Náplň činnosti odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

Náplň činnosti odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja:

(1) Odbor školstva a športu riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení.

(2) Oddelenie metodiky a športu najmä:
a) zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov,
b) vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,
c) zabezpečuje odborné činnosti samosprávneho kraja ako školského úradu pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku školstva na orgán územnej samosprávy,
d) tvorí koncepciu v oblasti stredoškolskej výchovy a vzdelávania a plní úlohy vyplývajúce z koncepčných dokumentov samosprávneho kraja,
e) sumarizuje a odborne spracováva podklady na rokovanie zastupiteľstva, komisií, resp. iných orgánov zastupiteľstva,
f) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí, mládeže a športom,
g) zabezpečuje činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávnych krajov a prípravu podkladov,
h) zabezpečuje rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom samosprávny kraj,
i) spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami pri organizácii ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
j) zabezpečuje rozvoj športu a telesnej kultúry žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
k) zabezpečuje rozvoj voľno časových aktivít, športových a vedomostných súťaží pre žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
l) ustanovuje a koordinuje činnosti orgánov školskej samosprávy v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
m) vybavuje petície a sťažnosti,
n) zabezpečuje prezentáciu odboru školstva a športu a ním riadených organizácií.

(3) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(4) Oddelenie ekonomiky najmä:
a) zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva, účtovníctva a štatistiky,
b) vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými prostriedkami, príp. inými materiálnymi prostriedkami, ktoré im samosprávny kraj pridelil a účelovosť vynakladania týchto prostriedkov alebo majetku,
c) tvorí koncepciu v oblasti financovania a projektov stredného školstva a plní úlohy vyplývajúce z koncepčných dokumentov samosprávneho kraja,
d) sumarizuje a odborne spracováva podklady na rokovanie zastupiteľstva, komisií, resp. iných orgánov zastupiteľstva,
e) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti financovania škôl a školských zariadení,
f) podieľa sa na zabezpečovaní činností spojených so zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávnych krajov a príprave podkladov,
g) spracováva návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a návrh rozpočtu pre zriaďovateľov neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení, vyhotovuje zmluvy, vykonáva rozpis rozpočtu a vyhodnocuje jeho čerpanie,
h) poukazuje organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky a zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a školských zariadení finančné príspevky, sleduje a kontroluje ich čerpanie,
i) poukazuje finančné prostriedky v súlade so schváleným návrhom koncepcie rozvoja športu,
j) zabezpečuje rozborovú činnosť,
k) sleduje a sumarizuje stav záväzkov a iné štatistické výkazy,
l) vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov za príslušný rok so štátnym rozpočtom,
m) iniciuje projektové žiadosti,
n) prijíma a eviduje projektové žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
o) vykonáva formálnu kontrolu a kontrolu oprávnenosti projektových žiadostí,
p) spravuje a administruje projekty odboru školstva a športu,
q) zabezpečuje prezentáciu projektov,
r) vypracúva monitorovacie správy k projektom,
s) vykonáva monitoring schválených projektov.

(5) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(6) Odbor školstva a športu v spolupráci s odborom centrálnej koordinačnej jednotky plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť školstva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky