Náplň činnosti odboru

(1) Odbor informácií a zahraničných vzťahov riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci odboru.

(2) Odbor informácií a zahraničných vzťahov najmä:

1. na úseku komunikácie s verejnosťou a mediálnej politiky:
a) zabezpečuje spoluprácu úradu so zástupcami masmédií, propaguje samosprávny kraj v masovokomunikačných prostriedkoch, podáva reakcie a stanoviská k závažným publikovaným materiálom, ktoré súvisia s činnosťou úradu, resp. samosprávneho kraja,
b) zabezpečuje vzťahy s verejnosťou zo všeobecného pohľadu a v zmysle platnej legislatívy o slobodnom prístupe k informáciám,
c) zabezpečuje využívanie všetkých nástrojov marketingovej komunikácie v podmienkach samosprávy,
d) zodpovedá za mediálnu politiku, výstupy printových a elektronických médií, s dôrazom ako na kvantitatívnu, tak aj kvalitatívnu stránku a celkovú publikačnú činnosť,
e) participuje na príprave propagačných materiálov za úrad a Žilinský kraj,
f) zabezpečuje prezentovanie samosprávneho kraja, predsedu samosprávneho kraja, úradu a všetkých jeho zamestnancov, prípadne jednotlivých aktivít,
g) zabezpečuje agendu spojenú s udeľovaním ocenení samosprávneho kraja, záštit nad podujatiami a povolení používať symboly,
h) zabezpečuje agendu spojenú s výstavami vo foyer budovy úradu,
i) zabezpečuje koordináciu printových a elektronických vydaní, riadenej externej a internej komunikácie, publicistické spracovanie tém, vyhodnocovanie informačných kampaní, organizovanie komunikačných a iných podujatí, monitoring elektronických médií,
j) zabezpečuje aktualizáciu a dopĺňanie informácií na web stránku samosprávneho kraja,
2. na úseku medzinárodných vzťahov a protokolu:
a) participuje na príprave a tvorbe medziregionálnych dohôd o spolupráci,
b) zabezpečuje realizáciu uzatvorených dohôd o spolupráci a koordinuje všetky aktivity medzi zainteresovanými,
c) organizuje a zabezpečuje rokovania predstaviteľov samosprávneho kraja a úradu so zástupcami štátnych orgánov, organizácií, inštitúcií, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi SR,
d) protokolárne zabezpečuje všetky potrebné záležitosti spojené s prijímaním oficiálnych domácich a zahraničných návštev,
e) zabezpečuje preklady, tlmočenie, podkladové a informačné materiály podľa požiadaviek predsedu samosprávneho kraja a ostatných zamestnancov samosprávneho kraja,
f) vybavuje priamy aj písomný styk predsedu samosprávneho kraja so zahraničím,
g) spracúva informácie o medzinárodných konferenciách a zabezpečuje účasť samosprávneho kraja na týchto konferenciách,
h) vedie evidenciu o aktivitách samosprávneho kraja pri spolupráci s ostatnými krajmi a s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie,
i) zabezpečuje zahraničné pracovné cesty poslancov zastupiteľstva, predsedu samosprávneho kraja a ostatných zamestnancov samosprávneho kraja,
j) eviduje všetky zmluvy o medziregionálnej spolupráci uzavreté samosprávnym krajom.

3. na úseku cestovného ruchu:
a) zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s rozvojom cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja, 
b) zabezpečuje spracovanie koncepčných a strategických dokumentov pre oblasť rozvoja cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
c) zabezpečuje kontakty so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúsenosti a koordinácie samosprávnych krajov v cestovnom ruchu,
d) zabezpečuje kontakty s miestnou samosprávnou, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno–ekonomickými partnermi v území samosprávneho kraja za účelom rozvoja cestovného ruchu,
e) zabezpečuje kontakty a spoluprácu so zahraničnými partnerskými regiónmi pri propagácii cestovného ruchu,
f) zabezpečuje prípravu materiálov určených na prezentáciu samosprávneho kraja,
g) vykonáva poradenskú činnosť pre miestnu samosprávu, podnikateľské subjekty, orgány štátnej správy a ostatných sociálno–ekonomickými partnerov v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
h) iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných seminárov, workshopov a konferencií zameraných na rozvoj cestovného ruchu,
i) iniciuje a zabezpečuje organizáciu podujatí propagujúcich možnosti cestovného ruchu v atraktívnych lokalitách na území samosprávneho kraja s možnosťou využitia existujúcich kapacít.“.

(3) Odbor informácií a zahraničných vzťahov v spolupráci s odborom centrálnej koordinačnej jednotky plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.08.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky