Ciele odboru kultúry

Hlavný cieľ rozvoja kultúry v Žilinskom kraji je zlepšenie kvality života obyvateľov kraja. To znamená zlepšenie podmienok pre individuálny osobnostný a duchovný rast (prostredníctvom motivácie, inšpirácie k hľadaniu, spoznávaniu a vytváraniu kultúrnych hodnôt, osobnostných vzorov ponúkajúcich úctu k ľudom, k životu...), zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúrnej identity, vzdelávanie, sprístupňovanie a tvorbu kultúrnych hodnôt, sekundárne aj zlepšenie sociálnych podmienok (napríklad lepšia zamestnanosť, zdroj príjmov z kultúrnej turistiky).

1.1. KULTÚRNE DEDIČSTVO – KULTÚRNA PAMÄŤ NÁRODA 

Základ kultúry je tradícia – kolektívna pamäť. Kultúrne dedičstvo tvoria myšlienky, ľudová slovesnosť, piesne, hudobné diela, divadelné predstavenia, audiovizuálne rozhlasové a televízne diela, filmy, kultúrne podujatia, dokumenty, články, knihy, noviny, časopisy, dobové fotografie, umelecké diela (fotografie, obrazy, sochy, inštalácie...), stavby (hrady, zámky, obydlia...), predmety dokumentujúce spôsob života (odev, nástroje...) a pod.
 • uchovávanie a dokumentácia kultúrneho dedičstva 
  (hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo ‒ pasportizácia, katalogizácia, uskladnenie v depozitoch, digitalizácia – text, obrázky, audio, video a archivácia digitalizovaných dokumentov)
 • záchrana kultúrneho dedičstva
  (legislatívna ochrana, reštaurovanie, rekonštrukcia, obnova...)
 • odborný výskum kultúrneho dedičstva 
  (archeologický, etnografický, kultúrnohistorický, a to v lokálnom aj regionálnom kontexte...)
 • zveľaďovanie kultúrneho dedičstva 
  (zberateľstvo, terénna práca, nákup akvizícií)
 • sprístupňovanie kultúrneho dedičstva 
  (kultúrne podujatia – výstavy, expozície, koncerty, kultúrne podujatia, filmy; nové spôsoby využitia pamiatok, prepojenie s oblasťou cestovného ruchu; web stránky; rodinné, zvykoslovné, náboženské rituály; dialógy; výročné slávností ľudí a udalostí...)

1.2. TVORBA KULTÚRNYCH HODNÔT

 • podpora umeleckej tvorby, podpora lídrov kultúrneho a umeleckého diania
 • podpora tvorivosti ľudí, najmä detí a mládeže
  (tvorivé dielne...)
 • podpora sprístupňovania novovytvorených kultúrnych hodnôt
  (výstavy, expozície, koncerty, kultúrne podujatia, filmy, web stránky...)
 • podpora úcty k ľuďom a úcty k životu
  (osobnostné vzory, kultúrne podujatia ‒ výročia osobností...)

1.3. POZNANIE, VZDELÁVANIE A INFORMÁCIE

 • podpora sebapoznávania, poznávania svojej kultúrnej identity, kultúrnych hodnôt a spôsobu života, vytváranie a rozvoj kultúrneho vedomia, inšpirácia kultúrnymi hodnotami ako zdrojom osobnostného a duchovného rastu 
  (rozvoj informovanosti o kultúre a podpora programov vytvárajúcich pozitívny vzťah ku kultúre, motivácia k aktívnej komunikácii so svetom kultúrnych hodnôt, osobnostnými vzormi)
 • podpora poznávania iných kultúr, rozdielnosti v ponímaní kultúrnych hodnôt, v postojoch a pohľadoch na svet 
  (medzikultúrny dialóg, workshopy, kultúrne podujatia, diskusie, prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí, medzinárodné podujatia)
 • podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia
  (tvorivé dielne, tréningy, semináre, umelecké školy, vzdelávacie kurzy, kultúrne podujatia, diskusie)
 • výskum v oblasti vedy, kultúry a umenia
  (výskumné projekty, expedície, pozorovania)