Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014+

 

   

Regionálnu inovačnú stratégiu Žilinský samosprávny kraj vypracováva v súlade so zákonom č.539/2008 o podpore regionálneho rozvoja.

Projekt Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014+ (RVIS+) je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

Cieľom projektu RVIS+ je navrhnutie ďalšieho strategického smerovania verejnej podpory podnikania a inovácií.

V rámci vypracovania RVIS+ prebehne mapovanie regionálneho inovačného a výskumného potenciálu vrátane stručnej analýzy regionálneho inovačného a výskumného prostredia. Súčasťou analytických prác je aj dotazníkový prieskum realizovaný medzi podnikateľmi s cieľom identifikovať prekážky ale aj motivačné faktory pre ich inovačné a výskumovo – vývojové aktivity. 
Aby inovačná stratégia spĺňala všetky požiadavky kladené na tzv. stratégie inteligentnej špecializácie, plánovanými výstupmi sú aj akčný plán napĺňania RVIS+ (vrátane časového a finančného plánu, určenia zodpovednosti a definovania merateľných ukazovateľov), komunikačný model a model monitorovania a hodnotenia. 

Proces spracovania RVIS+ začal v auguste 2014 a jeho ukončenie sa predpokladá v septembri 2015.

Spracovaním RVIS+ získa ŽSK strategický dokument, ktorý bude:

  • slúžiť ako podklad pre vypracovanie PHSR ŽSK 2014 - 2020,
  • cieľavedome a koncepčne usmerňovať a podporovať rozvoj inovačného prostredia regiónu, 
  • zohľadňovať aktuálne trendy a akceptovať požiadavky európskych štruktúr a iniciatív

Výstupy a závery zo spracovania RVIS+ budú zapracované do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 – 2020.