Prácu hľadá

Svoju žiadosť o zamestnanie zašlite na e-mail: marcela.adamkova@zilinskazupa.sk

 

 • Hľadám si prácu učiteľky ZŠ alebo SŠ v RK,MT, LM, DK prípadne v ich okolí. Mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa odbor anglický jazyk - náboženská výchova. Prax mám 13 rokov. Odučím aj iný predmet. Vyučovala som slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na 1.stupni, dejepis. Momentálne som na rodičovskej dovolenke. Nástup možný od septembra 2021, v prípade potreby aj skôr. Kontakt: 0907028169,  e-mail: katarina.kuderova@gmail.com 

 • Hľadám si prácu ako učiteľka v aprobácii slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra. Mám 12 - ročnú prax na ZŠ, mám 1. atestáciu. ; 0948 545 023
 • Hľadám prácu ako učiteľka od septembra 2021 - SJL, DEJ, ANJ na ZŠ alebo SŠ - do 50 km od Žiliny v okresoch ZA, KNM, CA, MT, TR, BY, prípadne aj v okresoch PB, PU. Mám prax aj vo vyučovaní iných predmetov (NEJ ako 2. cudzí jazyk, OBN, HUV, INF, VYV, CHE..., tiež ako učiteľka primárneho vzdelávania), takže som ochotná vyučovať aj iné predmety podľa potreby školy. Skúsenosti mám aj s triednictvom, prípravou žiakov na testovania, prácou so začlenenými žiakmi, krúžkovou činnosťou, vedením PK, prácou s PC a interaktívnou tabuľou, Edupage, aSc agenda... Som flexibilná, zodpovedná. Neprekáža mi dochádzať za prácou ani pracovať ako zástup za dlhšiu PN, MD alebo RD. Som ochotná prijať aj zmiešaný úväzok (učiteľka + pedagogická asistentka). Kontakt: , mobil:0908 104061
 • Hľadám si zamestnanie (ZŠ alebo SŠ) v odbore učiteľstvo predmetov BIO-CHEM (biológia-chémia) v Žilinskom okrese, prípadne v Martine alebo Kysuckom Novom Meste. V júni tohto roku ukončím vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v BA. Nástup možný ihneď po ukončení štúdia. KONTAKT: Bc. Tamara Šmehilová, smehilova.tamara@gmail.com, tel. č. 0903 630 378.
 • Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky, fyziky a informatiky. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s prvou atestáciou. Prax 31 rokov. Vzhľadom k tomu, že pochádzam zo Zvolena a náš kraj neumožňuje učiteľom inzerciu tohto druhu, uchádzam sa o pracovné uplatnenie vo vašom kraji. Som ochotný dochádzať za prácou za predpokladu sprostredkovania lacnejšieho ubytovania počas pracovných dní. Nástup možný aj ihneď, poprípade začiatkom školského roka.PaedDr. Szontagh, e- mail: szontaghoto@gmail.com. Tel.: 0910400512.
 • Hľadám si prácu učiteľky ZŠ alebo SŠ v RK,MT, LM, DK prípadne v ich okolí. Mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa odbor anglický jazyk - náboženská výchova. Prax mám 13 rokov. Odučím aj iný predmet. Vyučovala som slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na 1.stupni, dejepis. Momentálne som na rodičovskej dovolenke. Nástup možný od septembra 2021, v prípade potreby aj skôr. Kontakt: 0907028169, e-mail: katarina.kuderova@gmail.com
 • Uchádzačka hľadá zamestnanie v Žilinskom okrese v oblasti - učiteľstvo MŠ , sociálna práca. Nástup možný až od septembra, pretože súčasný pracovný pomer končí 30.06.2021. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.
 • Inzerát na pracovnú pozíciu vedúca školskej jedálne v Žiline. Prax v školskej jedálni 7 rokov pre ZŠ aj MŠ, ukončené vzdelanie stredné odborné s maturitou, hotelová akadémia. Ovláda legislatívu, normovanie, prax v oblasti "obedov zadarmo." Nástup možný 01.02.2021. Kontakt: Katarína Cabadajová - Jarinová, 0915/243 427,

 • Učiteľka NEJ a ANJ s ukončenou PF UK v Bratislave odbor NEJ a literatúru a štátnu skúšku z ANJ, 23 rokov pedagogickej praxe a I. atestácia. Ovláda prácu s interaktívnou tabuľou. Okrem týchto predmetov má skúsenosti s výučbou TV, VV a OBN.
 • Kontakt: 0908475527, 041/4334663
 • Hľadám si zamestnanie v Žiline a okolí ako učiteľka nemeckého jazyka, prípadne na doplnenie úväzku to môžu byť iné predmety, doteraz som učila, ANJ, DEJ, ETV, VYV, OBN. Mám 20 ročnú prax, učila som 11 rokov na SŠ a 9 rokov na ZŠ. Zároveň končím 28.8. 2020 /piatok/ štátnicami rozširujúce štúdium Primárnej pedagogiky. Môžem teda prijať prácu učiteľky primárneho vzdelávania. Som absolventka Prešovskej univerzity, FHPV v študijnom odbore učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a budem absolventkou Pedagogickej fakulty UK v BA.. Kontaktné údaje:0948326554, . Mám rada prácu s deťmi a rada by som bolo s mojimi doterajšími pracovnými skúsenosťami pre Vašu školu prínosom. Prijmem aj prácu na zástup MD, RD.
 • Hľadám si prácu ako učiteľ aprobácia TV-Etická výchova. Skončená UMBBB, učiteľ ZŠ,SŠ. Kontakt: 0904210481, , Žilina a okolie, Kysucké Nové Mesto
 • Hľadám si prácu ako učiteľka s aprobáciou anglický alebo ruský v ZA a priľahlom okolí. Mám 24 ročnú prax, vyučovala som na ZŠ, SŠ aj vysokej škole v zahraničie. Prijmem prácu na plný alebo skrátený úväzok, či zastupovanie MD, RD. Kontakt v, telefon 0951202519. Životopis je priložený životopis.
 • Hľadám zamestnanie na pracovnú pozíciu: učiteľka slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu (Knm, Žilina). Kontakt: Bc. Katka Macúšová, ,tel.č.: 0905724273
 • Od budúceho šk. roka si hľadám prácu učiteľky anglického a/alebo talianskeho jazyka v Žiline alebo okolí. Na Univerzite Palackého v Olomouci som vyštudovala odbor Anglická - talianska filológia a absolvovala DPŠ. Rok som učila v jazykovej škole v Olomouci, následne na strednej škole v Žiline. Mám skúsenosti s vyučovaním jazykov od úrovne A1 až C1. Kontakt: alebo 0902 321 387.
 • Od 1.9.2020 hľadám zamestnanie v odbore učiteľ biológia - geografia pre lokality Žilina alebo Martin. Kontaktné údaje: Bc. Martin Kukučka, martin.kukucka9@gmail.com, t.č.: 0907-532 816
 • Absolventka pedagogickej fakulty v odbore Anglický jazyk a literatúra – Hudobné umenie pre II. stupeň ZŠ a stredné školy hľadá prácu ako začínajúci pedagóg v tejto kombinácii (Anglický jazyk a Hudobná výchova) v Žiline a blízkom okolí s nástupom od budúceho školského roku 2020/2021, prípadne dohodou.
 • Kontaktné údaje: Mgr. Dominika Majtaníková, alebo +421910469471.
 • Hľadám si prácu ako asistentka dieťaťa v MŠ alebo ZŠ, prípadne učiteľka MŠ. Žilina a okolie. Kontakt: Katarína Mistríková ; 0908 906 054
 • Uchádzam sa o pracovnú pozíciu učiteľky anglického jazyka. Mám dlhoročnú prax a skúsenosti s prácou učiteľky anglického jazyka na II. stupni. Od roku 1991 učím a pripravujem študentov na maturitnú skúšku na úrovni B1 a B2. Počas môjho pôsobenia v školstve som pripravoval rôzne mimoškolské akcie v anglickom jazyku, napr. Olympiáda v ANJ, exkurzie do Londýna a venovala som sa talentovaným študentov a tiež som viedla krúžok anglického jazyka. Mojou prioritou je hlavne odbornosť a motivácia študentov, vytváranie pozitívneho vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka. Moja dlhoročná prax by mohla prispieť ku skvalitňovaniu výučby anglického jazyka vzhľadom aj na môj 3 ročný pobyt v Anglicku. Taktiež by som rada pracovala na projekte Erasmus. Kontakt: Mgr. Elena Kmeťová t.č. 0940 – 904 623, e-mail : ena2805@gmail.com
 • Hľadám prácu aj počas zástupu PN, alebo materskej, resp. rodičovskej dovolenky. V roku 1984 som ukončila Pedagogickú fakultu v Nitre, aprobáciu - SJL - OBN - ETV. Mám skúsenosť v učiteľstve na strednej odbornej škole (stavebné učilište), ale aj v základnej škole. Rada pracujem s deťmi a som flexibilná. Kontakt: Ďuráková Ida, 0904 294 037; Email:
 • Hľadám si prácu ako učiteľka materskej školy, vychovávateľka. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a prax 1 rok ako asistentka učiteľa na základnej škole. Prijmem prácu na plný, polovičný úväzok, na zástup počas MD, RD a dlhodobej PN. S možnosťou nástupu od septembra 2019. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte: 0907483051,
 • Hľadám prácu aj počas zástupu PN, alebo materskej, resp. rodičovskej dovolenky. V roku 1984 som ukončila Pedagogickú fakultu v Nitre, aprobáciu - SJL - OBN - ETV. Mám skúsenosť v učiteľstve na strednej odbornej škole (stavebné učilište), ale aj v základnej škole. Rada pracujem s deťmi a som flexibilná.
 • Kontakt: Ďuráková Ida, 0904 294 037; Email : .
 • Hľadám prácu na pozíciu učiteľky ANJ, DEJ, ON na základnej škole v Žiline, KNM, BY a okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Filozofickej fakulte UMB v odbore História, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v odbore učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra a občianska náuka. V súčasnosti pokračujem v doplňujúcom pedagogickom štúdiu k odboru história na Pedagogickej fakulte UMB - detašované pracovisko IPV Žilina. Prijmem prácu na plný alebo polovičný úväzok, na zástup počas MD, RD a dlhodobej PN. S možnosťou nástupu od septembra 2019. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle: 0911 305 313,
 • Hľadám si prácu ako kvalifikovaný učiteľ odborných predmetov ekonomických na strednej škole príp. gymnáziu v Žiline a blízkom okolí (BY, KNM). Mám ukončenú ŽU v Žiline - pedag. spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov. Rada zastúpim aj počas MD alebo PN. Kontakt: 0905 140 222, email:
 • Hľadám si prácu ako učiteľ ANJ - OBN prípadne INF na základnej alebo strednej škole v Žiline a blízkom okolí. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (učiteľstvo OBN a ANJ) a dvojročnú prax vo vyučovaní na ZŠ. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0910196263
 • Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka SLJ - ANJ na základnej alebo strednej škole v Žiline. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (učiteľstvo SLJ a ANJ) a niekoľkoročnú prax vo vyučovaní na ZŠ a SŠ. V prípade záujmu ma kontaktuje telefonicky na čísle 0911 758 482.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov biológia a chémia na základnej alebo strednej škole v okrese Čadca. Mám ročnú prax vo výučbe chémie aj geografie. Som absolventkou fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Mám záujem o prácu na plný alebo skrátený úväzok. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle 0944547831 alebo e-mailovej adrese
 • Hľadám si prácu ako učiteľka výtvarnej výchovy pre stredné školy a základné umelecké školy. Rada prijmem ponuky aj v rámci centier voľného času. Som čerstvou magisterskou absolventkou Ostravskej univerzity v Ostrave. Kontakt: 0940 879 606 alebo
 • Hľadám si prácu v okolí miest Žilina, Bytča a Považská Bystrica. Vyštudovala som učiteľstvo predmetov matematika, chémia na Univerzite Komenského (PRIF). Počas štúdia na VŠ som absolvovala prax na rôznych ZŠ a SŠ a doučovala som deti vo vzdelávacom centre. Mám 2 roky praxe ako učiteľka na ZŠ Tbiliská v Bratislave, kde učím predmety MAT (5. a 7. roč)., CHE (7.roč.), HUV (6. a 7. roč.). V prvom roku praxe som nadobudla kvalifikáciu: samostatný učiteľ. Na spomínanej základnej škole sa zúčastňujem na organizácii rôznych školských súťaží v matematike a hudobnej výchove, taktiež vediem záujmové útvary. Práca s deťmi ma baví a veľmi rýchlo sa viem prispôsobiť novému kolektívu. Rýchlo sa učím novým veciam, som pracovitá a flexibilná. V prípade, že vás zaujal môj inzerát môžte ma kontaktovať na tel. čísle 0908 904 764, alebo e-mail:
 • Obraciam na Vás so žiadosťou o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu učiteľa anglického jazyka a občianskej výchovy. Študovala som na pedagogickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline a pokračujem v štúdiu 2. ročníka magisterského stupňa na pedagogickej fakulte, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo akademických predmetov výchova k občianstvu a anglický jazyk a literatúra. Popri škole som sa v osobnej oblasti a v rámci voľného času venovala rôznym mimoškolským aktivitám určených pre deti a mládež, najmä v detských a mládežníckych letných táboroch.
  Kontakt: 0948 811 293,
 • Hľadám si prácu ako učiteľka anglického príp. ruského jazyka v Žiline aj na zastupovanie alebo polovičný úväzok. Kontakt: 0901 912 902.
 • Som čerstvou absolventkou Pedagogickej Fakulty. Mám skúsenosti so súkromným doučovaním anglického jazyka ľudí rôznych vekových kategórií i úrovní (začiatočníkov až po maturantov s úrovňou B2, dospelých, ale aj deti). Moja aprobácia je vhodná na druhý stupeň základnej školy, ako i ktorýkoľvek typ strednej školy. Som schopná pracovať v časovom strese, som komunikatívna a zodpovedná. Viem sa rýchlo prispôsobiť zmenám. Ovládam aktívne anglický jazyk na úrovni C1; prácu s PC – pokročilý ( Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom ). Kontakt:
 • Zaujímam sa o prácu na pozíciu pedagóg - možnosť zaradenia – Inf, Dej, Aj môže byť aj zástup počas materskej dovolenky, alebo dlhodobej PN, prípadne aj pol úväzku. Viac info: simaseklukas@azet.sk
 • Zaujímam sa o pozíciu učiteľky všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy. Medzi moje osobné vlastnosti patrí: komunikatívnosť, zodpovednosť, rada naberám nové poznatky a skúsenosti, mám skúsenosti s prácou s ľuďmi.Rada Vám doplním ďalšie informácie o sebe na základe osobného pohovoru. Kontakt:
 • Som kvalifikovaná učiteľka Náboženskej výchovy. Hľadám hodiny na doplnenie úväzku, čiastočný úväzok. Mám ukončené aj ekonomické vzdelanie - Stredná ekonomická škola a VŠDS – Ekonomika cestnej dopravy. Mám Štátnu skúšku z administratívnych zručností (r. 1986). Pedagogické vzdelanie mám na vyučovanie NBV aj ekonomických predmetov. Kontakt:
 • Hľadám si prácu ako učiteľ predmetov dejepis--estetika, príp. občianska výchova, výchova umením na SŠ a  ZŠ. K doplneniu úväzku môžu byť aj technické predmety- informatika, technická výchova, príp.fyzika. Som umelecky a technicky zameraný. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Skúsenosti s projektami EÚ. Nástup IX./2017. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte telefonicky na t.č. 0911 434 376
 • Hľadám si prácu ako kvalifikovaný učiteľ slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na SŠ alebo ZŠ v Žiline. Mám 25 rokov pedagogickej praxe. Rád zastúpim aj počas MD alebo PN. Kontakt: 0944 053 928,
 • Hľadám si prácu ako kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka v Žiline a blízkom okolí. Mám úspešne vykonanú prvú atestáciu, 16 rokov pedagogickej praxe vo vyučovaní jazyka na strednej a základnej škole. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na tel. čísle: 0948 300 076.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka NEJ a ANJ. Mám skúsenosti vo vyučovaní aj iných predmetov: BIO, VYV, GEG. Mám ukončenú UK v Bratislave učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov odbor NEJ a literatúra, z ANJ mám štátnu skúšku. Mám I. atestáciu, 22 rokov pedagogickej praxe. Kontakt: 041/4334663, 0908475527
 • Hľadám si prácu ako učiteľka na materskej, základnej alebo strednej škole. Mám vyštudované učiteľstvo pre MŠ a učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii nemecký jazyk a biológia. Mám prax na MŠ aj ZŠ. Kontakt: , t.č. 0903 605 366.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka anglického jazyka na základnej alebo strednej škole v Žiline a blízkom okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax vo vyučovaní jazyka na strednej a základnej škole. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na adrese:
 • Hľadám si prácu učiteľky na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ s kombináciou Biológia - Geografia, najlepšie na čiastočný úväzok, prípadne na zastupovanie počas MD alebo aj trvalý pracovný pomer v Martine. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa. Ďakujem.
  Kontakt: e-mail:
 • Mám záujem o prácu učiteľky anglického jazyka a literatúry alebo občianskej náuky na SŠ alebo ZŠ v Žiline a okolí (KNM, CA). Som absolventka Žilinskej univerzity v Žiline. Do pracovného pomeru môžem nastúpiť ihneď. Mám záujem i o zástup MD či DP. V prípade ponuky, či podrobnejších informácii ma, prosím, kontaktujte.
  Ďakujem. tel. číslo: 0944 271 547; email:
 • Hľadám prácu ako školský/pracovný psychológ. Študovala som na vysokej škole PEVŠ v Bratislave. Doteraz som praxovala v rámci školy vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, v Pinelovej nemocnici v Pezinku, Mea Culpa v Bratislave (útolok pre bezdomovcov), v Zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi v Dolnej Krupej, a taktiež v Základnej škole Ružová dolina v Bratislave, kde sme testovai žiakov a tiež viedli prednášku o šikane a jej prevencii. Mojím snom je práve venovať sa deťom, či už s poruchami učenia alebo iným problémom, ktoré majú - tiež som bola ako oddielová vedúca v detskom tábore Štvorlístok deťom, kde som mala na starosti deti zo sociálne slabších rodín.Mám chuť sa učiť nové veci a najďalej sa vzdelávať a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Do práce môžem nastúpiť ihneď, okres Žilina. Kontaktuje ma prosím na email: , t.č. 0907 351 752.
 • Hľadám prácu ako učiteľka anglického jazyka a literatúry alebo občianskej náuky na základnej alebo strednej škole, resp. asistentky učiteľa. V júni 2016 som ukončila vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Učiteľstvo Anglického jazyka a literatúry a Výchovy k občianstvu na Žilinskej univerzite. Prax mám zatiaľ iba vo vedení kurzov angličtiny pre deti v jazykových školách a v súkromnom doučovaní, avšak k učiteľstvu a vedeniu a motivovaniu žiakov mám veľmi blízky vzťah, som plná entuziazmu, zodpovedná, pracovitá a flexibilná. Nástup možný ihneď, a to na plný, či polovičný úväzok, zástup na PN či MD. V prípade záujmu môžem zaslať životopis ako aj doklady o ukončení štúdia. Kontakt: 0903 211 507, e-mail: .
 • ľadám si prácu ako vychovávateľka v ŠKD, asistentka učiteľa, učiteľka občianskej náuky, etickej výchovy na základnej alebo strednej škole v Ružomberku a okolí aj v Dolnom Kubíne. Mám 18 rokov pedagogickej praxe. Kontakt: 0908386490,
 • Hľadám si prácu ako učiteľka, príp. asistent učiteľa na základnej alebo strednej škole v Žiline, prípadne blízkom okolí. Moja aprobácia je telesná výchova a geografia. Mám 29 ročnú prax v odbore. Kontaktný e-mail:
 • Hľadám si prácu ako učiteľka ekonomických predmetov. Mám prax vo vedení podvojného účtovníctva a podnikania. Mám ukončené vzdelanie Mgr. Učiteľstvo ekonomických predmetov. Monika Malaťáková, kontakt: +421915605144,
 • Hľadám si prácu ako učiteľka NJ alebo ANJ. Mám ukončenú PF UK v Bratislave odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, certifikát C1 z anglického jazyka. Mám I. kvalifikačnú skúšku. Mám 22 rokov pedagogickej praxe. Mám skúsenosti s výučbou predmetov: BIO, GEG, VYV, TEV. KONTAKT: 041/43346 63, 0908475527
 • Hľadám prácu ako odborný zamestnanec školy- sociálny pedagóg alebo ako vychovávateľka v ŠKD v Žiline. Som čerstvou absolventkou sociálnej pedagogiky, ktorú som študovala na UMB v BB. Medzi moje kladné vlastnosti patrí flexibilita a ochota učiť sa novým veciam. Práca s deťmi a mládežou má veľmi baví. Už niekoľko rokov pracujem ako dobrovoľníčka s deťmi a mládežou. Kontakt: alebo 0908 698 240.
 • Hľadám prácu pre učiteľa chémie a biológie na strednej škole/gymnáziu alebo základnej škole v rámci krajov Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava . Kontakt - tel: 0949649096 e-mail:
 • Hľadám prácu učiteľky AJ v Žiline a okolí (20 km), alebo v Kysuckom Novom Meste a okolí (20 km) na plný alebo čiastočný úväzok na ZŠ alebo SŠ. Mám VŠ kvalifikáciu 2. stupňa, certifikát zo štátnej jazykovej skúšky (úroveň C1 - C2) a doplnkové pedagogické štúdium. Žila som šesť rokov v Manchestri, kde som pracovala v hoteli Hilton. S výučbou jazyka mám skúsenosť aj individuálne aj skupinovo, súkromne i vrámci inštitúcie na čiastočný úväzok. V prípade záujmu kontakt: 0944 995 485, email: .
  Nástup možný ideálne od budúceho školského roka, v prípade potreby aj ihneď.
 • Hľadám prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy a výtvarnej výchovy na strednej škole alebo základnej škole v okresoch Martin, Žilina, Turčianske Teplice. Mám 26 ročnú prax, e-mail:
 • Hľadám prácu ako učiteľka angličtiny na ZŠ alebo SŠ v Čadci a okolí. Kontakt: 0907568813, e-mail:
 • Hľadám si prácu v oblasti školstva. Mám ukončený 2. stupeň vysokoškolského pedagogického štúdia, štátnicu z predmetu SJaL a špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Zvládnem akúkoľvek prácu zameranú na prácu s počítačom, s deťmi, v kancelárii, v školstve. Kontakt: 0904 966 757.
 • Hľadám si prácu učiteľa telesnej výchovy a geografie v Bytči, v Žiline alebo v blízkom okolí. Kontakt: 0944 433 762,
 • Hľadám si prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky a etickej výchovy na strednej škole v Martine alebo v Žiline od školského roka 2015/2016. Mám 20- ročnú prax v príprave študentov na maturitné skúšky. Kontakt:
 • Hľadám si prácu v oblasti školstva v okresoch Čadca a Žilina. Som absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave – študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo pedagogiky – učiteľstvo psychológie. Po skončení magisterského štúdia som pokračovala na univerzite v doktorandskom štúdiu (PhD., interná forma), v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika, kde som vykonávala pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. Som komunikatívny typ, prispôsobivá, flexibilná, zodpovedná. Práca s deťmi a mládežou ma napĺňa. Som ochotná učiť sa novým veciam a nadobúdať nové skúsenosti. V prípade akejkoľvek ponuky, alebo zaslania životopisu, ma prosím kontaktujte. Kontakt:
 • Mám záujem o prácu pedagóga v strednej škole alebo v materskej škole. Som absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - odbor učiteľstvo akademických predmetov pedagogika-psychológia so špecializáciou sociálna pedagogika. Venujem sa dobrovoľníckej činnosti na internetovej psychologickej poradni ipcko.sk, kde sa snažím sprevádzať mladých ľudí v ich životných krízach. Podrobnejšie informácie uvádzam v životopise.
 • Som absolventka (ročník narodenia 1971) bakalárskeho študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy, ktorá si dopĺňa magisterské štúdium v programe učiteľstvo ekonomických predmetov a hľadám si prácu v stredných odborných školách v Žiline, v Kysuckom Novom Meste alebo v Čadci, doterajšia prax – administratívne činnosti; ovládanie PC; vodičský preukaz.
  Kontakt: 0903134282, resp. .
