Náplň činnosti odboru

Odbor kultúry

(1) Odbor kultúry riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení a ostatní zamestnanci odboru, pokiaľ nie sú riadení príslušným vedúcim oddelenia.

(2) Odbor kultúry v spolupráci s ďalšími organizačnými útvarmi úradu vykonáva činnosť metodického a kontrolného orgánu kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, kvality služieb a ekonomiky. 

(3) Odbor kultúry najmä:
a) zabezpečuje podklady na zasadnutia komisie kultúry a zastupiteľstva, 
b) tvorí strategické dokumenty a plány rozvoja kultúry v samosprávnom kraji na konkrétne obdobie,
c) na základe plánov rozvoja a akčných plánov monitoruje, kontroluje, analyzuje a vyhodnocuje stav kultúry v samosprávnom kraji,
d) pripravuje návrhy k legislatívnym úpravám v rezorte kultúry,
e) kontroluje hospodárenie a nakladanie so zvereným majetkom v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom,
f) rieši sťažnosti a petície,
g) zabezpečuje agendu spojenú s výstavami vo foyer budovy úradu,
h) spolupracuje s ostatnými odbormi Úradu Žilinského samosprávneho kraja, s orgánmi samosprávy, štátnej správy, ako aj inými subjektmi v oblasti kultúry v Slovenskej republike i v zahraničí.
 
(4) Pracovisko kultúry na úseku múzeí, galérií, divadiel, knižníc, kultúrnych stredísk a hvezdárne:
a) koordinuje činnosť regionálnych múzeí s komplexnou múzejnou dokumentáciou a regionálne galérie s komplexnou galerijnou dokumentáciou v zmysle platnej legislatívy,
b) určuje vybrané regionálne múzeum a regionálnu galériu s koordinačnou, metodickou a odborno-poradenskou pôsobnosťou pre ostatné múzeá a galérie v územnom obvode kraja a pre vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
c) prostredníctvom múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja podporuje zachovávanie, dokumentáciu, ochranu, výskum, zveľaďovanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva,
d) v zmysle platnej legislatívy o ochrane pamiatkového fondu vytvára podmienky na ochranu a zveľaďovanie pamiatkového fondu, vyjadruje sa o návrhoch na vyhlásenie a zrušenie pamiatkových území a spolupracuje s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní kultúrnych pamiatok a pamiatkových území na území samosprávneho kraja,
e) koordinuje činnosť profesionálnych divadiel za podmienok ustanovených v platnej legislatíve,
f) koordinuje činnosť kultúrno-osvetových zariadení s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja v zmysle platnej legislatívy z oblasti osvetovej činnosti:
· kultúrno-osvetové zariadenia so všeobecným zameraním,
· kultúrno-osvetové zariadenia so špecializovaním zameraním, najmä hvezdárne a planetáriá,
g) zabezpečuje a koordinuje kultúrnu činnosť prostredníctvom kultúrnych stredísk, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
h) ustanovuje vybrané kultúrne strediská, ktoré vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť, pre kultúrno-osvetové zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja,
i) utvára, aktualizuje, sumarizuje a vyhodnocuje informačnú elektronickú databázu o kultúre, kultúrnom dedičstve, kultúrnom zázemí a osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja,
j) vedie evidenciu kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v rámci svojej územnej pôsobnosti zápisom do krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov.
k) prostredníctvom kultúrnych stredísk sa podieľa na organizácii medzinárodných a celoslovenských festivalov,
l) koordinuje činnosť regionálnych knižníc, ktoré pôsobia v územnom obvode viacerých okresov a vo svojom sídle plnia aj funkciu obecných knižníc v zmysle príslušnej platnej legislatívy,
m) poveruje vybranú regionálnu knižnicu krajskými funkciami, v intenciách ktorých krajská knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v kraji, zabezpečuje úlohy spojené bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti a zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji, 
n) vykonáva kontrolu činnosti kultúrnych OvZP,
o) utvára, aktualizuje a sumarizuje informačnú elektronickú databázu o kultúre, kultúrnom dedičstve, kultúrnom zázemí a osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja.

(5) Pracovisko analýz a kontroly najmä:
a) spolupracuje s odborom financií a ostatnými zložkami za účelom vypracovania analýz,
b) vykonáva komplexnú analytickú činnosť a predkladá podklady a návrhy riešení pre strategickú, rozhodovaciu a investičnú činnosť odboru kultúry.

(6) Odbor kultúry v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť kultúry.