) predkladá návrhy na technické, vecné, ekonomické a právne riešenie zmien a doplnkov rozostavaných stavieb,
l) v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu plní úlohy súvisiace s prípravou a čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov.

(8) Oddelenie nakladania s majetkom najmä:
a) vykonáva činnosti súvisiace so správou nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a majetku v správe OvZP,
b) metodicky usmerňuje a rieši problémy v oblasti nehnuteľného majetku,
c) pripravuje a spracováva materiály vo veci zámeny, odpredaja a kúpy nehnuteľného majetku a zriadenia vecného bremena na rokovanie jednotlivých komisií zastupiteľstva a následne na rokovanie zastupiteľstva v záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami,
d) zabezpečuje vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k prevodom nehnuteľného majetku,
e) podieľa sa na delimitácii majetku v pôsobnosti samosprávneho kraja,
f) eviduje a aktualizuje evidenciu nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a pripravuje návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku samosprávneho kraja a návrhy na efektívne nakladanie s nehnuteľným majetkom,
g) vykonáva obhliadky nehnuteľného majetku, zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností,
h) pripravuje podklady a návrhy žiadostí k prechodu vlastníckych práv k pozemkom pod stavbami a priľahlým pozemkom z majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja, 
i) podieľa sa na spracovaní údajov a podávaní námietok v rámci registra obnovenej evidencie pozemkov o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam,
j) pripravuje podklady a návrhy k spracovaniu projektu pozemkových úprav (hlavne pri riešení pozemkov pod komunikáciami vo vlastníctve samosprávneho kraja),
k) pripravuje verejno-obchodné súťaže a priame predaje majetku samosprávneho kraja,
l) zabezpečuje prevádzku správy majetku OvZP, 
m) vypracováva návrhy a podklady pre rekonštrukčné práce a opravy budov,
n) zabezpečuje servisné činnosti na základe uzatvorených zmlúv (výťahy, hasiaca technika, meracia a regulačná technika, telefónna ústredňa),
o) zabezpečuje výkon revíznych činnosti na základe uzatvorených zmlúv (plynové rozvody, tlakové nádoby, elektrika),
p) zabezpečuje podmienky bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrany v zmysle pokynov bezpečnostného technika,
q) eviduje majetok za jednotlivé detašované pracoviská,
r) pripravuje podklady pre vyradenie, zaradenie a presuny majetku v jednotlivých zariadeniach,
s) v spolupráci s oddelením vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti sa podieľa na zabezpečovaní zvláštnych úloh vyplývajúcich z oblasti riešení krízových stavov,
t) pripravuje zmluvy na prenájom nebytových priestorov,
u) zabezpečuje podklady potrebné na uzatvorenie nájomných zmlúv a sleduje platnosť nájomných zmlúv,
v) zabezpečuje informácie o dočasnom nevyužívaní nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a ponukové konanie na jeho prenájom.

(9) Odbor v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť týkajúcu sa správy majetku.