Žiaci školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR


Pásmo pri príležitosti stého výročia ČSR 

Dňa 25. 10. 2018 študenti druhého ročníka pripravili pre svojich spolužiakov 1. a 3. ročníka dramatizované pásmo o vzniku Československa pri príležitosti stého výročia jeho založenia. 

Na hodinách dejepisu pracovali v skupinách a vyhľadali na internete dobové fotografie, filmové zábery a hudbu k jednotlivým významným udalostiam republiky. Potom spoločne vytvorili projekciu, ktorú doplnili čítaním textu a dramatickým stvárnením najvýznamnejších udalostí spoločných dejín Čechov a Slovákov od roku 1914 až do roku 1989. 

Pri príprave a realizácii pásma študenti spolupracovali nielen s učiteľmi dejepisu, ale aj odborných predmetov. Využili vedomosti a zručnosti získané v predmetoch fotografický dizajn, informatika a aplikovaná informatika. Predviedli aj dobové kostýmy, ktoré vytvorili ich spolužiaci v odbore scénická a kostýmová tvorba. Projekt teda znamenal nielen pripomenutie si výročie vzniku Československa, ale aj podporil medzipredmetové vzťahy, čo je pre našu školu veľmi dôležité.