Kritéria ŽSK o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa §78b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s koncepciou rozvoja sociálnych služieb

Vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení s koncepciou rozvoja sociálnych služieb podľa § 83 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení

Žilinský samosprávny kraj v súlade so stanovenými kritériami vydá obci, ktorá zriadila alebo založila poskytovateľa sociálnej služby v:

  • útulku,
  • domove na polceste,
  • zariadení núdzového bývania
písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb ŽSK. Žilinský samosprávny kraj v súlade so stanovenými kritériami vydá poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý je zriadený alebo založený obcou a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v:
  • zariadení podporovaného bývania,
  • rehabilitačnom stredisku,
  • domove sociálnych služieb,
  • špecializovanom zariadení
písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb ŽSK. Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb ŽSK sa bude posudzovať na základe vopred určených a zverejnených kritérií.

Pokyny k vyplneniu:
Poskytovateľ sociálnej služby vyplní a podpíše tlačivo v prílohe a následne ho zašle spolu so žiadosťou na adresu:
Žilinský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí
Komenského 48
011 09 Žilina

Ing. Iveta Ďurišová
riaditeľka odboru sociálnych vecí