Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín

 

SK verzia:

Vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“)
Partner projektu: Malopoľské vojvodstvo v Krakove/Správa regionálnych ciest v Krakove 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.02.01.00-SK-0007/16 bola uzatvorená medzi  Ministerstvom rozvoja a financií Poľskej republiky a Žilinským samosprávnym krajom dňa 11.1.2017. V súlade s rozhodnutím Monitorovacieho výboru č. 50/2016 zo dňa 29. 9.2016 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Slovenská časť projektu:   
  • Celkové oprávnené výdavky: 1 965 106,14 €
ŽSK bude v rámci investičných aktivít rekonštruovať nasledovné mosty, resp. úseky ciest:

  1. Rekonštrukcia a modernizácia cesty 2. triedy II/520 – dĺžka 0,800 km  (medzi Vitanovou a Hladovkou)
  2. Rekonštrukcia a modernizácia 1 mosta na ceste II/520 (pri hraničnom prechode Suchá hora),
  3. Rekonštrukcia a modernizácia 3 mostov na ceste III/2311 (medzi obcami Vitanová a Oravice),
  4. Rekonštrukcia a modernizácia 1 mosta na ceste II/584-010 (pri obci Zuberec).
Realizácia projektu prispeje k prepojeniu dôležitých dopravných uzlov na poľskej strane (Zdrój, Zakopané, Nový Targ a Jablonka) i slovenskej strane (Tvrdošín, Trstená a Zuberec) s diaľničnou sieťou A4 v Malopoľsku a D1 v Žilinskom kraji. Vďaka tejto investícií sa skráti čas dojazdu z hore uvedených miest a obcí nachádzajúcich sa na na oboch stranách hranice do medzinárodnej dopravnej siete európskeho významu TEN-T. Zároveň sa zlepší pohodlie jazdy aj bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov cezhraničného územia.
__________________________________________________________________

PL wersja:
Tytuɫ wspólnego projektu:

POPRAWA DOSTEPU DO SIECI TEN-T POPRZEZ MODERNIZACJE DRÓG OBSZARU PODHALA I POWIATU TVRDOŠÍN


Partner Wɫodący: Żyliński Kraj Samorządowy

Partner Projektu: Województwo Maɫopolskie w Krakowie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie     

Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-SK-0007/16 byɫa podpisana mędzy Ministerstwem Rozwoju i Finansów a Żylińskim Krajem Samorządowym. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 50/2016 z dnia 29 września 2016 r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń węzłów drugo i trzeciorzędowych takich jak Rabka Zdrój, Zakopane, Nowy Targ i Jabłonka po polskiej stronie i węzłów trzeciorzędnych jak Twardoszyn i Trzciana po stronie słowackiej z drogami głównymi tj. autostradą A4 w Małopolsce i autostradą D1 w Żylińskim Kraju Samorządowym. Dzięki tej inwestycji skróci się czas dojazdu między wyżej wymienionymi miejscowościami i drogami należącymi do sieci TEN-T. Poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Realizacja projektu spowoduje wyeliminowanie „wąskiego gardła”.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky