INFORMÁCIE O POTREBÁCH TRHU PRÁCE A O MOŽNOSTIACH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY V STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (PROGNÓZA OČAKÁVANÉHO POČTU ŽIAKOV, KTORÍ BUDÚ PRIJATÍ DO 1. ROČNÍKA STREDNÝCH ŠKÔL)

V súlade s § 31 ods. 7 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Žilinský samosprávny kraj zverejňuje informácie o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (prognózu očakávaného počtu žiakov, ktorí budú prijatí do 1. ročníka stredných škôl v jednotlivých odboroch vzdelávania pre školský rok 2022/2023), ktoré boli spracované v súlade s harmonogramom procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka a prijímacie konanie na stredných školách pre školský rok 2022/2023, ktorý sa realizuje v rámci Národného projektu: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, Aktivity projektu č.3: s názvom: Participácia na procese nastavenia plánov výkonov stredných škôl na základe ich špecializácie a ich zapojenia do systému duálneho vzdelávania, vykonaných na základe potrieb trhu práce na regionálnej úrovni“ a dňa 27.05.2021 bola prerokovaná prostredníctvom online hlasovania v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji.