Oblasť kultúry a umenia

 • rezolúcia ministrov zodpovedných za kultúrne záležitosti, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady z 13. júna 1985, týkajúceho sa každoročného podujatia Európske mesto kultúry (85/C 153/02)
 • rezolúcia Rady z 25. júla 1996 o prístupe ku kultúre pre každého (96/C 242/01)
 • rezolúcia Rady z 20. januára 1997 o integrovaní aspektov kultúry do aktivít spoločenstva (97/C 36/04)
 • rezolúcia Rady zo 4. apríla 1995 týkajúca sa spolupráce s asociovanými krajinami strednej a východnej Európy v kultúrnej oblasti (95/C 247/02)
 • rezolúcia Rady a ministrov kultúry rokujúcich v rámci Rady 14. novembra 1991 európskych kultúrnych sieťach (91/C 314/01)
 • rezolúcia Rady z 25. júla 1996 o elektronickom vydávaní kníh a knižniciach (96/C 242/02)
 • závery ministrov kultúry, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady 14. novembra 1991 podpore divadelných podujatí v roku 1993 (91/C 314/03)
 • Európska cena za literatúru – organizačné pravidlá (90/C 35/04)
 • rezolúcia Rady a ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 27. mája 1988 o budúcej organizácii ich práce (88/C 197/01)
 • závery Rady a ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 27. mája 1988 o budúcich prioritných aktivitách v oblasti kultúry
 • rezolúcia ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 13. novembra 1986 o sponzoringu kultúrnych aktivít (86/C 320/02)
 • rezolúcia ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí rady z 9. novembra 1987 o podpore prekladov významných diel európskej literatúry (87/C 309/03)
 • rezolúcia ministrov kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí rady zo 7. júna 1991 o vývine divadla v Európe (91/C 188/03)
 • rezolúcia Rady z 20. novembra 1995 o podpore štatistiky o kultúre a hospodárskom raste (95/C 327/01)
 • rezolúcia Rady a ministrov kultúry, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady zo 17. mája 1993 o podpore prekladu súčasných európskych dramatických diel (93/C 160/01)
 • Európska cena za preklad – organizačné pravidlá (90/C 35/05)
 • závery Rady zo 17. júna 1994 týkajúce sa detí a kultúry (94/C 235/02)
 • závery Rady z 10. novembra 1994 o informácii podanej komisiou o aktivitách Európskeho spoločenstva na podporu kultúry (94/C 348/01)
 • závery ministrov kultúry, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady z 12. novembra 1992 usmerneniach pre kultúrnu činnosť spoločenstva (92/C 336/01)
 • závery ministrov kultúry, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady z 12. novembra 1992 postupe pri menovaní Európskych miest kultúry (92/C 336/02)
 • závery ministrov kultúry, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 18. mája 1990 o budúcej voliteľnosti za Európske mesto kultúry a o osobitnom podujatí Európsky mesiac kultúry (90/C 162/01)
 • závery ministrov kultúry, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady z 18. mája 1992 týkajúce sa výberu Európskych miest kultúry po roku 1996 a Európskeho mesiaca kultúry (92/C 151/01)
 • rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady – Európsky rok jazykov 2001 (návrh)
 • rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 508/2000/ES zo 14. februára 2000, ktorým sa zavádza program Kultúra 2000
 • rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1419/1999/EC z 25. mája 1999 týkajúce sa podujatí spoločenstva v rámci Európskych miest kultúry na roky 2005 – 2019
 • rozhodnutie Rady č. 2001/48/ES zo dňa 22. decembra 2000 prijímajúce viacročný program spoločenstva na stimuláciu rozvoja a používania európskeho digitálneho obsahu v globálnych sieťach a na podporu jazykovej rôznorodosti v informačnej spoločnosti
 • rezolúcia Európskeho parlamentu o kultúrnej spolupráci v Európskej únii (2000/2323INI)
 • smernica Rady 77/388/EEEC zo 17. mája 1977 o zosúladení zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia
 • nóta Rady EÚ – Potreba systematickej výmeny informácií a skúseností v oblasti podmienok pre umelcov v kontexte rozširovania

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky