Náplň činnosti

(1) Odbor regionálneho rozvoja komplexne zastrešuje regionálny rozvoj ŽSK.

(2) Odbor riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení a ostatní zamestnanci odboru, pokiaľ nie sú riadení príslušným vedúcim oddelenia.

(3) Odbor spolupracuje s organizačným útvarom Hodnota za peniaze pri tvorbe verejných politík regionálneho rozvoja.

(4) Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia najmä:
a) zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni samosprávneho kraja,
b) navrhuje základné priority rozvoja kraja v oblastiach, ktoré je nevyhnutné podporovať s ohľadom na vyváženosť rozvoja samosprávneho kraja,
c) zabezpečuje vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja (ďalej len „PHSR“) v zmysle zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a vypracovanie akčného plánu úradu, 
d) zabezpečuje priebežný monitoring plnenia, priebežné hodnotenie a aktualizáciu PHSR,
e) vedie elektronickú databázu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na území samosprávneho kraja,
f) zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja inovácií, inovačného potenciálu kraja a podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít a za týmto účelom spolupracuje s partnermi v území,
g) zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja ľudských zdrojov na území samosprávneho kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít a za týmto účelom spolupracuje s partnermi v území,
h) zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja vidieka prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít a za týmto účelom spolupracuje s partnermi v území,
i) zabezpečuje kontakty a spolupracuje s miestnou samosprávou, univerzitami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi v území s cieľom minimalizovať disparity rozvoja v území kraja a dosiahnutia sociálno–ekonomického rozvoja,
j) zabezpečuje kontakty a spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave dokumentov týkajúcich sa regionálneho rozvoja a za tým účelom spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správa a ostatnými sociálno–ekonomickými partnermi pôsobiacimi v území,
k) iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných podujatí (seminárov, workshopov, konferencií) zameraných na problematiku regionálneho rozvoja,
l) zabezpečuje kontakty a spoluprácu so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúseností a koordinácie samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja,
m) zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú a poradenskú činnosť súvisiacu s rozvojom cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
n) navrhuje a koordinuje stratégiu rozvoja kraja z hľadiska územného plánovania a urbanizmu,
o) zabezpečuje výkon územnoplánovacej činnosti vyplývajúcej z postavenia samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, a to najmä: 
1) obstaráva územnoplánovacie podklady (ďalej len „ÚPP“) regionálnej úrovne a udržiava ich aktuálny stav,
2) obstaráva územnoplánovacie dokumentácie (ďalej len „ÚPD“) regionálnej úrovne a udržiava ich aktuálny stav:
· zverejňuje oznámenie v procese obstarávania ÚPD a ÚPP spôsobom v mieste obvyklým (o začatí obstarávania, o prerokovaní zadaní, ÚPP, konceptu riešenia a návrhu ÚPD),
· zverejňuje ÚPD a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu, organizovanie verejného prerokovania so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu,
· prijíma a vyhodnocuje stanoviská a pripomienky vznesené v rámci prerokovania ÚPD a ÚPP v zmysle ustanovení zákona stavebného zákona v platnom znení,
p) spracováva stanoviská samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania regionálnej úrovne k jednotlivým etapám územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacím podkladom podľa §§ 20 - 23 a § 31 stavebného zákona v platnom znení,
q) spracováva stanoviska samosprávneho kraja ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov,
r) pripravuje podklady pre schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu, schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí,
s) zabezpečuje územné koridory pre verejnoprospešné stavby v zmysle územného plánu regionálnej úrovne,
t) zabezpečuje odbornú pomoc pre obce samosprávneho kraja v oblasti územného plánovania,
u) vyhodnocuje rozvojové zámery z hľadiska územného plánovania s príslušnými štátnymi orgánmi, resp. orgánmi samosprávy, ktorých sa tieto záujmy kraja dotýkajú,
v) posudzuje vplyvy investičných činností a strategických dokumentov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení vo vzťahu k záväznej časti územného plánu regionálnej úrovne,
w) zabezpečuje kontakty a spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave dokumentov týkajúcich sa územného plánovania, za týmto účelom spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi pôsobiacimi v území,
x) zabezpečuje kontakty a spoluprácu so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúsenosti a koordinácie samosprávnych krajov a cezhraničnú regionálnu spoluprácu v oblasti územného plánovania,
y) vydáva stanoviská k územným a stavebným konaniam vo vzťahu k majetkovoprávnym vzťahom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

(5) Oddeleniecestovného ruchu najmä:
a) zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s rozvojom cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
b) zabezpečuje spracovanie koncepčných a strategických dokumentov pre oblasť rozvoja cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
c) zabezpečuje kontakty so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúsenosti a koordinácie samosprávnych krajov v cestovnom ruchu,
d) zabezpečuje kontakty s miestnou samosprávnou, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno–ekonomickými partnermi v území samosprávneho kraja,
e) za účelom rozvoja cestovného ruchu, zabezpečuje kontakty a spoluprácu so zahraničnými partnerskými regiónmi pri propagácii cestovného ruchu a prípravu materiálov určených na prezentáciu samosprávneho kraja,
f) vykonáva poradenskú činnosť pre miestnu samosprávu, podnikateľské subjekty, orgány štátnej správy a ostatných sociálno–ekonomickými partnerov v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
g) iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných seminárov, workshopov a konferencií zameraných na rozvoj cestovného ruchu,
h) iniciuje a zabezpečuje organizáciu podujatí propagujúcich možnosti cestovného ruchu v atraktívnych lokalitách na území samosprávneho kraja s možnosťou využitia existujúcich kapacít.

(6) Oddelenieprojektov EÚ je základnou koordinačnou zložkou na úrovni odborného riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov na úrade, ktorá:
a) metodicky usmerňuje a koordinuje ostatné útvary úradu, OvZP, ako iné organizácie zriadené samosprávnym krajom na základe systému projektového riadenia,
b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave príslušných strategických a programových dokumentoch, zastrešuje ich činnosti v regióne,
c) zabezpečuje koncepčnú, metodickú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným riadením čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov v rámci samosprávneho kraja a OvZP, zastupuje samosprávny kraj pred jednotlivými Riadiacimi orgánmi/Sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacimi orgánmi vo vzťahu k riadeniu projektov pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov,
d) koordinuje prípravu projektových zámerov a následne žiadostí o NFP/grant v spolupráci s príslušnými útvarmi úradu, Rozvojovou Agentúrou ŽSK, resp. inou externou organizáciou, ktorá zodpovedá za písanie žiadosti o NFP,
e) pripravuje podklady pre finančné alokácie v rámci tvorby rozpočtu samosprávneho kraja (rezervy pre spolufinancovanie, pre financovanie a neoprávnené výdavky projektov) na jednotlivé roky a predkladá ich odboru financií úradu,
f) zabezpečuje potrebné dokumenty a prílohy k žiadostiam o NFP,
g) vyhotovuje podklady pre podpis zmlúv (prípadne dodatkov) o NFP, 
h) koordinuje realizáciu jednotlivých aktivít projektu, ktoré zabezpečujú príslušní projektoví manažéri jednotlivých odborov a OvZP alebo kontrahovaní dodávatelia vrátane publicity na projektovej úrovni, 
i) koordinuje a kontroluje procesy súvisiace s predkladaním monitorovacích správ a žiadostí o platbu na jednotlivé riadiace orgány,
j) usmerňuje a koordinuje finančný manažment jednotlivých projektov v rámci jednotlivých odborov úradu, resp. OvZP a za týmto účelom úzko spolupracuje s odborom ekonomickým úradu, 
k) v rámci procesu úspešnej implementácie projektov úzko spolupracuje s odborom ekonomickým úradu pri tvorbe rozpočtu samosprávneho kraja v súvislosti so zabezpečením zdrojov na financovanie, spolufinancovanie, neoprávnené výdavky projektov a pri príprave podkladov pre čerpanie úveru,
l) dohliada nad správnym fyzickým, administratívnym a finančným ukončením jednotlivých projektov,
m) pripravuje a vyhlasuje výzvy pre oblasť fondu mikroprojektov programov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
n) zabezpečuje školenia, konzultácie a semináre pre žiadateľov a prijímateľov programov Interreg V-A Poľsko-Slovensko a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
o) sprostredkuje informácie potenciálnym žiadateľom pri hľadaní zahraničných partnerov mikroprojektov v programoch Interreg V-A Poľsko-Slovensko a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
p) formálne a technicky posudzuje predložené mikroprojekty programov Interreg V-A Poľsko-Slovensko a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
q) pripravuje a zoraďuje zoznamy mikroprojektov k rozhodovaciemu procesu v programoch Interreg V-A Poľsko-Slovensko a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
r) organizuje zasadnutia Monitorovacieho podvýboru programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Regionálneho výboru programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika;
s) uzatvára zmluvy s úspešnými žiadateľmi v rámci fondu mikroprojektov programov Interreg V-A Slovenská republika a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
t) monitoruje a kontroluje realizáciu mikroprojektov programov Interreg V-A Slovenská republika a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
u) zúčtováva výdavky mikroprojektov a prevádza refundácie z prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu prijímateľom v programoch Interreg V-A Poľsko-Slovensko a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
v) spolupracuje s partnermi strešných projektov v programoch Interreg V-A Poľsko-Slovensko a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
w) zabezpečuje poskytovanie informácií o partnerskej dohode, operačným programom, legislatíve a ostatným úlohám Európskej únie,
x) poskytuje konzultácie potenciálnym žiadateľom (osobné, telefonické, mailové) a prijímateľom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k príprave projektov (projektových zámerov), predkladaniu žiadostí o NFP, implementácií projektov a práce v systéme ITMS2014+,
y) organizuje semináre a školenia k vyhláseným výzvam jednotlivých Operačným programom (OP), legislatíve a inej tematike vzťahujúcej sa k čerpaniu EŠIF,
z) vedie databázu záujemcov o informácie o EŠIF a zasiela im aktuálne informácie o vyhlásených/zrušených výzvach, o vydaných usmernení k výzvam, metodickým pokynom k výzvam, harmonogramy výziev a ostatným aktualitám EŠIF, 
aa) v prípade požiadavky Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) alebo z vlastnej iniciatívy vykonáva prieskumy medzi subjektmi na území kraja,
bb) participuje na pripomienkovaní riadiacej dokumentácie operačných programov (OP),
cc) zúčastňuje sa na školeniach organizovaných riadiacimi orgánmi k výzvam a metodike OP, zúčastňuje sa na iných regionálnych podujatiach/výstavách, propaguje IPC a EŠIF na území kraja,
dd) pravidelne zasiela Správu o činnosti IPC koordinátorovi na CKO,
ee) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave príslušných strategických a programových dokumentoch súvisiacich s využívaním prostriedkov z EÚ, s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi a na ich implementácii.