Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Náplň činnosti odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

Náplň činnosti odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja:

(1) Odbor školstva a športu riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení.

(2) Oddelenie metodiky a športu najmä:
a) zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov,
b) vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,
c) zabezpečuje odborné činnosti samosprávneho kraja ako školského úradu pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku školstva na orgán územnej samosprávy,
d) tvorí koncepciu v oblasti stredoškolskej výchovy a vzdelávania a plní úlohy vyplývajúce z koncepčných dokumentov samosprávneho kraja,
e) sumarizuje a odborne spracováva podklady na rokovanie zastupiteľstva, komisií, resp. iných orgánov zastupiteľstva,
f) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí, mládeže a športom,
g) zabezpečuje činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávnych krajov a prípravu podkladov,
h) zabezpečuje rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom samosprávny kraj,
i) spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri organizácii ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
j) zabezpečuje rozvoj športu a telesnej kultúry žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
k) zabezpečuje rozvoj voľno časových aktivít, športových a vedomostných súťaží pre žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
l) ustanovuje a koordinuje činnosti orgánov školskej samosprávy v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
m) vybavuje petície a sťažnosti,
n) zabezpečuje prezentáciu odboru školstva a športu a ním riadených organizácií.

(3) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(4) Oddelenie ekonomiky najmä:
a) zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva, účtovníctva a štatistiky,
b) vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými prostriedkami, príp. inými materiálnymi prostriedkami, ktoré im samosprávny kraj pridelil a účelovosť vynakladania týchto prostriedkov alebo majetku,
c) tvorí koncepciu v oblasti financovania a projektov stredného školstva a plní úlohy vyplývajúce z koncepčných dokumentov samosprávneho kraja,
d) sumarizuje a odborne spracováva podklady na rokovanie zastupiteľstva, komisií, resp. iných orgánov zastupiteľstva,
e) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti financovania škôl a školských zariadení,
f) podieľa sa na zabezpečovaní činností spojených so zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávnych krajov a príprave podkladov,
g) spracováva návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a návrh rozpočtu pre zriaďovateľov neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení, vyhotovuje zmluvy, vykonáva rozpis rozpočtu a vyhodnocuje jeho čerpanie,
h) poukazuje organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky a zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a školských zariadení finančné príspevky, sleduje a kontroluje ich čerpanie,
i) poukazuje finančné prostriedky v súlade so schváleným návrhom koncepcie rozvoja športu,
j) zabezpečuje rozborovú činnosť,
k) sleduje a sumarizuje stav záväzkov a iné štatistické výkazy,
l) vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov za príslušný rok so štátnym rozpočtom,
m) iniciuje projektové žiadosti,
n) prijíma a eviduje projektové žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
o) vykonáva formálnu kontrolu a kontrolu oprávnenosti projektových žiadostí,
p) spravuje a administruje projekty odboru školstva a športu,
q) zabezpečuje prezentáciu projektov,
r) vypracúva monitorovacie správy k projektom,
s) vykonáva monitoring schválených projektov.

(5) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(6) Odbor školstva a športu v spolupráci s odborom centrálnej koordinačnej jednotky plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť školstva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky