Kompetencie ŽSK v sociálnej oblasti

Kompetencie Žilinského samosprávneho kraja v sociálnej oblasti:

V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov má odbor sociálnych vecí Úradu ŽSK pôsobnosť v nasledovných oblastiach:

1. vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

2. je správnym orgánom v konaniach o:

a) odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,

b) zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode za a),

c) odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode za a) po zmene stupňa odkázanosti,

d) povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11 a 12,

e) nezapísaní do registra,

f) zákaze poskytovať sociálnu službu,

g) výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra,

3. zabezpečuje poskytovanie:

a) sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,

b) tlmočníckej služby,

4. poskytuje základné sociálne poradenstvo,

5. zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva,

6. môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,

7. uzatvára zmluvu

a) o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

b) o uhradení ekonomicky oprávnených nákladoch nákladov podľa § 71 ods. 6

8. zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,

9. môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,

10. je povinný uhradiť ekonomicky oprávnené náklady § 71 ods. 6,

11. poskytuje podľa § 75 ods. 3 až finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

12. môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

13. môže poskytovať podľa § 75 ods. 9 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

14. vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra,

15. vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode,

16. predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu,

17. kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby,

18. kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku,

19. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v bodoch 17,18,

20. vedie evidenciu:

a) vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b) rozhodnutí podľa bodu 2,

c) prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode,

21. poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,

22. uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov má odbor sociálnych vecí Úradu ŽSK pôsobnosť v nasledovných oblastiach:

1. zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území,

2. vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov sociálnopatologických javov na svojom území,

3. utvára podmienky:

a) na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11,

b) na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení podľa tohto zákona a osobitného predpisu,

c) na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb obyvateľov svojho územia,

d) na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,

e) na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 10,

f) na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,

g) na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia,

4. vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,

5. zriaďuje a kontroluje zariadenia podľa § 50, 62, 63 a iné zariadenia podľa potrieb obyvateľov územia na účel výkonu opatrení podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49 a oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu,

6. poskytuje:

a) obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona,

b) štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov a poskytuje údaje z evidencie zariadení,

7. spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov,

8. plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky