Služby

A) TVORBA A REALIZÁCIA STRATÉGIE A KONCEPCIE ROZVOJA KULTÚRY ŽSK

 • tvorba stratégie rozvoja kultúry (v roku 2013 v spolupráci s MK SR)
 • návrh čiastkových strategických plánov rozvoja kultúry v Žilinskom kraji na konkrétne obdobie
 • realizácia, priebežné vyhodnocovanie a evaluácia koncepcie kultúry (Stratégia rozvoja kultúry v Žilinskom kraji), ročné plány priorít rozvoja kultúry v Žilinskom kraji aj priorít kultúrnej politiky (činnosti odboru kultúry a ostatných odborov Úradu ŽSK)
 • monitoring, analýza a vyhodnocovanie stavu kultúry v Žilinskom kraji, tvorba dokumentov v súlade s Akčným plánom stratégie rozvoja kultúry
 • tvorba, realizácia a monitorovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK – časť Kultúra
 • iniciovanie a organizovanie stretnutí, brainstormingu a workshopov ako nástroja na realizáciu inovácií a riešenie problémových tém kultúry Žilinského kraja

B) RIADENIE 22 KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK – 4 MÚZEÁ, 5 GALÉRIÍ, 2 DIVADLÁ, 5 KNIŽNÍC, 5 OSVETOVÝCH STREDÍSK, 1 HVEZDÁREŇ

 • príprava návrhov na organizačné zabezpečenie a členenie kultúrnych organizácií (knižnice, múzeá, galérie, osvetové strediská, hvezdárne, divadlá a umelecké telesá) s komplexnou dokumentáciou, určenie odborného zamerania organizácií, územnej pôsobnost i a vytvorenie organizačných, ekonomických, materiálno-technických a personálnych podmienok na ich činnosť
 • personálne riadenie a rozhodovanie (príprava návrhov na vymenovanie alebo odvolanie riaditeľov kultúrnych organizácií, podávanie návrhov na určenie platov a odmien riaditeľov kultúrnych organizácií)
 • organizačné riadenie (aktualizácia zriaďovacích listín, schvaľovanie doplnkov a nových organizačných poriadkov kultúrnych organizácií, určovanie koordinačnej a metodickej pôsobnosti pre kultúrne organizácie rovnakého typu, konštituovanie Rady riaditeľov – poradného orgánu odboru kultúry Úradu ŽSK)
 • finančné riadenie (tvorba ročných rozpočtov kultúrnych organizácií, tvorba návrhov a dôvodových správ na úpravy rozpočtu kultúrnych organizácií, zúčtovanie finančných vzťahov v oblasti kultúry so štátnym rozpočtom za príslušný rok, tvorba návrhov a dôvodových správ v oblasti nakladania s majetkom kultúrnych organizácií,
 • odborné riadenie (tvorba kritérií na hodnotenie činnosti kultúrnych organizácií)

C) SERVIS PRE 22 KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK

 • finančný (zabezpečovanie agendy v rámci finančných transferov medzi ŽSK a kultúrnymi organizáciami, zabezpečenie finančných a právnych vzťahov s Ministerstvom kultúry SR a inými subjektami poskytujúcimi granty na základe získaných finančných prostriedkov z projektovej činnosti kultúrnych organizácií)
 • investičný (poradenstvo, tvorba priorít a návrhov na financovanie investičných akcií – v spolupráci s odborom investícií Úradu ŽSK)
 • projektový (spolupráca s kultúrnymi organizáciami pri tvorbe projektov a získavaní finančných prostriedkov)
 • legislatívny a odborný (legislatívne a odborné poradenstvo v oblasti kultúry)
 • tréningový a edukačný (koordinácia a zabezpečovanie tréningových programov, podpora tréningových a vzdelávacích projektov určených pre organizácie a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry v ŽSK s cieľom rozvoja ľudských zdrojov v kultúre)
 • informačný (poskytovanie potrebných informácií – v oblasti legislatívy, grantov, vedy, zaujímavých domácich i zahraničných kultúrnych podujatí, činnosti odborov (oddelení) kultúry úradov samosprávnych krajov...)

D) HODNOTENIE A KONTROLA 22 KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK:

 • definovanie základných kritérií (merateľných ukazovateľov) pre hodnotenie činnosti kultúrnych organizácií
 • financie (kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, sledovanie limitov výdavkov, kontrola čerpania výdavkov, dodržiavanie prijatých dokumentov ŽSK, kontrola efektivity a účelu vynaložených finančných prostriedkov)
 • správa majetku (kontrola nakladania so zvereným majetkom ŽSK, kontrola plnenia hospodárskych zmlúv, kontrola vykonávanej prevádzky a údržby technologických zariadení a budov, kontrola vykonanej investičnej činnosti)
 • personálna oblasť (kontrola dodržiavania Zákonníka práce a s ním súvisiacich predpisov, riešenie sťažností a petícií)
 • kvalita odbornej činnosti (koncepcia, ročný plán činnosti, aktualizácia ponuky kultúrnych podujatí, kvalita realizovanej činnosti a realizovaných kultúrnych podujatí, rozbory činnosti a hospodárenia, public relation, propagácia a komunikácia s médiami, web stránka, plnenie úloh zadaných odborom kultúry Úradu ŽSK)

E) SERVIS PRE ÚRAD ŽSK, KOMISIU KULTÚRY ZASTUPITEĽSTVA ŽSK A ZASTUPITEĽSTVO ŽSK 

 • plnenie priebežných úloh predsedu ŽSK a riaditeľa Úradu ŽSK
 • zabezpečenie technických a organizačných podmienok na zasadnutia Komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK (pozvánka, písomné podklady, priestory, zápisnica a pod.) na základe komunikácie s predsedom Komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK
 • zabezpečenie písomných podkladov na zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
 • informačný kultúrny servis (spracovávanie podkladov pre tlačové správy odboru informácií a zahraničných vzťahov Úradu ŽSK a pod.)

F) OCHRANA A ZVEĽAĎOVANIE PAMIATKOVÉHO FONDU

 • vytváranie podmienok na ochranu a zveľaďovanie pamiatkového fondu v správe kultúrnych organizácií a spolupráca s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní kultúrnych pamiatok a pamiatkových území na území samosprávneho kraja
 • vyjadrovanie sa k návrhom na vyhlásenie a zrušenie pamiatok a pamiatkových území

G) FINANČNÉ RIADENIE A SLUŽBY VEREJNOSTI

 • poskytovanie dôležitých informácií z oblasti kultúry na web stránke odboru kultúry Úradu ŽSK
 • zverejňovanie a aktualizácia komplexnej ponuky mesačných kultúrnych programov v Žilinskom kraji na web stránke ŽSK (projekt)
 • zabezpečovanie informovanosti o možnosti získania finančných prostriedkov z domácich i zahraničných grantových programov pre kultúru (podpora ľudí, inštitúcií a projektov v oblasti kultúry v Žilinskom kraji)
 • organizovanie kultúrnych podujatí a realizácia projektov odboru kultúry, organizovanie konferencií, seminárov, workshopov a prezentácií pre pracovníkov kultúrnych inštitúcií, pre členov občianskych združení, umelcov

H) SPOLUPRÁCA PRI TVORBE A REALIZÁCII SPOLOČNÝCH PROJEKTOV A PODUJATÍ:

 • s jednotlivými odbormi Úradu ŽSK, najmä odborom európskych projektov a regionálneho rozvoja, odborom informácií a zahraničných vzťahov, odborom školstva, odborom sociálnych vecí (napr. putovné výstavy, kultúrno-vzdelávacie podujatia, infocesty a pod.)
 • s inými organizáciami (Ministerstvo kultúry SR, národné kultúrne inštitúcie, obce, mestá, kultúrne inštitúcie, mimovládne organizácie, cirkvi) – napr. pripomienkovanie materiálov, kultúrno-vzdelávacie podujatia
 • s odbormi kultúry samosprávnych krajov Slovenska (spoločná prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí, kultúrno-športové a vzdelávacie podujatia, kultúrne výmeny a pod.)
 • s domácimi a zahraničnými partnermi pri organizovaní významných slovenských a medzinárodných podujatí