Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia SR v súčasnosti realizuje projekt prostredníctvom finančnej pomoci komunitárneho programu EK pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy – programu LIFE realizuje projekt „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.“ Tento projekt je zameraný na podporu efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Pridružení prijímatelia: Slovenská agentúra životného prostredia, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting s.r.o., VŠB - Technická univerzita Ostrava
Rozpočet projektu: 15 000 000,00 EUR
Výška finančnej podpory EÚ: 9 000 000,00 EUR
Dĺžka trvania: 01.01.2020 - 31.12.2027

V rámci projektu je úlohou Žilinského samosprávneho kraja (spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi) zriadiť a 8 rokov udržať pozíciu manažéra kvality ovzdušia s cieľom koordinovať a zlepšiť aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne, ktorých sa to dotýka a to najmä:

  • Monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a podávaním správ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja,
  • Návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou,
  • Pomocou regionálnym a miestnym orgánom pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia,
  • Poskytovaním informácií o možnostiach financovania z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ (ESIF) a príprava projektov a žiadostí o granty na dostupné prostriedky zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia.


  • Aj verejnosť môže ovplyvniť kvalitu ovzdušia
  • Čisté ovzdušie 
  • Medzinárodná konferencia – Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021 (7. - 8.9.2021)

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.07.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky