Klastrové iniciatívy

Potreba podpory rozvoja inovácií a technologicky orientovaného priemyslu je sformulovaná aj v dokumente "Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja". 

Jedným z navrhovaných projektov na podporu inovácií, ktorý je aj nástrojom na zlepšenie dlhodobej konkurencieschopnosti nášho regiónu je podpora vzniku a rozvoja odvetvových klastrov. 

Na základe analýz bol v Žilinskom regióne identifikovaný vysoký potenciál vzniku klastrov hlavne v odvetviach:

  • cestovného ruchu
  • automobilového priemyslu
  • informačných a komunikačných technológií
  • drevospracujúceho priemyslu

Aktivity realizované na podporu založenia regionálnych klastrov:

  • seminár o klastrovej iniciatíve pre tvorcov politík a rozhodnutí
  • workshop o klastroch
  • príručka pre založenie klastra (Sprievodca klastrom)
  • realizované školenia klaster manažérov (6-11/ 2007)

Najväčší pokrok zaznamenali Žilinskom regióne dve klastrové iniciatívy – klaster informačno-komunikačných technológií a klaster cestovného ruchu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky