Aktuality

Žilinský samosprávny kraj, Sliezske vojvodstvo a Moravskosliezsky kraj rokovali o spoločnom projekte
29. júl 2020

Stretnutie, ktorého iniciátorom bolo Sliezske vojvodstvo sa uskutočnilo v obci Istebna a zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých troch dotknutých regiónov Moravskosliezskeho kraja, Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom bolo predstaviť projektový zámer vybudovania mosta na Trojmedzí – mieste, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Českej republiky a Poľska. Už v súčasnosti je Trojmedzie zaujímavou destináciou, kde sa v priebehu roka uskutočňuje mnoho podujatí organizovaných najmä prihraničnými obcami – Čierne, Hrčava a Istebna. Vybudovaním nového mosta spájajúceho všetky 3 krajiny by vznikla nová turistická atrakcia, ktorá by výrazne napomohla zvýšiť turistický potenciál celého regiónu. Na stretnutí bola tomuto zámeru vyjadrená podpora všetkých troch regiónov, pričom financovaný by mal byť prostredníctvom programu INTERREG.

____________________________________________________________________ 


Obchodný zástupca Ruskej federácie navštívil Žilinskú župu

11. marec 2020

Podpredseda kraja pán Peter Dobeš prijal na oficiálnej návšteve obchodného zástupcu Ruskej federácie v SR pána Sergeja Stupara, ktorého doprevádzal honorárny konzul Ruskej federácií v SR pán Ján Majerský. Spoločne prediskutovali témy rozvoja obchodu a investícií medzi podnikateľmi Žilinského kraja a Ruskej federácie, ako aj možnosti spolupráce Žilinskej univerzity s relevantnými vysokými školami v Rusku. Program návštevy kraja zahŕňal i rokovanie na Žilinskej komore SOPK a návštevu vybraných podnikov.

____________________________________________________________________ 


Žilinskí gymnazisti v Petrohrade

19. – 26. február 2020

V dňoch 19. – 26. februára 2020 sa žiaci Gymnázia Hlinská v Žiline zúčastnili výmenného pobytu v ruskom meste Petrohrad, kde má gymnázium od minulého roka svoju partnerskú školu. Cieľom zahraničnej návštevy bolo najmä zdokonalenie sa študentov v ruskom jazyku a zlepšenie komunikačných zručností. Hostiteľská škola si pre žilinských gymnazistov pripravila pestrý program. Spoločne absolvovali množstvo exkurzií, prehliadok najznámejších turistických atrakcií a návštevu kultúrnych pamiatok mesta. Okrem skvalitnenia jazykových zručností a zdokonalenia sa v ruskom jazyku vznikli medzi slovenskými a ruskými študentmi priateľstvá, ktoré budú rozvíjať prostredníctvom ďalších návštev. Už na jeseň privíta Gymnázium Hlinská svojich ruských priateľov v Žiline. Organizovanie výmenných pobytov a prehlbovanie partnerstva medzi slovenskými a ruskými školami je výsledkom dlhoročnej spolupráce Žilinského samosprávneho kraja a mesta Petrohrad.

____________________________________________________________________ 

ITF Slovakiatour 2020 miestom stretnutia s partermi kraja
23. január 2020

Žilinský samosprávny kraj sa i tento rok úspešne odprezentoval na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.  Viac ako 70 tisíc návštevníkov malo možnosť získať informácie o najvýznamnejších turistických atrakciách kraja.  Počas výstavy navštívili náš stánok viacerí zástupcovia partnerských regiónov i významní zahraniční hostia. Županka využila túto príležitosť a prediskutovala mnohé oblasti vzájomnej spolupráce s hejtmanom Zlínskeho kraja, vicehejtmanom Moravskosliezskeho kraja, veľvyslancom Ruskej federácie v SR i mnohými primátormi a starostami nášho kraja. Stánok Žilinského kraja sa opätovne stal miestom aktívnej prezentácie zástupcov zo Sliezskeho vojvodstva a ruského mesta Petrohrad, čo je výsledkom dlhoročnej vzájomnej spolupráce.

____________________________________________________________________ 


Delegácia Ústeckého kraja na návšteve Žilinskej župy

14. – 16. október 2019

Predsedníčka kraja Erika Jurinová na svojom prvom spoločnom stretnutí s hejtmanom Ústeckého kraja Oldřichom Bubeníčkom ocenila dlhoročné vzájomné priateľské vzťahy, ktoré vyústili do mnohých spoločných projektov v oblasti školstva, kultúry a cestovného ruchu. A práve kultúra bola nosnou témou mnohých spoločných rokovaní, keďže členmi delegácie Ústeckého kraja boli riaditelia kultúrnych inštitúcií. V rámci bohatého programu navštívili Považskú galériu umenia, Krajskú knižnicu v Žiline, Budatínsky hrad či skanzen vo Vychylovke, kde si so zamestnancami týchto inštitúcií vymenili svoje skúsenosti a prediskutovali ich fungovanie či prípadné možnosti spolupráce. V závere programu sa v Budatínskom hrade zúčastnili otvorenia výstavy k stému výročiu vzniku Československa.

____________________________________________________________________  


Žilinský kraj sa predstavil na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Inwetex CIS v Petrohrade
9. -13. september 2019

Zástupcovia ŽSK navštívili partnerské mesto Petrohrad, s ktorým od roku 2016 župa aktívne spolupracuje najmä v oblasti cestovného ruchu, kultúry a vzdelávania. A práve účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Inwetex CIS v Petrohrade, kde ŽSK odprezentoval komplexný potenciál turizmu bola hlavným cieľom pracovnej cesty. Súčasťou programu boli i pracovné rokovania so zástupcami komisií turizmu a zahraničných vzťahov mesta Petrohrad, kde podpredseda kraja p. Peter Dobeš potvrdil záujem rozvíjať a zintenzívniť vzájomnú spoluprácu. Jednou z týchto oblastí je i vzdelávanie, pričom výsledkom by mali byť výmenné študijné pobyty študentov i učiteľov ruského jazyka vybraných stredných škôl. Delegáciu kraja prijal na oficiálnom stretnutí i Generálny konzul SR v Petrohrade pán Igor Derco, s ktorým boli prerokované všetky aktuálne i pripravované aktivity spolupráce ŽSK a mesta Petrohrad.

____________________________________________________________________  

Karpatský zjazd bude na Slovensku
24. – 25. august 2019

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Milan Laurenčík sa zúčastnil 5. ročníka Karpatského zjazdu v Krakove, ktorý sa konal pod záštitou poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Podujatie malo možnosť vidieť 40-tisíc návštevníkov mesta. Milan Laurenčík s predstaviteľmi obce Terchová prevzali štafetu nad organizáciou ďalšieho ročníka, ktoré sa presúva do rodiska Juraja Jánošíka. Po piatich rokoch organizácie stretnutí na území Poľska začne podujatie rotovať aj po ostatných karpatských krajinách. Symbolom stretnutia je pastierska palica. Zjazd nadväzuje na tradíciu predvojnových stretnutí ľudí horských regiónov z Poľska, Slovenska, Česka, Rumunska a Ukrajiny s cieľom udržania, rozvoja a ochrany kultúrneho dedičstva karpatského regiónu.

____________________________________________________________________ 


Na vybraných školách znova zaznela ruština z Petrohradu
10. – 14. jún 2019

V Žilinskom kraji opätovne prebehli Dni ruskej literatúry. Do tretieho ročníka mimoriadne úspešného podujatia sa zapojili gymnáziá v Námestove a v Martine, v Liptovskom Mikuláši okrem Gymnázia dostala priestor i Hotelová akadémia. Dve učiteľky z Petrohradu vystriedali pred katedrou svoje slovenské kolegyne, aby študentom predstavili nielen svoje rodné mesto a školu, ale i velikánov ruskej literatúry. Nechýbal priestor na diskusiu, počas ktorej žiaci privítali možnosť aktívne komunikovať v ruskom jazyku či dozvedieť sa viac o Rusku. Zapojené školy by pritom v budúcnosti radi využili možnosť obojstranných študentských výmen s partnermi v Petrohrade, aby tak poslinili jazykovú vybavenosť svojich študentov, ako aj kultúrnu výmenu medzi oboma krajinami.Počet študentov na župných stredných školách, ktorí si volia ruský jazyk, neustále rastie. Rusky hovoriaci absolventi nachádzajú široké uplatnenie v sektore služieb a obchode, preto je toto podujatie príležitosťou na ďalšie zdokonaľovanie ich jazykovej prípravy. 

 

____________________________________________________________________

 

Na podujatí World Senior Tourism Congress v Číne nechýbal ani Žilinský kraj
20. – 29. máj 2019

Ako členka slovenskej delegácie sa žilinská županka Erika Jurinová zúčastnila medzinárodného kongresu venovaného cestovnému ruchu pre vybrané skupiny, ktorý sa uskutočnil v čínskom meste Yantai, provincia Shandong. Zástupcovia z viac než 40 krajín celého sveta diskutovali o celosvetovom trende markantného starnutia populácie, ktoré prinesie v blízkej dobe mnohé náročné výzvy pre sektor cestovného ruchu. Okrem pracovného programu pripravil čínsky organizátor pre hostí niekoľko sprievodných podujatí vrátane výstavy národných produktov, na ktorej nemohli chýbať drôtené výrobky zo Žilinského kraja. Predsedníčka kraja počas cesty navštívila i BISU – Univerzitu zahraničných štúdií v Pekingu, kde od septembra minulého roka po prvýkrát zaviedli výučbu slovenského jazyka pre prvých 15 študentov. Okrem ukážky modelovej hodiny na pracovnom stretnutí s rektorom univerzity rokovali i o rozvoji spolupráce medzi univerzitami na čínskej a slovenskej pôde, študentských výmenách či uznávaní akademických titulov. Žilinský kraj v roku 2012 vstúpil do partnerskej spolupráce s provinciou Zhejiang a odvtedy aktívne s Čínou spolupracuje na rozvoji nielen kultúrnych a hospodárskych väzieb, ale podporuje i výmeny v oblasti vzdelávania a R&D.

____________________________________________________________________ 

 

Žilinský kraj a Francúzsko za rokovacím stolom
17. máj 2019

Vzťahy so zástupcami Veľvyslanectva Francúzska sú na nadštandardnej úrovni, čo opätovne potvrdil aj francúzsky veľvyslanec J.E. pán Christophe Léonzi na svojej prvej oficiálnej návšteve kraja. Na pracovnom stretnutí s predsedníčkou diskutovali najmä o alarmujúcom poklese študentov župných stredných škôl, ktorí sa učia francúzsky jazyk. Obaja sa zhodli na tom, že zachovať a podporovať pluralitu jazykovej výučby na školách je prioritou jazykovej prípravy budúcich absolventov. Neobišli ani tému prípadnej hlbšej spolupráce s vytypovaným francúzskym regiónom, keďže Žilinský kraj nemá vo Francúzsku doposiaľ žiaden partnerský región. Veľkou výzvou sa do budúcna javí byť aj zvyšovanie počtu francúzskych turistov, ktorí sú v súčasnosti na chvoste európskych krajín.

____________________________________________________________________

 

Nové vedenie Malopoľského vojvodstva na stretnutí so župankou
9. máj 2019

 

K desiatim regiónom, s ktorými Žilinský kraj v súčasnosti spolupracuje na partnerskej báze, patrí Malopoľské vojvodstvo už od roku 2003. Je však nielen jedným z najstarších, ale najmä najaktívnejších krajov. Na pozitívnych číslach sa podieľajú predovšetkým projekty v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko, vďaka ktorým sa podarilo obom regiónom významne prispieť k obojstrannému rozvoju. Aj o týchto témach hovoril novozvolený vicemaršálek Tomasz Urynowicz s predsedníčkou Žilinského kraja. Obe delegácie sa zhodli na tom, že oblasti dopravy, kultúry a školstva poskytujú rôznorodé možnosti pre ďalšie zlepšovanie vzájomných vzťahov. Zámerom do blízkej budúcnosti je vytvoriť užšie pracovné skupiny, ktoré sa budú stretávať na pravidelnejšej báze a hľadať riešenia a príklady dobrej praxe na oboch stranách hranice. K tomuto bude nápomocný aj generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj, ktorý sa na spoločnom stretnutí zúčastnil. 

____________________________________________________________________

 

Žilinský kraj sa predstavil aj zástupcom zo Stredného východu
2. máj 2019

 

Iránsky veľvyslanec J.E. Ebadollah Molaei v rámci pracovných ciest do jednotlivých krajov Slovenska pricestoval i do Žiliny, kde ho prijala predsedníčka kraja Erika Jurinová. Na zdvorilostnom stretnutí mu županka predstavila hospodársky a turistický potenciál kraja, ktorý sa dlhodobo môže pýšiť titulom druhého najnavštevovanejšieho kraja na Slovensku. V diskusii o hospodárstve pokračoval veľvyslanec v ďalšom programe na stretnutí s riaditeľom Regionálnej komory SOPK v Žiline. 

____________________________________________________________________

 

V Žilinskom kraji prebehli oslavy oslobodenia a víťazstva nad fašizmom 
30. apríl – 5. máj 2019

 

Mestá a obce spolu so Žilinskom župou si pripomenuli 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Tradícia osláv je spätá najmä s miestami, kde počas posledných mesiacov vojny prebiehali kľúčové a najťažšie boje. Pietneho aktu na Vojnovom cintoríne na Bôriku v Žiline sa zúčastnil aj veľvyslanec Ruskej federácie J.E. Alexey Fedotov, ktorý si uctil padlých vojakov Červenej armády. Ruskí diplomati a veľvyslanec Českej republiky J.E. Tomáš Tuhý nechýbali ani na spomienkovej slávnosti pri pamätníku 1. Československej armády na vrchu Polom, kde sa napriek nepriaznivému počasiu uskutočnil aj hviezdicovitý turistický výstup. 

____________________________________________________________________

 

Delegácia ŽSK na oficiálnej návšteve Sliezskeho vojvodstva
12. apríl 2019

Maršálek Sliezskeho vojvodstva Jakub Chelstowski prijal delegáciu Žilinského kraja vedenú predsedníčkou kraja Erikou Jurinovou. Na spoločnom stretnutí potvrdili nadštandardné a dlhoročné vzťahy medzi regiónmi, ktoré sa odzrkadlili v mnohých úspešných projektoch. Oblasti ako doprava, kultúra, vzdelávanie či cestovný ruch patria dlhodobo medzi priority vzájomnej spolupráce. Obaja partneri potvrdili záujem zintenzívniť túto spoluprácu a zamerať sa na využívanie prostriedkov z fondov EÚ i prostredníctvom EZÚS TRITIA.

____________________________________________________________________

 

Žilinský kraj sa prezentoval na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu MITT Moskva
12. - 14. marec 2019

Žilinský samosprávny kraj sa v dňoch 12.-14.3. 2019 zúčastnil na významnom svetovom veľtrhu cestovného ruchu MITT Moskva. Návštevníkov veľtrhu zaujali možnosti prežitia oddychu v kúpeľoch a wellness centrách spojené s návštevami kultúrnych a prírodných atraktivít, ale i aktívne dovolenky zamerané na lyžovanie, turistiku a cykloturistiku v našich regiónoch. Ocenili i možnosť priameho leteckého spojenia Moskva-Bratislava, ktoré často využívajú. Okrem účasti na veľtrhu sa uskutočnili i rokovania s ruskými touroperátormi a médiami, ktorým bol odprezentovaný komplexný potenciál cestovného ruchu Žilinského kraja. Súčasťou programu bolo i oficiálne prijatie veľvyslancom SR v Moskve J. E. pánom Petrom Priputenom, s ktorým boli prerokované aktuálne témy spolupráce medzi ŽSK a Ruskou Federáciou.
____________________________________________________________________ 

 

Zástupca exotickej Indonézie po prvýkrát na oficiálnej návšteve kraja
22. február 2019


Žilinská županka prijala veľvyslankyňu Indonézskej republiky J. E. pani Adiyatwidi Adiwoso v rámci jej pracovnej cesty do Žiliny. Ďalekú Indonéziu poznajú obyvatelia kraja len veľmi málo a prevažne ako turistickú destináciu. Okrem možností obojstrannej výmeny v cestovnom ruchu sa na stretnutí preto otvorili otázky vzájomnej ekonomickej a kultúrnej spolupráce, ktorá by mohla viesť k zbližovaniu oboch národov. Indonézia je v súčasnosti 16. najsilnejšou ekonomikou sveta z pohľadu DPH a predstavuje veľmi zaujímavý trh s mnohými príležitosťami. Veľvyslankyňa preto plánuje v spolupráci s Regionálnou komorou SOPK Žilina usporiadať pre miestne spoločnosti networkingové podujatie. S predsedníčkou kraja tiež prebrali možnosť účasti indonézskych umelcov na kultúrnych podujatiach v Žilinskej župe.

____________________________________________________________________ 

 

Žilinský kraj sa predstavil na ITF Slovakiatour 2019
24. - 27. január 2019

Krásy, destinácie, tradície, chute i remeslá z celého nášho Žilinského kraja sme prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj odprezentovali v dňoch 24. - 27. januára 2019 na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. Zahraničnú cestovateľskú atmosféru ponúkli počas týchto štyroch dní v našom stánku aj naši partnerskí kolegovia zo Sliezskeho vojvodstva a ďalekého ruského mesta Petrohrad. Veľtrh cestovného ruchu sa stal i dejiskom stretnutia a priateľského rokovania predsedníčky ŽSK s veľvyslancom Ruskej federácie v SR J.E. Alexejom Fedotovom a vicehejtmanom Moravskosliezskeho kraja, nášho partnerského regiónu, Jánom Krkoškom. Podujatie počas jeho trvania navštívilo viac ako 70 tisíc návštevníkov.

____________________________________________________________________

Žilinský kraj na 1. slovenskom fóre v Rzeszówe
25. január 2019


V poľskom Rzeszówe sa uskutočnilo historicky prvé slovenské fórum pod názvom Stabilné partnerstvo v nestabilných časoch. Hlavným mottom celého podujatia sa stala spolupráca medzi slovenskými a poľskými regiónmi v oblastiach kultúry, vzdelávania, či budovania infraštruktúry. Jej rôznorodé aspekty, výzvy, problémy a prínosy sa rozoberali na viacerých diskusných paneloch. Mimoriadne obsiahlym bol panel „Cezhraničná spolupráca – súčasné projekty a plány do budúcna“, na ktorom vystúpila i predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Spolu so svojimi kolegami, zástupcami slovenských regiónov a poľských vojvodstiev, zhodnotili doterajšiu mimoriadne úspešnú spoluprácu a predostreli ďalšie možnosti programu poľsko-slovenskej spolupráce. Zavŕšením bohatého programu bolo stretnutie s predsedom poľského Sejmu Marekom Kuchcińskim.

_____________________________________________________________________

 

Región Beskydy na rokovaní so zástupcami Žilinského kraja
22. január 2019

Žilinský kraj je dlhodobo úspešným žiadateľom v programe cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce. Jedným z jeho partnerov na poľskej strane je aj združenie Región Beskydy, ktorého riaditeľ Marcin Filip navštívil Žilinu a stretol sa s predsedníčkou kraja a zástupcami odboru regionálneho rozvoja. Žilinskej župe sa spolu s Regiónom Beskydy podarilo v rámci dvoch prioritných osí programu alokovať takmer 7 miliónov eur určených na podporu dvoch strešných projektov.

_____________________________________________________________________ 

 

Novonastupujúci kórejský veľvyslanec sa prišiel predstaviť do Žiliny
18. január 2019 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kórejskej republiky J.E. Byung Hwa Chung, ktorý nastúpil do úradu v novembri minulého roka, na jednej zo svojich prvých služobných ciest navštívil Žilinský kraj. Kórejská republika má so Žilinským krajom blízke ekonomické väzby vďaka spoločnosti KIA Motors Slovakia, ktorá v regióne pôsobí od roku 2004. Pre potreby početnej kórejskej menšiny bol v roku 2006 v Žiline zriadený Honorárny konzulát. Aj spolupráca medzi regionálnou samosprávou a automobilkou bola predmetom spoločného stretnutia veľvyslanca s predsedníčkou Žilinskej župy, primátorom mesta Žilina Petrom Fiabáne a honorárnym konzulom Oldřichom Kovářom. Okrem projektu BikeKIA, ktorý je zameraný na budovanie cyklotrás, podporila spoločnosť napríklad i výstavbu detských kútikov v župných nemocniciach. Všetci vyjadrili presvedčenie, že aj v budúcnosti sa budú hľadať príležitosti pre ďalší rozvoj vynikajúcich vzájomných vzťahov.

_____________________________________________________________________

Zástupcovia Euroregiónu Tatry navštívili Úrad ŽSK
9. január 2019
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová prijala zástupcov Euroregiónu Tatry, ktorý je dôležitým projektovým partnerom župy na slovensko-poľskom pohraničí. Na stretnutí vyhodnotili doterajšiu úspešnú spoluprácu a prerokovali jej možnosti v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027.

_____________________________________________________________________ 
Veľvyslanec Spojeného kráľovstva na návšteve v Žiline
19. september 2018 


Predsedníčka Žilinského kraja Erika Jurinová prijala na oficiálnej návšteve J.E. pána Andrew Gartha, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Británie, ktorý pricestoval do Žiliny v rámci svojho pracovného programu. Na stretnutí sa hovorilo o nadviazaní možnej spolupráce medzi Žilinskou župou a britskými regiónmi v oblasti cestovného ruchu, know-how a školení odborníkov v rôznych oblastiach. Veľvyslanec zároveň predstavil viaceré podporné mechanizmy, ktoré prispievajú k zlepšeniu fungovania komunít či podporujú aktivity mladých ľudí. So župným podpredsedom a zároveň predsedom krajskej organizácie cestovného ruchu Petrom Dobešom diskutovali o propagácii Žilinského kraja, ktorá by zahŕňala rôznorodé organizácie a subjekty pôsobiace v tejto oblasti.

_____________________________________________________________________

V Žilinskom kraji sa udeľovala medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
19. september 2018 


Viac než 250 študentov zo Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja sa zišlo v Chateau Gbeľany na slávnostnom odovzdávaní bronzových medailí DofE. Medzinárodný vzdelávací program, ktorý pred 60 rokmi založil manžel britskej kráľovnej princ Filip, je venovaný mladým ľuďom v 140 krajinách sveta a jeho hlavným cieľom je motivovať ich k práci na sebe samom, k vytrvalosti pri dosahovaní cieľov, pomoci svojej komunite a dobrovoľníctvu či športovým aktivitám. Na Slovensku sa do neho zapojilo viac než 160 škôl a tritisíc účastníkov. Bronzovú medailu môžu študenti získať po 6 mesiacoch práce vo zvolenej aktivite. Na podujatí im ju spolu s ďalšími hosťami odovzdal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva J.E. Andrew Garth. Sprevádzal ho podpredseda Žilinského samosprávneho kraja pán Peter Dobeš, ktorý prišiel podporiť šikovných študentov zo župných stredných škôl. Obaja vyjadrili nádej, že program sa bude v kraji naďalej rozvíjať a priláka ďalších mladých ľudí.

_____________________________________________________________________

Žilinský kraj si uctil pamiatku hrdinov SNP na spomienkových oslavách v celom regióne
august 2018 

V závere mesiaca august sme si na viacerých miestach v Žilinskom kraji pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania. Predsedníčka a podpredsedovia Žilinskej župy sa zúčastnili spomienkových osláv na pamätných miestach v Makove, Strečne, Martine, Kunerade a v Trstenej. Vzdať hold všetkým hrdinom SNP prišli do nášho kraja aj zástupcovia českého, ruského a francúzskeho veľvyslanectva v SR. Pri Pamätníku partizánov v Makove sme tiež symbolicky na pomedzí dvoch štátov – Slovenskej a Českej republiky spolu s hejtmanom Zlínskeho kraja vyzdvihli blížiace sa sté výročie vzniku spoločného štátu.

_____________________________________________________________________

Skanzen vo Vychylovke dejiskom medzinárodného folklórneho festivalu
25. august 2018

 


Múzeum kysuckej dediny už po 6. krát hostilo spevákov i tanečníkov folklórnych súborov zo Slovenska a Čiech na medzinárodnom folklórnom festivale Jánošík & Ondráš Folk Fest Vychylovka 2018. V krásnom prostredí skanzenu sa i napriek nepriaznivému počasiu návštevníci zišli k amfiteátru, kde mali možnosť vidieť vystúpenia takmer sedemdesiatich účinkujúcich. Županka kraja otvorila festival spolu s jeho organizátorom predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí v Bratislave Vladimírom Skalským. Festival je jediným medzinárodným česko-slovenským podujatím svojho druhu na Slovensku.

_____________________________________________________________________

 

Stretnutie veriacich troch štátov na Trojmedzí
25. august 2018 

 


Predsedníčka Žilinského kraja sa zúčastnila spolu s pútnikmi zo Slovenska výstupu na Trojmedzie – miesto styku hraníc Slovenska, Česka a Poľska, kde sa stretla s veriacimi z Poľska i Čiech na slávnostnej svätej omši. Tradíciu stretávania a zbližovania sa národov, biskupstiev, predstaviteľov samospráv i bežných ľudí založil žilinský biskup Mons. Galis pri príležitosti vzniku Žilinskej diecézy. Miesto, kde sa stretávajú štátne hranice troch krajín, je symbolicky označené tromi žulovými monolitmi. Po ukončení bohoslužieb mali všetci návštevníci možnosť ochutnať špeciality národných kuchýň či vypočuť si folklórne skupiny.

_____________________________________________________________________ 

 

Nadštandardné vzťahy medzi Slovenskom a Taiwanom opätovne potvrdené
21. júl 2018
Predstaviteľ Zastupiteľského úradu Taiwanu v Bratislave pán Larry Tseng sa v Terchovej stretol na priateľskom obede s podpredsedom Žilinského kraja Milanom Laurenčíkom. Pán Tseng zavítal do kraja v krátkom čase už druhýkrát – v apríli tu absolvoval pracovnú cestu, počas ktorej sa okrem županky stretol aj so zástupcami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory či Univerzitného vedeckého parku. Počas rozhovorov s vicežupanom nadviazali na už prerokované témy a opätovne sa diskutovalo o spolupráci medzi krajinami v kľúčových oblastiach IT, kyber-bezpečnosti a smart cities. Zahraniční hostia tiež ocenili rozvoj cestovného ruchu v malofatranskom regióne, prezreli si miestny pivovar a ochutnali lokálne špeciality.

_____________________________________________________________________ 
Múzeum v Teplicích otvorilo výstavu o slovenských drotároch
12. júl 2018 


Putovná výstava mapujúca vznik a rozvoj drotárskeho remesla sa po minuloročnej ceste v Malopoľskom vojvodstve tento krát odprezentuje návštevníkom v Ústeckom kraji. Na slávnostnej vernisáži ju otvorili zástupcovia ústeckej krajskej samosprávy a Považského múzea v Žiline. Výstava na ploche 300 m2 predstaví návštevníkom vzácne historické predmety, repliky i tvorbu súčasných slovenských a českých drotárov, ktorí sú pokračovateľmi 300-ročnej histórie remesla. V Ústeckom kraji zostanú drotári až do 23. septembra, v závere roka poputujú do Juhomoravského kraja. Výnimočnú prehliadku vystavujú partnerské kraje Žilinskej župy v rámci pripomínania si 100. výročia založenia prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

_____________________________________________________________________ 

J.E. prezident Macedónskej republiky si uctil pamiatku slovanských vierozvestcov na Cyrilometodejských slávnostiach v Terchovej
4. - 5. júl 2018

Obec Terchová sa začiatkom júla opätovne stala dejiskom Cyrilometodejských dní, ktoré sa v obci pravidelne konajú od roku 1990 a sú najstaršie svojho druhu na Slovensku. V tomto roku slávnosti poctil svojou návštevou významný hosť – J. E. Gjorge Ivanov, prezident Macedónskej republiky. Na návštevu Slovenska pricestoval na pozvanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, ktorá ho spolu s vicežupanmi prijala na oficiálnom stretnutí v Žiline a spoločne si prezreli Budatínsky hrad či automobilku KIA. Počas vyvrcholenia osláv v Terchovej absolvovali sprievod i následnú omšu na vrchu Oravcové. Obec Terchová nadviazala práve cez odkaz solúnskych bratov s Macedónskom silné väzby. Tunajšiemu Kostolu sv. Cyrila a Metoda, ktorý je najväčším chrámom s cyrilo-metodským patrocíniom na území Slovenska, v roku 2014 mesto Ochrid zapožičalo originálne ikony sv. Klimenta a Nauma. Od roku 2017 chrám zdobia i vzácne relikvie sv. Klimenta Ochridského, ktoré obci daroval jeho Excelencia biskup zo Skopje Kiril Stojanov. Vzácna návšteva je tak dôkazom spoločného kultúrneho dedičstva oboch národov.

_____________________________________________________________________ 
Druhý ročník Dní ruskej literatúry oslávil veľký úspech
11. - 13. jún 2018
Žiaci vo vybraných školách v regiónoch Žilinského kraja mali už po druhý krát možnosť zažiť vyučovaciu hodinu s ruským učiteľom priamo z Petrohradu. Na otvorených hodinách ruského jazyka, ktoré prebehli na každej škole v jedinečnej a tvorivej atmosfére, sa debatovalo o ruskej literatúre, čítali sa úryvky z diel ruských velikánov, predstavovali sa jednotlivé školské systémy alebo sa porovnávali rôzne špecifické črty slovenskej i ruskej kultúry. Podujatie bolo korunované besedami v regionálnych knižniciach s dvoma ruskými spisovateľmi. Študenti mali možnosť spoznať zaujímavosti literárneho sveta a dozvedieť sa viac o dobrodružných osudoch ruských autorov, a popri tom si vyskúšať komunikáciu v ruskom jazyku. V tomto roku boli do podujatia zapojené školy a knižnice v Žiline, Čadci, Martine i Dolnom Kubíne. Vzácni hostia z Ruska – dvaja spisovatelia a dve učiteľky z Petrohradu – sú držiteľmi viacerých ocenení za pedagogickú a literárnu činnosť. Počas svojej návštevy absolvovali v Žilinskom kraji bohatý program, mimo iného splavili Váh na pltiach, prezreli si vzácne historické tlače v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne či Budatínsky hrad v Žiline. Podujatie slávnostne otvorili predsedníčka Žilinského kraja spolu s veľvyslancom Ruskej federácie J.E. pánom Fedotovom v Krajskej knižnici v Žiline.

_____________________________________________________________________ 

 

Žilinský kraj hostil významnú návštevu z ďalekej Kuby
8. jún 2018

Veľvyslankyňa Kubánskej republiky J.E. pani Yamila Sonia Pita Montez absolvovala dvojdňový pracovný program v Žilinskom kraji v rámci ďalšieho posilňovania dobrých vzťahov medzi Kubou a Slovenskom v oblastiach hospodárstva, kultúry a vzdelávania. V sídle SOPK RK Žilina sa veľvyslankyňa stretla s firmami, ktoré majú záujem o vstup na kubánsky trh a poskytla im poradenstvo a pomoc. Na Žilinskej univerzite predstavila štipendijný študijný program na kubánskych univerzitách, ktorý sa každoročne organizuje pre slovenských študentov. Na záver jej bohatého programu ju prijala predsedníčka Žilinskej župy a obe dámy spoločne potvrdili ďalšie prehlbovanie spolupráce medzi krajinami. Veľvyslankyňa nevynechala ani kultúrne zaujímavosti a zavítala na hrad Strečno v správe Považského múzea v Žiline.

_____________________________________________________________________ 

 

Partneri zo Sliezska na návšteve Žilinského kraja
7. jún 2018

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja prijala na oficiálnej návšteve kraja delegáciu zo Sliezskeho vojvodstva pod vedením vice-maršálka pani Małgorzaty Ochęduszko-Ludwik. Najvyššie predstaviteľky oboch krajov na rokovaní diskutovali nielen o regionálnych kompetenciách, ale i o príkladoch dobrej praxe na oboch stranách v cestovnom ruchu, sociálnych veciach, zdravotníctve či regionálnom rozvoji. Žilinský samosprávny kraj a Sliezske vojvodstvo podpísali Dohodu o spolupráci už v roku 2002, poľské vojvodstvo tak patrí k najstarším a najstabilnejším partnerským regiónom župy. Do programu pre hostí bola preto zaradená aj prehliadka Budatínskeho hradu, ktorý sa darí úspešne rekonštruovať práve prostredníctvom projektov s obcami na území Sliezskeho vojvodstva.

_____________________________________________________________________ 
V Žiline sa diskutovalo nielen na ekonomické témy
4. jún 2018
Pri príležitosti 100. výročia založenia Česko-slovenského štátu sa v Žiline uskutočnilo Česko-slovenské ekonomické fórum. Medzi vzácnymi hosťami na podujatí nechýbali viaceré významné osobnosti politického a ekonomického života Čiech a Slovenska, ako napríklad bývalý prezident Slovenskej republiky J.E. Ivan Gašparovič či bývalá veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku J.E. Lívia Klausová, ktorí zhodnotili nielen minulé a súčasné trendy vývoja oboch republík, ale ocenili i nadštandardné vzťahy Čechov a Slovákov. Spolupráca medzi oboma národmi je vynikajúca aj na regionálnej úrovni, čo vo svojom vystúpení potvrdila i predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Okrem mnohých spoločných projektov má župa podpísané dohody o spolupráci so Zlínskym, Ústeckým a tiež Moravskosliezskym krajom, s ktorým spoluzaložila Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA.

_____________________________________________________________________ 

 

Generálny konzul SR v Krakove pán Ivan Škorupa navštívil Úrad ŽSK
29. máj 2018

Témou spoločného rozhovoru s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja bolo zhodnotenie spolupráce s partnermi v Poľsku a prediskutovanie nových námetov najmä v oblasti kultúry. Zároveň bola potvrdená účasť župy na podujatí „Slovenské dni v Krakove“, ktorého organizátorom je práve Generálny konzulát SR v Krakove. Podujatie, ktorého cieľom je prezentovať slovenskú kultúru, umenie i potenciál cestovného ruchu každoročne pritiahne mnoho domácich a zahraničných návštevníkov.

_____________________________________________________________________ 
 
Žilinský kraj si ctí odkaz sv. vierozvestcov
22. máj 2018
Podpredseda Žilinskej župy Milan Laurenčík sa zúčastnil na vernisáži výstavy fotografií Pavla Demeša pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“ v macedónskom Skopje. V priestoroch Národnej a univerzitnej knižnice sv. Klimenta Ochridského ju slávnostne otvoril prezident Macedónskej republiky Gjorge Ivanov za účasti ďalších významných osobností macedónskeho kultúrneho a politického života, veľvyslancov i zástupcov pravoslávnej Cirkvi. Podujatie prebehlo pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej republiky a potvrdilo mimoriadne dobré vzťahy medzi oboma štátmi. Väzby s Macedónskom nadviazal i Žilinský kraj, a to prostredníctvom vzácneho daru – ikon sv. Cyrila a Metoda, ktoré kostolu v Terchovej zapožičalo mesto Ochrid. Podpredseda kraja odovzdal prezidentovi poďakovanie a zároveň ho pozval na návštevu kraja počas podujatia Cyrilometodejských dní, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla v Terchovej.

_____________________________________________________________________ 
Ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi Žilinským krajom a Slieszkym vojvodstvom
25. apríl 2018 

Zástupcovia obce Wilamowice sa obrátili na Žilinský kraj so žiadosťou o partnerstvo pri spoločných projektoch. Gmina ležiaca na území Sliezskeho vojvodstva má s cezhraničnou spoluprácou bohaté skúsenosti, a to najmä pri organizácii rôznych kultúrnych podujatí. Na rokovaní, ktoré viedol podpredseda kraja Peter Dobeš, sa prediskutovali možnosti prípravy a spoločnej implementácie projektov v rámci rôznych programov. Dôležitými témami pre kraj i gminu je kultúrna a jazyková príbuznosť, ktorá je veľkým prínosom pre vzájomné vzťahy.

_____________________________________________________________________

Zástupca Taiwaniu na návšteve kraja
24. apríl 2018
Predsedníčka Žilinskej župy prijala zástupcu Zastupiteľského úradu Taiwanu na Úrade Žilinského kraja. Pán Larry Tseng predstavil dotačný program svojho úradu, ktorým už v minulosti podporil oravských študentov. Témou spoločného stretnutia bola tiež ďalšia spolupráca kraja a Zastupiteľského úradu pri spoločných projektoch v oblasti školstva, zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Počas pracovného programu v Žilinskom kraji absolvoval pán Tseng aj stretnutia s vicerektormi Žilinskej univerzity a riaditeľom Univerzitného vedeckého parku, s ktorými diskutoval na tému konceptu „smart cities“. S predsedníčkou sa dohodli na ďalšej propagácia tejto myšlienky v regióne, ako aj na prípadnej spoločnej aktivite so Žilinskou univerzitou.

_____________________________________________________________________ 
Žilinský kraj sa prezentoval na veľtrhu cestovného ruchu v Zabrze
13. apríl 2018
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová navštívila Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v poľskom Zabrze. Žilinský samosprávny kraj sa aktívne prezentoval prostredníctvom KOCR Žilinský turistický kraj a Oravského múzea. Súčasťou programu bolo i rokovanie s primátorkou mesta a návšteva bane Guido.

_____________________________________________________________________ 
Delegácia Žilinskej župy na oficiálnej návšteve Zlínskeho kraja
20. marec 2018
Hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek prijal delegáciu Žilinskej župy vedenú predsedníčkou Erikou Jurinovou. Na spoločnom stretnutí v Zlíne partneri rokovali o regionálnej spolupráci, vzájomných úspechoch i problémoch v oblasti dopravy, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, školstva, kultúry i cestovného ruchu. Zároveň potvrdili záujem zintenzívniť spoluprácu a zamerať sa najmä na využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Súčasťou programu bola i návšteva Domova Jabloňová vo Vsetíne, ktorý je zameraný na trvalú starostlivosť o seniorov s chronickými duševnými chorobami.

_____________________________________________________________________ 
Zástupca poľského veľvyslanca navštívil Úrad ŽSK
12. marec 2018
Spolupráca s partnerskými regiónmi v Poľsku, súčasný stav, nové výzvy ako i návrhy na jej prehĺbenie boli predmetom rokovania zástupcu poľského veľvyslanca v SR Piotra Samereka s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja. Obaja potvrdili veľký význam tejto spolupráce, výsledkom čoho je množstvo zrealizovaných projektov na oboch stranách hranice.

_____________________________________________________________________ 
 
Na pôde Žilinskej univerzity sa diskutovalo o Európskej únii
8. marec 2018
Generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí MZVaEZ SR Alexander Micovčin a ďalší predstavitelia politického a občianskeho života odpovedali na otázky moderátora i študentov týkajúce sa súčasnej podoby i budúcnosti Európskej únie. Podujatie #MYSMEEÚ zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci série diskusií, ktoré prebehnú ako súčasť Národného konventu o EU v regiónoch Slovenska. Na diskusii, ktorú otvorila rektorka Žilinskej univerzity Tatiana Čorejová, sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Veľká Okružná zo Žiliny a Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta. S hosťami a organizátormi aktivity sa na spoločnom obede stretla aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, ktorá ocenila kľúčovú myšlienku približovať a popularizovať Európsku úniu v komunite mladých ľudí.

_____________________________________________________________________ 
V Trstenej sa rokovalo o lepšom dopravnom prepojení s Malopoľským vojvodstvom
23. február 2018
Podpredseda Malopoľského vojvodstva Grzegorz Lipiec sa stretol s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja v Trstenej na spoločnom rokovaní o zavedení pravidelnej cezhraničnej autobusovej linky medzi regiónmi. Potreba dopravného prepojenia úzko súvisí s rozvojom cestovného ruchu na oboch stranách hraníc, pričom na Orave sa jedná najmä o široké možnosti pre turistiku a lyžovanie. V rámci diskusie sa otvorili viaceré témy súvisiace s dopravou ako aj kompetencie oboch krajov v tejto oblasti. Malopoľské vojvodstvo a Žilinský samosprávny kraj uzavreli Dohodu o spolupráci v roku 2003 a zaviazali sa naďalej pracovať na efektívnom a intenzívnom rozvoji vzájomných vzťahov.

_____________________________________________________________________ 

 

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová navštívila spoločnosť Kia Motors Slovakia
13. február 2018 

Prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia Dae-Sik Kim prijal predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovú počas návštevy výrobného závodu. V rámci stretnutia potvrdili záujem pokračovať v doterajšej výbornej spolupráci.Nosnými témami bola najmä doprava (dobudovanie cestnej infraštruktúry v rámci kraja), školstvo (oblasť duálneho vzdelávania) a cestovný ruch (podpora budovania nových cyklotrás).

_____________________________________________________________________

Veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2018 v Bratislave sa stal miestom stretnutia so zahraničnými partnermi kraja
25. január 2018
Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. V tomto roku bol Žilinský kraj spolu s Moravskosliezskym krajom hlavnými partnermi podujatia, čo využili zástupcovia oboch regiónov na spoločné stretnutie, kde opätovne potvrdili záujem rozvíjať vzájomné vzťahy. Stánok kraja bol počas veľtrhu i miestom prezentácie partnera z Ruskej federácie, mesta Petrohrad, ktoré malo možnosť predstaviť svoj potenciál tisíckam domácich i zahraničných návštevníkov.

_____________________________________________________________________
Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na oficiálnej návšteve Žilinského kraja
23. január 2018
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová prijala veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko J. E. Joachima Bleickera na Úrade ŽSK. Na spoločnom stretnutí potvrdili výborné vzťahy medzi oboma krajinami a prediskutovali i ďalšie možnosti rozvoja spolupráce najmä v oblasti cestovného ruchu, školstva i hospodárstva, keďže nemecké spoločnosti tvoria významný podiel zahraničných investícií v kraji.

_____________________________________________________________________
Budatínsky hrad zaradený do filmu o Slovensku
25. október 2017

Čínska televízna stanica Shanghai Oriental Financial Pudong Channel nakrúca v týchto dňoch na Slovensku sériu dvoch dokumentov, ktorými chce predstaviť našu krajinu čínskym divákom. Filmy budú zamerané na kultúru, turizmus a hospodárstvo. Do nabitého programu natáčania sa zo Žilinského kraja prebojovali Budatínsky hrad a spoločnosť Kia Motors Slovakia . Na hrade tvorcov privítal poslanec Zastupiteľstva ŽSK Imrich Žigo, ktorý zhodnotil doterajšiu spoluprácu župy s partnerskou provinciou Zhejiang. Riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline Michal Zábovský sa vo svojom vstupe venoval spoločným aktivitám v oblasti vzdelávania. Delegáciu sprevádzal ekonomický konzul Generálneho konzulátu SR v Šanghaji, ktorý je významným partnerom kraja na čínskej pôde.

_____________________________________________________________________

Zamestnanci Juhomoravského kraja na odbornej stáži v Žiline
16. – 18. október 2017

Žilinskú župu navštívili zamestnanci Juhomoravského kraja z odborov školstva a dopravy. Odbornú stáž dohodli najvyšší predstavitelia oboch krajov na spoločnom stretnutí vo februári toho roka. Hlavným cieľom bola výmena skúseností v oblastiach, v ktorých oba kraje zápasia s viacerými problémami. Kým Juhomoravský kraj už pred časom na svojom území úspešne spustil integrovanú dopravu a môže poskytnúť župe viaceré cenné postrehy, Žilinský kraj má niekoľkoročnú prax v zavádzaní duálneho vzdelávania. Zástupcovia Juhomoravského kraja si v rámci svojich pracovných programov prezreli viaceré stredné školy, privítal ich aj líder v duálnom vzdelávaní spoločnosť Schaeffler Kysuce ako aj novozaložená obchodná spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

_____________________________________________________________________

Žilinský kraj sme predstavili zástupcom bavorskej samosprávy
25. – 28. september 2017

 

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky hostil od 25. do 28. septembra predstaviteľov verejnej správy a samosprávy z Bavorska. Na Budatínskom hrade ich privítal predseda žilinskej župy Juraj Blanár. Počas týchto dvoch dní mali jedinečnú možnosť oboznámiť sa s dobrými príkladmi fungovania územnej samosprávy, napríklad s poskytovaním sociálnych služieb na našom území, s miestnym podnikaním, protipovodňovou ochranou, rozvíjajúcim sa cestovným ruchom či úspešnými projektmi cezhraničnej a medziobecnej spolupráce. V neposlednom rade si vychutnali krásnu prírodu a tradície nášho rozmanitého kraja.

_____________________________________________________________________

Žilinská župa v medzinárodnom projekte „Vyšehrad v obrazoch“
2. september 2017

Prírodné krásy a kultúrne zaujímavosti Žilinského kraja majú od septembra možnosť vzhliadnuť návštevníci v digitálnom Albume na web sídle kraja. Album je výsledným marketingovým produktom medzinárodného projektu „Vyšehrad v obrazoch“, ktorý spoločne pripravili štyria partneri z vyšehradskej štvorky: Lodžské vojvodstvo z Poľska, Csongrádska župa z Maďarska a mesto Třebíč z Českej republiky. Cieľom projektu bolo predstaviť a spoznať kultúrne a prírodné bohatstvo v jednotlivých krajinách a podporiť rozvoj cestovného ruchu. Album bol odprezentovaný na každoročnom podujatí Regional mixer 2017 v Lodžskom vojvodstve a všetky partnerské strany ho i zverejnili na svojich web sídlach.

Oslavy SNP v Žilinskom kraji
25. august 2017


Ani tento rok sme nezabudli na hrdinov Slovenského národného povstania a ich pamiatku sme si pripomenuli na viacerých miestach v Žilinskom kraji. Oslavy vyvrcholili dňa 25. augusta na regionálnych spomienkových oslavách 73. výročia SNP pri Pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica pri Strečne. Svojou účasťou podujatie poctili okrem žilinského župana Juraja Blanára i francúzsky veľvyslanec J.E. Christophe Léonzi, chargé d'affaires českého veľvyslanectva Pavel Sladký a 1. tajomník ruského veľvyslanectva Alexander Kutorkin.

_____________________________________________________________________

Konzulárne dni v Lyone
30. jún – 2. júl 2017
 

Žilinský samosprávny kraj sa prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu odprezentoval na Konzulárnych dňoch v Lyone. Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 krajín sveta, bolo jedinečnou príležitosťou predstaviť potenciál Slovenska i Žilinského kraja v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Tradície a folklór reprezentovala Tažká muzika z Terchovej, ktorá tisíckam návštevníkov i významným delegáciám počas návštevy nášho stánku vytvárala výbornú atmosféru.

_____________________________________________________________________

„Nomádi Európy“ v Malopoľskom vojvodstve
6. jún 2017

Putovná výstava o slovenskom drotárstve pod názvom Nomádi Európy, ktorú pripravil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Považským múzeum v Žiline, sa v mesiaci máj úspešne odprezentovala v múzeu Orawski Park Etnograficzny v Zubrzyci Górnej. Odborné práce na príprave projektu výstavy začali v roku 2015 a zahŕňali vytvorenie textových panelov mapujúcich vznik a vývoj drotárstva v kraji, ako i výrobu replík vzácnych historických artefaktov. Aktivitu inicioval a financoval Žilinský kraj v rámci svojho cieľa rozšíriť spoluprácu s partnerskými regiónmi na poli kultúry a umenia. „Nomádi Európy“ budú v Malopoľskom vojvodstve putovať ešte raz – na jeseň ich vystavia v srdci vojvodstva v Archeologickom múzeu v Krakove. V nasledujúcich rokoch bude Žilinská župa postupne oslovovať ďalšie spriatelené kraje, v ktorých budú mať návštevníci možnosť spoznať Žilinský kraj aj prostredníctvom tejto nevšednej časti jeho histórie a prehĺbiť tak kultúrne väzby medzi regiónmi.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/nomadi-europy-v-malopolskom-vojvodstve, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!_____________________________________________________________________

Členovia svetoznámeho ruského armádneho súboru Alexandrovci navštívili Konzervatórium v Žiline.
24. máj 2017 

Pred slovenským turné, ktoré začali koncertom v krajskom meste Žilina, absolvovali Alexandrovci hudobný workshop so študentmi Konzervatória v Žiline v pôsobnosti Žilinskej župy. Ako uviedol podpredseda ŽSK, ktorý delegáciu privítal na území kraja, žiaci mohli počas unikátneho stretnutia spoznať nielen umelcov a niektoré z ich špecifických nástrojov, ale so známymi sólistami súboru si tiež zaspievať. „Veľmi nás teší, že členovia tak výnimočného zoskupenia prijali naše pozvanie a stretli sa so študentmi konzervatória. Bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok a určite ich motivoval do budúcnosti,“ uviedol žilinský vicežupan s tým, že Alexandrovci ocenili predovšetkým talent mladých konzervatoristov. Okrem slovenskej piesne Na kráľovej holi spoločne zaspievali i ruské pesničky Kalinka či Kaťuša.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/alexandrovci, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)! _____________________________________________________________________

Hlavná cena Grand Prix pre miešaný zbor žilinského Konzervatória na medzinárodnom festivale slovanskej hudby v Moskve.
18. – 21. mája 2017

Miešaný zbor žilinského Konzervatória – Mladé hlasy sa zúčastnil na 13. ročníku umeleckej súťaže „Moskovský medzinárodný festival slovanskej hudby“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18. – 21. mája 2017 v Moskve. Festival bol zameraný na propagáciu rôznych druhov umenia slovanských národov mladými interpretmi. Na súťažnej prehliadke zborov získali Mladé hlasy cenu Grand Prix a stali sa absolútnym víťazom. Mimoriadne ocenenie bolo udelené dirigentovi Štefanovi Sedlickému za umeleckú prípravu programu. Okrem zboru súťažila na festivale úspešne aj klaviristka Michaela Žišková, ktorá získala mimoriadne ocenenie za interpretáciu skladby Dmitrija Šostakoviča.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/hlavna-cena-grand-prix, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________

Dni ruskej literatúry v Žilinskom samosprávnom kraji
15. – 16. máj 2017 

Pilotný ročník podujatia sa uskutočnil v dňoch 15.-16. mája 2017 v Krajskej knižnici v Žiline a Turčianskej knižnici v Martine za účasti ruskej spisovateľky detských kníh Anny Remez z Petrohradu. Jeho cieľom bolo oboznámiť návštevníkov, študentov a čitateľov knižníc v našom kraji s ruskou literatúrou a tvorbou, rozvíjať kultúrne väzby a v neposlednom rade i rozširovať jazykové znalosti študentov. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil i žilinský župan Juraj Blanár a Tatiana Mišukovska, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Sprievodnou akciou podujatia bola výstava literatúry v ruskom jazyku a literatúry ruských autorov v slovenskom jazyku vo všetkých piatich regionálnych knižniciach ŽSK. V rámci návštevy Žilinského kraja ruská spisovateľka zavítala na Budatínsky hrad a absolvovala prehliadku Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/dni-ruskej-literatury-v-zilinskom-samospravnom-kraji, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)! __________________________________________________________________ 

Veľvyslanci na Oravskom hrade
7. máj 2017 

Veľvyslanectvo SR v Londýne v rámci propagácie Slovenskej republiky zorganizovalo návštevu Žilinského samosprávneho kraja a v rámci nej i prehliadku najnavštevovanejšieho hradu na Slovensku - Oravského hradu. Návštevy sa zúčastnil veľvyslanec SR v Londýne Ľubomír Rehák s manželkou, konšel City of London a veľvyslanci krajín Slovinska, Hondurasu, Kostariky, Uruguaja a Ekvádoru s manželkami. Hostia boli atmosférou hradu očarení. Absolvovali nielen prehliadku hradu a hradnej kaplnky, ale zároveň boli svedkami pasovania konšela za rytiera Oravského hradu.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/velvyslanci-na-oravskom-hrade, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)! __________________________________________________________________

Žilinská župa pokračuje v úspešnom čerpaní eurofondov
7. apríl 2017

Vicežupan Žilinskej župy Branislav Tréger slávnostne podpísal v priestoroch Úradu Malopoľského vojvodstva v Krakove zmluvu o spolupráci s poľským štátnym tajomníkom Ministerstva rozvoja Adamom Hamryszczakom pri projekte obnovy hospodárskej budovy na hrade Budatín. Stretnutia sa zúčastnil i vojvoda Malopoľského vojvodstva Jozef Pilch a generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa. Žilinský samosprávny kraj môže projekt za približne milión eur čerpať vďaka programu cezhraničnej spolupráce Interreg, kde je jeho partnerom poľská obec Strumień. Na stretnutí sa tiež podpísala zmluva pri projekte obnovy a reštaurovaní fary na Oravskom hrade. Po podpise zmluvy sa zástupcovia Žilinskej župy zúčastnili krátkeho pracovného rokovania s generálnym konzulom na Generálnom konzuláte SR v Krakove.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/zilinska-zupa-pokracuje-v-uspesnom-cerpani-eurofondov, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________

Žilinský kraj opäť zaujal čínskych podnikateľov
29. marec 2017

Žilinský kraj participoval na príprave a prijatí obchodnej misie z mesta Nanjing v Číne, ktorú organizovala Žilinská regionálna komora SOPK a Poľsko-čínska obchodná komora. Okrem prínosných B2B rokovaní so slovenskými partnermi sa čínske firmy zúčastnili aj na prezentácii SARIO, v rámci ktorej dostali rozsiahlu informáciu o Slovensku a Žilinskom kraji. Ekonomické podujatie v Žiline bolo súčasťou programu obchodnej cesty čínskych spoločností v krajinách strednej Európy so začiatkom vo Varšave a záverom v Prahe, pričom Žilinská župa bola ich jedinou zastávkou na Slovensku. Pri príležitosti obchodnej misie Žilinská regionálna komora a Obchodná komora mesta Nanjing podpísali Dohodu o spolupráci.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/zilinsky-kraj-opat-zaujal-cinskych-podnikatelov, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________

Prezident Poľsko-čínskej obchodnej komory sa pracovnom stretnutí v Žilinskom kraji
28. február 2017

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja prijal na pracovnom rokovaní prezidenta Poľsko-čínskej obchodnej komory. Počas diskusie obe strany prezentovali svoje aktivity a dohodli sa na spoločnej podpore obchodných a ekonomických výmen na Slovensku i v Číne. Poľsko-čínska obchodná komora je dlhodobým partnerom nielen Žilinského kraja, ale i regionálnej komory SOPK, ktorá s ňou podpísala Memorandum o spolupráci.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/prezident-polsko-cinskej-obchodnej-komory, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na oficiálnej návšteve Žilinského kraja
27. február 2017

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky J. E. pána Lin Lin s manželkou, ktorí boli na oficiálnej návšteve Žilinského kraja. Na spoločnom rokovaní potvrdili výborné vzťahy medzi oboma krajinami a diskutovali o možnostiach rozvoja spolupráce v oblastiach dopravy a kultúry, ako aj športu a podpory mladých talentov. Veľvyslanec si pri tejto príležitosti prezrel infraštruktúru a zázemie pre futbal v meste Žilina, ktoré dlhodobo patrí v tomto populárnom športe medzi slovenskú špičku.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/velvyslanec-cinskej-ludovej-republiky, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)! __________________________________________________________________

Hejtman Juhomoravského kraja rokoval so žilinským županom
24. február 2017

Žilinský samosprávny kraj navštívila delegácia Juhomoravského kraja vedená novozvoleným hejtmanom Bohumilom Šimekom. Na spoločnom stretnutí partneri rokovali o regionálnych úspechoch i problémoch v oblastiach vzdelávania, dopravy a cestovného ruchu, a tiež vytýčili oblasti spolupráce a výmeny know-how medzi expertmi na oboch stranách formou výmenných stáží. Žilinský kraj pri tejto príležitosti pozval vzácnych hostí na prehliadku zrekonštruovaného Budatínskeho hradu, na ktorom ukázal dobrú prax v oblasti čerpania fondov EU.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/hejtman-juhomoravskeho-kraja-rokoval-so-zilinskym-zupanom, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________

Spoločnosť China Haisum Engineering prejavila záujem spolupracovať s partnermi v Žilinskom kraji
22. február 2017
Čínsky gigant v sektoroch energetiky, stavebného a strojárskeho priemyslu China Haisum Engineering so sídlom v Šanghaji podnikol cestu do strednej Európy a pri tejto príležitosti navštívil Žilinský kraj. Počas pracovnej cesty prebehli rokovania s partnermi zo Slovenska a zástupcovia mali možnosť prezrieť si významné stavebné realizácie v regióne. Žilinský kraj, ktorý všestranne podporuje rozvoj ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami, pripravil návštevu s prispením Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Šanghaji.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/spolocnost-china-haisum, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________
Zástupcovia mesta Ningbo navštívili Žilinský kraj
17. február 2017
Žilinský samosprávny kraj hostil delegáciu mesta Ningbo z jeho partnerskej provincie Zhejiang, ktorá pricestovala na Slovensko za účelom propagácie každoročného stretnutia krajín strednej a východnej Európy 16+1. Zástupcovia mestskej samosprávy rokovali na SOPK RK Žilina, prezreli si Univerzitný vedecký park pri Žilinskej univerzite a program zavŕšili návštevou svojho partnerského mesta Martin. Žilinská župa sa už dvakrát zúčastnila na aktivite 16+1 a na pôde mesta Ningbo podporila spoluprácu slovenských a čínskych subjektov v oblasti vzdelávania, cestovného ruchu i hospodárstva.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/zastupcovia-mesta-ningbo-navstivili-zilinsky-kraj, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________ 
Zástupcovia Žilinskej župy rokovali s partnermi z Moravskosliezskeho kraja na ITF Slovakiatour
26. január 2017

 

Žilinský samosprávny kraj sa aj v tomto roku odprezentoval prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. Zástupcovia Žilinského kraja využili túto príležitosť na stretnutie sa s partnermi z Moravskosliezskeho kraja a na prediskutovanie možností ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov medzi týmito dvoma krajmi. !INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/itf-morava, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________

Mesto Petrohrad sa odprezentovalo na veľtrhu ITF Slovakiatour v stánku Žilinského kraja
26. január 2017

Stánok Žilinského kraja sa počas veľtrhu ITF Slovakiatour stal domovom novej partnerskej organizácie z Ruskej federácie - turisticko-informačnej agentúry mesta Petrohrad. Z dôvodu rozširovania a podpory tejto spolupráce sa uskutočnilo aj oficiálne stretnutie podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Jozefa Štrbu s veľvyslancom Ruskej federácie v SR J.E. pánom A.L. Fedotovom. Na rokovaní sa načrtli nové možnosti spolupráce najmä v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/itf-ba, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!_________________________________________________________________

Žilinský župan sa stretol v Ostrave s novým hejtmanom Moravskosliezskeho kraja
26. január 2017

Župan Juraj Blanár sa osobne zúčastnil Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní v Ostrave. Úžasné výkony športovcov mal možnosť naživo sledovať priamo v Ostravar Aréne. Pri tejto príležitosti sa stretol i s novým hejtmanom Moravskosliezskeho kraja Ivom Vondrákom a olympijským víťazom z Atlanty, rýchlostným kanoistom Martinom Doktorom.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/ostrava, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!__________________________________________________________________

Generálny konzul Slovenskej republiky v Šanghaji navštívil Žilinský kraj
19. január 2017 
Podpredseda Žilinského kraja Jozef Štrba prijal na Úrade ŽSK generálneho konzula Slovenskej republiky v Šanghaji pána Františka Hudáka. Na rokovaní predstavil investičné projekty v regióne, ktoré by mohli prilákať potenciálnych investorov z Číny. Bližšie vzťahy medzi Žilinskou župou a generálnym konzulátom boli nadviazané v roku 2012, kedy kraj podpísal Dohodu o spolupráci s provinciou Zhejiang. Konzulát sa od tohto času významne podieľa na rozvoji medziregionálnej spolupráce a na čínskej pôde je pre Žilinský kraj silným a stabilným partnerom.

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/fotky-2017/generalny-konzul, pagingOrientation="south", pagingCount=12, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=false, bottomText=false, galleryStyle=galleriffic, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

_________________________________________________________________

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.08.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky