Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Udeľovanie ocenení ŽSK

Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydal Všeobecné záväzné nariadenie č. 28/2012 o udeľovaní ocenení ŽSK, Dodatok č. 1 k VZN 28/2012 - nadobúda účinnosť 1. január 2019 

CENA ŽSK

  • Cenu ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť Zastupiteľstvo ŽSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena ŽSK a Slovenska doma aj v zahraničí. 
  • návrhy na udelenie ceny ŽSK (nominácie) môžu podávať: predsedníčka ŽSK, podpredseda ŽSK, poslanci Zastupiteľstva ŽSK, komisie Zastupiteľstva ŽSK, občianske združenia, umelecké a vedecké inštitúcie, iné právnické osoby a obyvatelia ŽSK priamo alebo prostredníctvom  poslancov mestského a miestneho zastupiteľstva miest a obcí ŽSK.
NÁVRH OSOBNOSTI NA OCENENIA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Predsedníčka ŽSK rozhoduje o udelení pamätnej plakety, Litteras Memoriales a záštity predsedníčky:

PAMÄTNÁ PLAKETA

  • osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu alebo spoluprácu regiónov

LITTERAS MEMORIALES

  • sa udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, obce alebo pri významnom pracovnom, či životnom jubileu alebo za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej oblasti.

ČESTNÁ POCTA  - ZÁŠTITA PREDSEDNÍČKY ŽSK

  • predsedníčka ŽSK udeľuje čestnú poctu prevzatím záštity nad významnými kultúrnymi, vzdelávacími, športovými, charitatívnymi a inými verejnoprospešnými akciami, ktorých ciele sú v súlade so záujmami kraja, konanými predovšetkým na jeho území a majú regionálny, nadregionálny a medzinárodný charakter.
  • nezakladá nárok na finančné ani iné hmotné výhody, pokiaľ nie je predsedom rozhodnuté inak.

    Od 1.8. 2006 môže organizácia požiadať o udelenie záštity predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja pomocou formulára Žiadosť o udelenie záštity predsedníčky ŽSK, ktorý pošle poštou na adresu úradu alebo e-mailom na 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky