Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Návšteva zariadení sociálnych služieb

V zariadeniach sociálnych služieb Žilinského kraja sme privítali kolegov z Poľska

Dvojdňová exkurzia od 15. do 16. júna po zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bola ďalším pokračovaním vzájomnej spolupráce poľských a slovenských poskytovateľov sociálnych služieb v prihraničných regiónoch v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce PL – SR s názvom „Pomáhajme ľuďom spoločne“. Do nášho kraja zavítali riaditelia zariadení sociálnych služieb Sliezskeho vojvodstva a pracovníci odboru sociálnych vecí Maršalkovského úradu Sliezskeho vojvodstva.

Prvé kroky návštevníkov viedli do Centra sociálnych služieb Fantázia na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste, kde riaditeľka S. Martinčeková so svojimi spolupracovníkmi prezentovali komplexné sociálne služby, ktoré poskytujú celkovo 29 klientom na týždennom a dennom pobyte. Klienti zahrali návštevníkom krátke divadelné predstavenie, ktoré zožalo búrlivý potlesk.

Nasledovala návšteva Domova sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania „LÚČ“ v Žiline. LÚČ je jediným sociálnym zariadením denného a celoročného pobytu na Slovensku, v ktorom sa poskytuje starostlivosť zdravotne hendikepovaným, týraným matkám a deťom, vyžadujúcim si pre svoj hendikep neustálu asistenciu pri každodenných povinnostiach, starostlivosti a výchove detí. Uvedené zariadenie a prezentácia riaditeľky zariadenia A. Halečkovej vyvolala živý záujem hostí, pretože tento typ sociálnej služby je pre nich nový a zaujímavý.

Hostia pokračovali do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Žilina, kde sú poskytované služby klientom zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Pani riaditeľka M. Straňáková informovala o kapacite zariadenia, ktoré je 317 klientov. Týmto sa radí k najväčším zariadeniam sociálnych služieb na Slovensku. Na Poliakov veľmi zapôsobili družní a spokojní klienti, ktorí sedeli v novom altánku a spievali si slovenské ľudové piesne.

Posledou zastávkou prvého dňa bol Domov sociálnych služieb TAU v Turí, kde ŽSK poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým ženám. Riaditeľka E. Bohdalová prezentovala hosťom množstvo sociálnych a rehabilitačných služieb. Hostia z Poľska obdivovali prostredie, v ktorom je zariadenie umiestnené, a tiež množstvo ručných prác vyrobených klientkami.

Druhý deň začal návštevou Domova sociálnych služieb TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb na ul. Sv. Anny v Ružomberku, kde sa poskytuje sociálna služba maloletým a plnoletým fyzickým osobám, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Tu kolektív pracovníkov pod vedením riaditeľa A. Macholu uplatňuje ako jednu z terapeutických metód metódu bazálnej stimulácie. Praktické ukážky bazálnej stimulácie si mohli hostia naživo pozrieť, čo vyvolalo živý záujem hostí, množstvo otázok a záujem o spoluprácu v tejto oblasti.

Cieľom poslednej návštevy bolo Krízové stredisko „Pálkovo centrum“ v Liptovskom Mikuláši. Tu sa poskytuje starostlivosť najmä deťom a mládeži s poruchami správania, výchova ktorých je vážne ohrozená alebo narušená. Vedúci centra J. Palider prezentoval audiovizuálnou formou prácu v oblasti poradenstva a sociálnej intervencie. Pri práci sa využívajú skupinové techniky, rodinná psychoterapia, skupinová dynamika, sociálne učenie a metódy sociálneho tréningu. Poľských hostí zaujala činnosť tohto ojedinelého zariadenia a jeho riaditeľ P. Huťan musel odpovedať na množstvo otázok súvisiacich s činnosťou zariadenia, výstupmi a plánmi do budúcna.

Počas návštevy v rámci presunov mali naši hostia možnosť obdivovať krásy a pamätihodnosti Žilinského kraja. Dozvedeli sa o možnostiach trávenia voľného času v kúpeľných mestečkách, turistických lokalitách, historických pamätihodnostiach.

Výsledkom exkurzie po zariadeniach sociálnych služieb a prezentácií, bolo vytvorenie základov pre budúcu spoluprácu medzi poľskými a slovenskými zariadeniami sociálnych služieb. Táto spolupráca bude realizovaná formou spoločných aktivít a projektov medzi zariadeniami, ktoré si vymenili kontakty a stanovili už aj predbežné termíny kultúrnych a spoločenských akcií.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky