Kritériá hodnotenia

Kritéria hodnotenia činnosti kultúrnych organizácií ŽSK:

A) VŠEOBECNÉ:

 • veľkosť a činnosť organizácie (počet pracovníkov, počet spravovaných objektov, počet kultúrnych podujatí a ďalších merateľných výstupov, kvalita a dodržiavanie ročného finančného plánu a plánu činnosti)
 • plnenie úloh zriaďovateľa (kvalita povinnej dokumentácie, kvalita a dodržiavanie termínu zadaných úloh, dodržiavanie legislatívy)
 • fundraising (podiel získaných finančných prostriedkov k výške príspevku poskytnutého zriaďovateľom)
 • inovácie, kreativita (kvalita a počet inovácií realizovaných v organizácií, počet podaných a realizovaných projektov so žiadosťou o finančné prostriedky)
 • public relations (kvalita propagačných materiálov a prezentačných výstupov, kvalita a počet vydaných tlačových správ, kvalita web stránky organizácie, kvalita edičnej činnosti)
 • efektívne narábanie s majetkom (efektívnosť využitia pracovného času, efektívnosť využitia priestorov, nákladov na kultúrne podujatia, dopravných prostriedkov a pod.)
 • odbornosť (počet vysokoškolsky vzdelaných odborných pracovníkov k celkovému počtu odborných pracovníkov, lektorská, edičná, umelecká činnosť odborných pracovníkov, znalosť a využívanie cudzích jazykov, počítačová gramotnosť)
 • práca s dobrovoľníkmi (počet zmluvných dobrovoľníkov)
 • spätná väzba (záznamy z kontrolnej činnosti, hodnotenie komunitou – médiá, maily, listy, pochvaly/sťažnosti...)

B) ŠPECIFICKÉ (OSOBITNÉ PRE JEDNOTLIVÉ TYPY ORGANIZÁCIÍ):

 • kultúrne výstupy organizácie (plnenie poslania organizácie na základe príslušného zákona, kvalita podujatí a činnosti hodnotená internými hodnotiteľmi: pracovníci odboru kultúry ŽSK, členovia Komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK, dobrovoľníci – experti)
 • profesionálne hodnotenie organizácie externými odbornými hodnotiteľmi: kvalita výstupov organizácie (kultúrnych a vzdelávacích podujatí, expozícií...) v kontexte regiónu, Slovenska, Európy – kvalita public relation ‒ kvalita koncepcie – kvalita podaných projektov ‒ kvalita inovácií – kvalita starostlivosti a napĺňania zbierkového fondu – kvalita plnenia výskumných úloh – kvalita web stránky ‒ kvalita edičnej činnosti – kvalita práce s návštevníkmi a publikom – kvalita doplnkových služieb;
 • ocenenia organizácie a jej pracovníkov (regionálne, celoslovenské, medzinárodné)
 • kvantifikácia činnosti organizácie na základe porovnávacích kritérií (ročný počet kultúrnych podujatí, z toho: ročný počet medzinárodných kultúrnych podujatí, ročný počet podujatí organizovaných v spolupráci s mestami a obcami regiónu, ročný počet podujatí organizovaný v spolupráci s ďalšími subjektmi a pod.)