Náplň činnosti odboru sociálnych vecí

(1) Odbor sociálnych vecí riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení a ostatní zamestnanci odboru, pokiaľ nie sú riadení príslušným vedúcim oddelenia.


(2) Oddelenie výkonu správy sociálnych vecí najmä:
a) vypracúva rozhodnutia v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení a rozhodnutia o odkázanosti po zmene stupňa odkázanosti,
b) vypracúva rozhodnutia v konaniach o zániku odkázanosti na sociálne služby, 
c) vykonáva sociálnu posudkovú činnosť a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
d) vedie evidenciu vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej soby na pomoc inej fyzickej osoby, vedie evidenciu rozhodnutí podľa zákona, vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby v územnom obvode samosprávneho kraja, 
e) spracovávanie ucelenej agendy vo veci žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby a žiadostí o bezodkladné umiestnenie občanov v ohrození života a zdravia do zariadení sociálnych služieb, 
f) spolupracuje s posudzujúcimi lekármi pri vykonávaní zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti
g) vypracúva podklady pre pripomienkové konania k návrhom zákonov týkajúcich sa sociálnej posudkovej oblasti,
h) vedenie projektu Alzheimer centrum Mošovce,
i) systémová a analytická činnosť v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
j) utvára podmienky na organizovanie a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii podľa potrieb obyvateľov územia samosprávneho kraja,
k) spracúva návrhy zmlúv na finančný príspevok na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
l) vypisuje a vyhodnocuje výzvy na poskytnutie dotácií na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
m) zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov na území samosprávneho kraja,
n) spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
o) spracúva všeobecne záväzné nariadenie súvisiace s vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
p) spracúva návrhy zmlúv na uhrádzanie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. 

(3) Oddelenie poskytovania sociálnych služieb najmä:
a) zabezpečuje dostupnosť informácií fyzickým osobám o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná,
b) vypracúva rozhodnutia v konaniach o nezapísaní do registra, o zákaze poskytovať sociálnu službu, o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra,
c) vykonáva zápis do registra v územnom obvode samosprávneho kraja, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vedie register a vykonáva zmeny v registri, predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu, vydáva výpis z registra, oznamuje vykonávanie zmien v registri, vykonáva výmaz z registra, 
d) vykonáva obhliadky miesta poskytovanej služby a vypracovanie zápisnice,
e) spracovanie odbornej agendy – zriaďovacie listiny zariadení sociálnych služieb,
f) spracúva návrhy zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, zabezpečuje poskytovanie tlmočníckej služby (posunková reč, sprievody),
g) spracúva návrhy zmlúv o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby,
h) zabezpečuje poskytovanie podpory samostatného bývania, 
i) zabezpečuje poskytovanie služby včasnej intervencie, 
j) vypracúva návrhy na poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení, obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
k) spracúva návrhy zmlúv o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle zákona o sociálnych službách,
l) vybavuje podania a sťažnosti vo veciach poskytovania sociálnych služieb a vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
m) vypracúva zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie sociálnej pomoci a rodiny a  spolupracuje s organizačným odborom pri príprave materiálov na zasadnutie zastupiteľstva,
n) vedie registratúru odboru sociálnych vecí,
q) vypracúva návrhy implementácie vládnych národných programov v sociálnej oblasti,
r) vypracúva hodnotiace správy o implementácií národných programov v sociálnej oblasti za samosprávny kraj pre ministerstvá, vypracúva stanoviská v sociálnej oblasti za samosprávny kraj, 
s) vypracúva podklady pre pripomienkové konania k návrhom zákonov týkajúcich sa sociálnej oblasti, 
o) spracúva podklady pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení,
p) spracovávanie podkladov pre koncepčnú činnosť v oblasti sociálnych služieb.

(4) Oddelenie analýz a kontroly najmä:
a) kompletizuje a zverejňuje výročné správy zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a neverejných poskytovateľov, 
b) vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálno-patologických javov na území samosprávneho kraja, 
c) v spolupráci s ďalšími organizačnými útvarmi ŽSK vykonáva činnosť metodického a kontrolného orgánu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, kvality služieb a ekonomiky,
d) kontroluje zariadenia sociálnoprávnej ochrany, oznamuje určenému orgánu počet miest určených na vykonávanie rozhodnutí súdu,
e) kontroluje útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,
f) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti samosprávneho kraja a kontroluje ich plnenie,
g) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, poskytuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
h) vypracúva rôzne podklady a stanoviská z oblasti sociálnych vecí pre iné organizačné útvary úradu a poskytuje im informácie,
i) pre územie samosprávneho kraja, vypracúva rozhodnutia v konaniach o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu,
j) vypracúva projekty za oblasť sociálnych vecí pre získanie finančných dotácií z ministerstva a vypracúva návrhy na projekty pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a zároveň vykonáva vyúčtovania týchto projektov,
k) vypracúva návrhy zmlúv v súvislosti s hnuteľným a nehnuteľným majetkom zariadení a spracovávanie návrhov na jeho vyradenie v zmysle zásad hospodárenia s majetkom a vedenie pohľadávok, 
l) zabezpečuje rozborovú činnosť, kontroluje hospodárnosť a efektívnosť použitia rozpočtovaných finančných prostriedkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

 

(5) Pracovisko centier podpory rodiny najmä:
a) vytvára a personálne zabezpečuje kontaktné miesta v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách ľudí
b) vytvára podmienky pre vznik a koordinovanie činnosti poradenských centier v kraji na úrovni základného a špecializovaného poradenstva; zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre, službe včasnej intervencie a podpory samostatného bývania, 
c) poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje jeho poskytovanie,
d) organizuje športové, kultúrne, záujmové a iné spoločenské podujatia pre občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: aktivity zverejňuje na web stránke a tlači.

(6) Odbor v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EU a z iných zdrojov za oblasť sociálnych vecí.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky