Kompetencie odboru školstva ŽSK

Kompetencie odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vo vzťahu k stredným školám a školským zariadeniam upravuje zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – samosprávny kraj

 • zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením stredné školy,
 • vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom,
 • vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom, 
 • po prerokovaní s príslušným okresným úradom v sídle kraja vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť a právne poradenstvo školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom,
 • prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti stredných odborných škôl,
 • prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a s územnou školskou radou:

  - informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, 
  - koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, 
  - návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti, 
  - návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní pre stredné školy, ktorých je zriaďovateľom,
 • prerokúva správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, príslušným okresným úradom v sídle kraja a inými orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami,
 • spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, pedagogickými zamestnancami nepedagogickými zamestnancami,
 • spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
 • spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania,
 • prerokúva školský vzdelávací program a výchovný program škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • určuje všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok,
 • rozhoduje o počte tried prvého ročníka externej formy štúdia alebo kombinovanej formy štúdia v stredných školách každoročne do 30. apríla a o počte žiakov v triedach dennej formy štúdia nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy rozhodne riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa každoročne do 30. apríla,
 • rozhoduje o počte žiakov v triedach dennej formy štúdia nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy,
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti – zverejňuje zoznamy voľných miest stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku,
 • rozpisuje finančné prostriedky pridelené a poskytnuté ministerstvom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, 
 • predkladá súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • predkladá žiadosti o financovanie rozvojových projektov, 
 • vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
 • vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení,
 • vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • predkladá žiadosti:

  - o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR,
  - o vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení SR a
  - o zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR,
 • predkladá na schválenie ministerstvu školstva a ministerstvu zdravotníctva návrhy na experimentálne overovanie nových študijných a učebných odborov,
 • zodpovedá za ustanovenie rady školy a školského zariadenia,
 • zodpovedá za ustanovujúce zasadnutie územnej školskej rady v sídle kraja, 
 • každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády pre odborné vzdelávanie  a prípravu vydáva a zverejňuje ju na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra, 
 • pripravuje podklady na udelenie súhlasu pre strednú odbornú školu o používaní označenia COVaP,
 • podieľa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,
 • v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zabezpečuje informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti,
 • každoročne prerokováva Štruktúru kariérových pozícií školy alebo školského zariadenia,
 • vyjadruje sa k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v samosprávnom kraji v spolupráci s národnými športovými zväzmi, športovými organizáciami a obcami v samosprávnom kraji,
 • zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
 • podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých; vytvára podmienky na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji, 
 • organizuje športové súťaže na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni,
 • udeľuje súhlas s nájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku v správe škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (po posúdení využitia predmetného majetku), 
 • kontroluje zámery priameho nájmu a obchodnej verejnej súťaže a predkladá ich na zverejnenie odboru informácií a zahraničných vzťahov,
 • v prípade prevodu vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku a nehmotnému majetku, kde nadobúdacia hodnota je vyššia ako 1 700 Eur, vypracúva rozhodnutia o prebytočnosti majetku a o spôsobe naloženia s týmto majetkom, 
 • vypracúva zmluvy o prevode správy majetku medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 
 • vypracúva rozhodnutia o vyradení majetku z evidencie spôsobom fyzickej likvidácie, ak sa jedná o hnuteľný a nehmotný majetok s nadobúdacou hodnotou nad 1 700 Eur,
 • spracúva materiály na odpis nevymožiteľných pohľadávok škôl v hodnote nad 350 Eur, materiály na odpustenie dlhu, postúpenie pohľadávky, dohody o urovnaní atď.

B) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE – samosprávny kraj

 • zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením:

  a)základné umelecké školy,
  b)jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,
  c)školské internáty,
  d)zariadenia školského stravovania,
  e)strediská služieb školy,
  f)školy v prírode,
  g)centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja,
 • vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a zabezpečuje: -priestory a materiálno-technické zabezpečenie, -didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese, -finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov,-finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje,
 • kontroluje efektívnosť využívania a investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov,
 • rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku v školských internátoch, ak zákonný zástupca alebo iná osoba písomne o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v ZP ŽSK.
 • určuje výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času a školského internátu v ZP ŽSK,
 • rozpisuje finančne prostriedky poukázané podľa osobitného predpisu* pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

  (*pozn.: všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja),
 • poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu* dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, jazykovej školy a školského zariadenia na žiaka, poslucháča alebo dieťa nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja,
 • poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo okresný úrad v sídle kraja, a na dieťa, poslucháča alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku takého školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť okresný úrad v sídle kraja,
 • vykonáva kontrolu údajov poskytnutých cirkevným a súkromným zriaďovateľom a základnými umeleckými školami, jazykovými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje samosprávny kraj pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
 • zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.