 • Hľadám si prácu ako pedagóg – v regióne Kysúc alebo Horné Považia. Podrobnejšie informácie uvádzam v životopise - Životopis
  Kontakt:
 • Mám záujem sa zamestnať v školstve ako administratívna pracovníčka v Žiline alebo v blízkom okolí. Mám skúsenosti s prácou s ľuďmi, organizáciou práce, zabezpečovaním chodu kancelárie. Mám dlhoročnú prax v odbore správa majetku a s vedením štatistík. Zaujímam sa najmä o prácu v administratíve. Ovládam na dobrej úrovni prácu s PC – Word, Excel, Internet. Jazykové znalosti: nemecký jazyk – pokročilý, anglický jazyk – základný. Som ochotná práci venovať maximum svojho času, vzdelávať sa a získavať nové pracovné skúsenosti. Pozitívne pristupujem k riešeniu problémov, pričom uprednostňujem tímovú prácu.
  Kontakt: Životopis + kontakt
 • Hľadám prácu učiteľky slovenského jazyka, ruského jazyka a etickej výchovy na strednej alebo na základnej škole. Mám 22 ročnú prax na ZŠ a SŠ.
  Kontakt:
 • Hľadám prácu ako učiteľka na plný alebo čiastočný úväzok na ZŠ a SŠ v ZA, MT, PB a blízkom okolí. Mám ukončené magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, kombináciu slovenský jazyk a literatúra – filozofia (občianska náuka). V prípade záujmu som ochotná vyučovať aj španielsky jazyk, ktorý ovládam na úrovni C1. Som prispôsobivá, flexibilná, trpezlivá, zodpovedná, komunikatívna, rada pracujem s deťmi a som ochotná stále sa učiť nové veci a nadobúdať nové skúsenosti. Rada zastúpim aj počas PN alebo MD.
  Kontakt: 0905 937 263, email:
 • Hľadám si prácu v oblasti sociálnej práce, vychovávateľstva, príp. ako asistent pedagóga v okresoch Čadca a Žilina. Mám ukončený 1. stupeň VŠ v odbore sociálna pedagogika a plánujem pokračovať ďalej. Medzi moje prednosti patrí komunikatívnosť a prispôsobivosť.
  Kontakt: ,tel.: 0944 282 113.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka a hudobnej výchovy na ZŠ alebo SŠ. Môžem nastúpiť od 1. septembra 2014. Mám 2 ročnú prax na základnej škole a ukončené adaptačné vzdelávanie. Prácu hľadám v okresoch ZA,BY, KNM, PB, CA, MT.
  Kontakt: t. č. 0908 694 351, e mail:
 • Hľadám prácu ako učiteľka na ZŠ a SŠ v okrese Žilina a Bytča na plný alebo čiastočný úväzok. Mám ukončené magisterské štúdium v Trnave, kombináciu slovenský jazyk a literatúra - náboženská výchova. Som prispôsobivá, zodpovedná, komunikatívna.
  Kontakt: 0910 508 695, email:
 • Hľadám si prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na ZŠ alebo SŠ v Žiline a v okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, aprobácia: slovenský jazyk a literatúra a náboženská výchova na Trnavskej univerzite v Trnave.
  V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. čísle 0949 793 709, email: .
 • Učiteľ BIOLÓGIE A CHÉMIE hľadá prácu na ZŠ a SŠ. Ovládam anglický jazyk a prácu s informačno-komunikačnými technológiami.
  Kontakt: 0903 033 825,
 • Hľadám si prácu učiteľky anglického a slovenského jazyka na strednej alebo na základnej škole.
  Kontakt:
 • Hľadám si prácu učiteľky telesnej výchovy v regióne Kysuce resp. Žilina,
  kontakt: 0905827455
 • Hľadám si prácu učiteľky ekonomických predmetov a nemčiny v Žiline resp. v regióne Kysuce,
  kontakt: 0908 249 055
 • Hľadám si prácu učiteľa telesnej výchovy a geografie v regióne Kysuce resp. Žilina,
  kontakt: 0915536890
 • Hľadám si prácu učiteľky francúzštiny v regióne Kysuce resp. Žilina,
  kontakt: 0903554397
 • Mám záujem sa zamestnať v školstve ako kuchárka, pomocná kuchárka, prípadne upratovačka v Kysuckom Novom Meste, Žiline alebo v blízkom okolí. Som matka troch maloletých detí a manžel pracuje na turnusy, preto je pre mňa dôležitá pracovná doba. Harceková, kontakt: t. č. 0915270773, mail: , životopis
 • Kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka s praxou, hľadá zamestnanie v Žiline alebo v blízkom okolí na 1.stupni ZŠ na polovičný úväzok (ZŤP). Termín možného nástupu - od 1.9.2014. Kontakt: 0904 680 511
 • Hľadám si prácu učiteľky technických resp. ekonomických predmetov, na SŠ alebo ZŠ v Žiline a v blízkom okolí. Mám ukončenú STU a doplnkové pedagogické štúdium na Žilinskej univerzite. Rada pracujem s deťmi. Som precízna, tvorivá a zodpovedná, bez pedagogickej praxe. Predpokladaný termín nástupu 09/2014. Kontakt:
 • Hľadám prácu vychovávateľa v ŠKD, DeD, DM, DSS, poprípade asistenta učiteľa v Žiline alebo v blízkom okolí. Mám ukončené stredoškolské pedagogické vzdelanie odbor vychovávateľstvo, doplnené o špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky so zameraním na vychovávateľstvo v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach. Mám 23 ročnú pedagogickú prax prevažne v DeD. Nástup možný ihneď. Kontakt: .
 • Hľadám prácu učiteľky na 2. stupni ZŠ alebo SŠ s kombináciou chémia – matematika na trvalý pracovný pomer, ale aj počas zastupovania na MD alebo dlhodobo PN. Prácu hľadám v okolí Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, najďalej do vzdialenosti 30km.Nástup možný od 1. septembra 2013. Mám skúsenosti s vyučovaním fyziky, informatiky, dejepisu a technických predmetov. Bližšie informácie Vám poskytnem prostredníctvom kontaktu: , tel.č. 0905 906 494.
 • Hľadám prácu telocvikárky v ZŠ alebo v SŠ od 01.09.2014. Tel.kontakt: 0905827455.
 • Hľadám zamestnanie - telocvikárky od 01. 09. 2014 na ZŠ, SŠ alebo od 01. 07. 2014 v iných oblastiach ako je školstvo v Žilinskom kraji. Mám vyštudovanú telesnú výchovu a brannú výchovu / VŠ s druhou atestáciou, 31 rokov pedag. praxe a ukončené funkčné vzdelávanie. Taktiež som získala viac ako 60 kreditov kontinuálnym vzdelávaním. Kontakt:
 • Učiteľ Tv s 25 - ročnou praxou hľadá zamestnanie na ZŠ,SŠ v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Žilina. Nástup možný ihneď alebo od 2.9. 2014, Kontakt e-mail : , Tel.:0915 211 025
 • Hľadám si prácu ako učiteľka v materskej škole, prípadne ako vychovávateľka v školskom klube v Žiline a okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na Žilinskej univerzite odbor Občianska bezpečnosť. V septembri 2014 nastupujem na externé štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika na TU. Pracovala som brigádne s detičkami v detskom centre. Kontakt:
 • Hľadám prácu ako učiteľka BIOLÓGIE - CHÉMIE na ZŠ , SŠ. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa KU - PF, odbor učiteľstvo akademických predmetov Bio - CH. nástup možný ihneď.Kontakt: 0904 187 784,
 • Hľadám prácu učiteľky ekonomických predmetov v Žilinskom kraji. Momentálne som študentka 5. - ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave na Národohospodárskej fakulte. Kontakt: Bc. Ivana Kužmová, 0903 205 641,
 • Hľadám si prácu učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii SJL - OBN, vyštudovaný odbor SJL-OBN UMB v Banskej Bystrici na skrátený úväzok (ako zástup počas MD, RD, PN), možné 2 dni v týždni, v pondelok a piatok, prípadne prácu na celý úväzok od januára-februára 2014. Mám prax 2 roky na gymnáziu, skúsenosti s vedením krúžku. Som prispôsobivá, pracovitá, zodpovedná, tvorivá. Kontakt : Mgr. Marianna Žideková, 0904 925 562, .

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky