Prenesený výkon štátnej správy v rezorte školstva

Prenesený výkon štátnej správy v rezorte školstva

Základné princípy štátneho usporiadania Slovenskej republiky sú zakotvené v Ústave SR z 1. septembra 1992, podľa ktorej je územie nášho štátu jednotné a nedeliteľné. Moc je rozdelená na moc zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ktoré rovnakou mierou ovplyvňujú všetky druhy politík v Slovenskej republike.

Štruktúra verejnej správy:

Administratívne riadenie štátu (mechanizmy štátnej politiky) majú tri úrovne:

  • ústredná štátna správa - vláda, ministerstvá, organizácie štátnej správy,
  • územná samospráva - vyššie územné celky a obce,
  • miestna samospráva - obce.

Úsilie o vybudovanie demokratického štátu na občianskom princípe vyvrcholilo prijatím zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky (samosprávne kraje). S implementáciou tohto zákona sa začalo v januári 2002.

Slovenská republika je podľa návrhu koncepcie unitárnym štátom. V zmysle tohto princípu je stanovený rozsah kompetencií, ktoré postupne prechádzajú na orgány územnej správy (proces decentralizácie).

Úlohy, ktoré samospráva plní, môžu byť fakultatívne, resp. povinné, ich realizácia je určená rámcom jednotlivých právnych úprav. Samostatná pôsobnosť územnej samosprávy znamená, že do výkonu jednotlivých úloh v žiadnom momente nezasahuje orgán štátnej správy, ktorý len dohliada na zákonnosť výkonu. Financovanie úloh, ktoré sú v samostatnej pôsobnosti obcí a samosprávnych vyšších územných celkov, je realizované z vlastných finančných zdrojov.

Činnosť samosprávneho kraja v rezorte školstva:

zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, strediská praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia, výchovno-vzdelávacie zariadenia, zariadenia školského stravovania, praktického vyučovania, školy v prírode), vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení, spravuje školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, zabezpečuje potreby výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu, kontroluje hospodárenie škôl a školských zariadení, prideľuje finančné prostriedky stredným školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, zabezpečuje stravovanie a ubytovanie žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach, vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach škôl, ktorých je zriaďovateľom, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti, schvaľuje zmluvy o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov, ktorých je zriaďovateľom.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky