Návšteva zariadení sociálnych služieb

V zariadeniach sociálnych služieb Žilinského kraja sme privítali kolegov z Poľska

Dvojdňová exkurzia od 15. do 16. júna po zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bola ďalším pokračovaním vzájomnej spolupráce poľských a slovenských poskytovateľov sociálnych služieb v prihraničných regiónoch v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce PL – SR s názvom „Pomáhajme ľuďom spoločne“. Do nášho kraja zavítali riaditelia zariadení sociálnych služieb Sliezskeho vojvodstva a pracovníci odboru sociálnych vecí Maršalkovského úradu Sliezskeho vojvodstva.

Prvé kroky návštevníkov viedli do Centra sociálnych služieb Fantázia na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste, kde riaditeľka S. Martinčeková so svojimi spolupracovníkmi prezentovali komplexné sociálne služby, ktoré poskytujú celkovo 29 klientom na týždennom a dennom pobyte. Klienti zahrali návštevníkom krátke divadelné predstavenie, ktoré zožalo búrlivý potlesk.

Nasledovala návšteva Domova sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania „LÚČ“ v Žiline. LÚČ je jediným sociálnym zariadením denného a celoročného pobytu na Slovensku, v ktorom sa poskytuje starostlivosť zdravotne hendikepovaným, týraným matkám a deťom, vyžadujúcim si pre svoj hendikep neustálu asistenciu pri každodenných povinnostiach, starostlivosti a výchove detí. Uvedené zariadenie a prezentácia riaditeľky zariadenia A. Halečkovej vyvolala živý záujem hostí, pretože tento typ sociálnej služby je pre nich nový a zaujímavý.

Hostia pokračovali do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Žilina, kde sú poskytované služby klientom zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Pani riaditeľka M. Straňáková informovala o kapacite zariadenia, ktoré je 317 klientov. Týmto sa radí k najväčším zariadeniam sociálnych služieb na Slovensku. Na Poliakov veľmi zapôsobili družní a spokojní klienti, ktorí sedeli v novom altánku a spievali si slovenské ľudové piesne.

Posledou zastávkou prvého dňa bol Domov sociálnych služieb TAU v Turí, kde ŽSK poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým ženám. Riaditeľka E. Bohdalová prezentovala hosťom množstvo sociálnych a rehabilitačných služieb. Hostia z Poľska obdivovali prostredie, v ktorom je zariadenie umiestnené, a tiež množstvo ručných prác vyrobených klientkami.

Druhý deň začal návštevou Domova sociálnych služieb TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb na ul. Sv. Anny v Ružomberku, kde sa poskytuje sociálna služba maloletým a plnoletým fyzickým osobám, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Tu kolektív pracovníkov pod vedením riaditeľa A. Macholu uplatňuje ako jednu z terapeutických metód metódu bazálnej stimulácie. Praktické ukážky bazálnej stimulácie si mohli hostia naživo pozrieť, čo vyvolalo živý záujem hostí, množstvo otázok a záujem o spoluprácu v tejto oblasti.

Cieľom poslednej návštevy bolo Krízové stredisko „Pálkovo centrum“ v Liptovskom Mikuláši. Tu sa poskytuje starostlivosť najmä deťom a mládeži s poruchami správania, výchova ktorých je vážne ohrozená alebo narušená. Vedúci centra J. Palider prezentoval audiovizuálnou formou prácu v oblasti poradenstva a sociálnej intervencie. Pri práci sa využívajú skupinové techniky, rodinná psychoterapia, skupinová dynamika, sociálne učenie a metódy sociálneho tréningu. Poľských hostí zaujala činnosť tohto ojedinelého zariadenia a jeho riaditeľ P. Huťan musel odpovedať na množstvo otázok súvisiacich s činnosťou zariadenia, výstupmi a plánmi do budúcna.

Počas návštevy v rámci presunov mali naši hostia možnosť obdivovať krásy a pamätihodnosti Žilinského kraja. Dozvedeli sa o možnostiach trávenia voľného času v kúpeľných mestečkách, turistických lokalitách, historických pamätihodnostiach.

Výsledkom exkurzie po zariadeniach sociálnych služieb a prezentácií, bolo vytvorenie základov pre budúcu spoluprácu medzi poľskými a slovenskými zariadeniami sociálnych služieb. Táto spolupráca bude realizovaná formou spoločných aktivít a projektov medzi zariadeniami, ktoré si vymenili kontakty a stanovili už aj predbežné termíny kultúrnych a spoločenských akcií.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky