Odkazy na internetové stránky

Odkazy na internetové stránky

Informácie o národnom projekte „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
http://www.dualnysystem.sk/Kontakt.aspx

Kontakty na regionálnych koordinátorov pre  systém duálneho vzdelávania
http://web.sopk.sk/storage/vzdelavanie/SDV/SDV-reg_koordinator-v201804.pdf

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
www.zbierka.sk

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
www.minedu.sk

Krajský školský úrad v Žiline
www.ksuza.sk

Štátny pedagogický ústav
www.statpedu.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
www.vudpap.host.sk

Ústav informácií a prognóz školstva
www.uips.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.siov.sk

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
www.mctba.sk

Školské výpočtové stredisko, Liptovský Mikuláš
www.svslm.sk

Iuventa
www.iuventa.sk

Národná kancelária programu Socrates a Národná agentúra programu Leonardo da Vinci
www.saaic.sk

Rada mládeže Slovenska
www.mladez.sk

Rada mládeže Žilinského kraja
www.rmzk.sk

Informačné centrá mladých
www.icm.sk

Slovenská a obchodná priemyselná komora
www.sopk.sk

Burza práce absolventov stredných škôl na internete
www.absolvent.sk

Stredné školy a školské zariadenia v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja – multimediálna prezentácia
www.spsrk.sk/ss_zsk

Centrálny informačný portál rezortu školstva 
www.iedu.sk

Štátna školská inšpekcia
www.ssiba.sk

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky